Urbanisztika Tanszék - oktatás

Tanszékvezető: Szabó Árpád DLA

A tanszék által oktatott tantárgyak

Kötelező törzsanyag

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIA101
Tárgyfelelős: Dr. Benkő Melinda egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező]


BEVEZETÉS AZ ÉPÍTÉSZETBE
Előadó: BENKŐ Melinda PhD
Tárgyfelelős: BENKŐ Melinda PhD
A tantárgy kimérete: heti 2 előadás, hétfő 10-12, K275
Kreditpont értéke: 2
Követelmény: félévközi jegy
A „Bevezetés az építészetbe” című tantárgy előadásai építészeti fogalmak mentén épülnek fel, hiszen ahogy Aldo Rossi fogalmaz 1974-ben „…az építészet alapelveinek nincs történelmük. Szilárdan és változtathatatlanul fennállnak. Amik mindig változnak, azok a tényleges megoldások, a válaszok, amelyeket az építészet az aktuális problémákra ad.” A fogalmak tizenegy témakörbe szerveződnek (építészet, építés, természet, város, tér, idő, ember, rendeltetés, forma, tudomány, művészet), de többségük természetesen nem tartozik szigorúan egyetlen területhez, hanem sokféle értelmezése lehetséges. A tagolást a tanítást és a tanulást segítő rendszerezés követeli meg. A tantárgy célja a szakmai érdeklődés felkeltése, illetve fenntartása, a közös építészeti nyelvezet megalapozása.  Az illusztrációk az építészet alapelemeit és a köztük lévő összefüggéseket az ismertetik, elsősorban az európai kortárs és történeti kultúrkörből származó példák segítségével.
kötelező irodalom:
Benkő Melinda (2013): 111 szó az építészetről, Terc Kiadó, Budapest
tantárgyi információk:
www.urb.bme.hu

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 7:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIA501
Tárgyfelelős: Dr. Benkő Melinda egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


    VÁROSÉPÍTÉSZET 1
 
Előadók: BENKŐ Melinda PhD és egy-egy alkalommal ALFÖLDI György DLA, FONYÓDI Mariann PhD, KÁDÁR Bálint, KISSFAZEKAS Kornélia PhD, PÁLFY Sándor DLA, SZABÓ Árpád DLA, SZABÓ Julianna PhD
Tantárgyfelelős: BENKŐ Melinda PhD
A tantárgy kimérete: heti 2 óra előadás, kedd 10-12, K250
Kreditpont értéke: 2
Követelmény: vizsga
A Városépítészet1 az építészképzés ötödik félévének tervezéselméleti tantárgya. A bevezető „város” kurzus az épületeket összetett – környezeti, fizikai, gazdasági, társadalmi – kontextusba helyezi, és nem az egyes alkotásra, hanem a települési folyamatokat mozgató összefüggésekre kerül a hangsúly. A tanszék vezető oktatói saját oktatói, tervezői, kutatói tevékenységük szakterületeit, építészet, városépítészet, településrendezés és urbanisztika kötelezően egymásba fonódó világát ismertetik. Bemutatják a város, a falu jövőjével kapcsolatos mai problémák sokféleségét, illetve az építészek lehetséges feladatait és szerepét ezek kezelésében. A Városépítészet1 egyrészt megalapozza a hatodik félév városépítészeti tervezési kari tantárgyát, másrészt remélhetőleg felkelti az érdeklődést egy-egy témakör alaposabb megismerésére, melyet a tanszék által kínált speciális választható tantárgyak és képzések tesznek lehetővé.
Az előadások anyagát, a témához tartozó, a vizsgakészülést segítő kötelező és ajánlott szakirodalmat mindig az adott óra után tesszük nyilvánossá.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. jún. 10. 13:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIT601
Tárgyfelelős: Pálfy Sándor DLA egyetemi tanár
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


        
  TANSZÉKI TERV 1
Előadók: PÁLFY Sándor DLA,  Dr.DÚLL Andrea, DEIGNER Ágnes, GERMÁN Tibor
Tárgyfelelős: PÁLFY Sándor DLA
A tantárgy kimérete: heti 3 óra tervezési gyakorlat, csütörtök 15-18, Tanszéki könyvtár
Kreditpont értéke: 3
Követelmény: félévközi jegy
TEMATIKA – ÜTEMTERV / 2015 TAVASZ
A 6. félévnek ez a tervezési tantárgya az Urbanisztika Tanszékre „leosztott” tervezői szakirányos hallgatókat (kb.25 fő) készíti fel a Tanszéki terv 2. és a Tanszéki terv 3. (Kiskomplex) tervezési tantárgyakra. A Tanszéki terv 1. és Tanszéki terv 2. tervezési tantárgyak célja az Urbanisztika Tanszéken városi közterületek tervezésével kapcsolatos ismeretek átadása.
A tantárgy kisebb részben elméleti, nagyobb és meghatározó részben gyakorlati órákból áll. Az elméleti órákon a környezettervezéssel kapcsolatos szakági tudnivalók kerülnek ismertetésre (kertészeti, tájépítészeti, környezetépítészeti alapismeretek, stb.). A gyakorlati rész célja a tervezési gondoskodás kiterjesztése az épület közvetlen és tágabb környezetére, a Tanszéki terv 1. keretei között a közterületi rendszerek szintjére.
A tervezési terület az egész műterem számára ugyanaz: egy település (többnyire Budapest) valamilyen szempontok alapján definiálható közterületi rendszere. A tervezési félév 2-3 fős team-ek közös vizsgálataival és tapasztalatszerzésével kezdődik. A gyakorlati órákon a mások munkájának a folyamatos figyelemmel kísérése, a saját tervnek az azzal való folyamatos összevetése, valamint a prezentációs technikák elsajátítása is a félév tematikájához tartozik.
A félév teljesítésének a feltétele az órák 70%-án való részvétel, valamint a feladatoknak határidőre történő elkészítése. A tantárgy a féléves terv közös értékelésén megszülető gyakorlati jeggyel zárul, amely a kisfeladatok és az órákon tanúsított aktivitás értékelését is figyelembe veszi.
 
Department Design 1
A special urban design course conducted by the Department of Urban Planning and Design focusing mainly on urban public space design with the help of invited lecturers and landscape designer consultants.
The course is a partly theoretical and partly practical course where students get acquainted with special issues and problems of public space definition, public spaces usage and public space design. In the design assignment all students deal with one area, where starting from the analysis of a greater urban entity we narrow down the design problems to handling the publicly attainable spaces in between buildings.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 14:39
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIA601
Tárgyfelelős: Dr. Benkő Melinda egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


  VÁROSÉPÍTÉSZET 2
Tankörvezetők: Alföldi György DLA, Fonyódi Mariann PhD, Kádár Bálint PhD (Eng), Kissfazekas Kornélia PhD, Pálfy Sándor DLA, Szabó Árpád DLA , Szabó Julianna PhD, Varga Imre, Wettstein Domonkos
Tantárgyfelelős: Benkő Melinda PhD
Kreditpont értéke: 6 kredit
KÖVETELMÉNY: gyakorlati jegy
TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV – TERVEZET
A hatodik félév kötelező tervezési tantárgya, a Városépítészet2 a Városépítészet1 elméleti előadássorozatra épül. Valós budapesti tervezési feladaton keresztül ismertet meg a településtervezés három tervcsoportjával, melyekben az építészeknek fontos feladataik, szerepük van:
-településfejlesztés stratégiai tervezése (városfejlesztési stratégia, ITS): nagy léptékű, multidiszciplináris, a fizikai, természeti, gazdasági és társadalmi környezet összefüggéseire épülő középtávú fejlesztési program, mely a valós helyzet felmérésére alapján meghatározza és kommunikálja a fejlesztési célokat;
-településrendezés (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv): a fejlesztési céloknak megfelelő műszaki tervezés, mely feladata elsősorban a különböző szakágak terveinek összehangolása, az építési tevékenység jogi és műszaki kereteinek rögzítése;
-városépítészet (beépítési tervek, környezetalakítási tervek): épületcsoportok, térrendszerek építészeti tervezése, melynek célja a településrendezési terv keretein belül a beépítés kialakítása, a lehetséges városi és építészeti arculat érzékeltetése. A Városépítészet2 tantárgy célja, hogy egy valós budapesti tervezési feladaton keresztül a jövő építészei képesek legyenek
-városi léptékű tervezési készségek fejlesztése,
-adatok felkutatására, megértésére, rendszerezésére, értékelésére és felhasználására a tervezésben (jövőkép, koncepció, tervezési program-alkotás),
-szakmai tervek és szövegek (szakirodalom, jogszabályok) kezelésére,
-tervek vizuális és verbális prezentálására, a lényeg kiemelésére, a gondolatok kommunikálására,
-városépítészeti léptékű műszaki ábrázolások (helyszínrajzok, metszetek, nézetek, látványok) készítésére,
-szakmai team-munkára.tematikák / helyszínek:
2016 – Déli pályaudvar
2015 – 2035 / Budapest / Kompakt város

2014 – Buda – Duna – Pest
2013 – Zugló / Nagy Lajos király útja
2012 – Újpest – Rákospalota a vasút mentén
2011 – belvárosi tömbök fenntartható fejlesztése
2010 – Angyalföld / Duna – vasút – Hungária körút
2009 – Óbuda / Szigettel szemben fekvő partsáv

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. jan. 25. 10:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIB721
Tárgyfelelős: Dr. Kissfazekas Kornélia adjunktus
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]


  BSC KÉPZÉS - DIPLOMATERVEZÉS 
Konzulensek: FONYÓDI Mariann PhD,, KISSFAZEKAS Kornélia PhD, SZABÓ Julianna PhD, TÓTPÁL Judit DLA
Tárgyfelelős: KISSFAZEKAS Kornélia PhD
A tárgy kimérete: első félévben heti 3 óra, második félévben heti 12 óra gyakorlat
Kreditpont értéke: 3, ill. 12
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy


BSC DIPLOMATERVEZÉS1 / TEMATIKA – ÜTEMTERV / 2013 ŐSZ
BSC DIPLOMATERVEZÉS / TEMATIKA – ÜTEMTERV / 2013 ŐSZ
BSC DIPLOMATERVEZÉS2 / TEMATIKA – ÜTEMTERV / 2013 ŐSZ

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. aug. 17. 13:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIS711
Tárgyfelelős: Dr. Fonyódi Mariann egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


 
 
Konzulens: WETTSTEIN Domonkos
Tantárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
A tantárgy kimérete: heti 6 óra tervezési gyakorlat, csütörtök 14-20, K211
Kreditpont értéke: 6
Követelmény: félévközi jegy
KISMAROS – VERŐCE
2015/2016 őszi félév – heti 6 óra
A hetedik félév önálló tanszéki tervezési tantárgya műszaki szakirányos hallgatók részére. A gyakorlat során a hallgatók egy kisebb, max. 300-400 m2-es lakó-, vagy középület terveit készítik el a hozzá kapcsolódó közterület és városi beépítés terveivel együtt.
Az épület tervezése így a fejlesztési elképzelésekhez és a környezethez való viszony értelmezése, valamint a környezet természetes és művi eszközökkel való alakítása témakörökkel és feladatokkal egészül ki.
A Kiskomplex tantárgyban a tanszék több évtizedes tapasztalatainak továbbfejlesztésével alakítottunk ki egy olyan építészeti tervezési tárgyat, melyben a természeti környezettel, településszerkezettel, településképpel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok jelentik a félév során javasolt beavatkozások kiindulópontját.
A településszerkezet épületekre gyakorolt hatása mellett a félév során vizsgáljuk még az épületeknek a városi terek formáira és használatára gyakorolt hatását. A félév folyamatában nagy szerepet kap a település meglévő potenciáljainak és erőforrásainak felmérése, és cél az ehhez építészetileg és környezettudatossági szempontból is illeszkedő beavatkozás megtalálása, miközben kiemelten foglalkozunk a fenntarthatóság, a hagyományos anyaghasználat és a korszerű építészet, valamint a közösségi építészet kérdéseivel is.
A félév 3 karakteresen elkülönülő szakaszra bontható:
A TELEPÜLÉS – KAPCSOLATOK Ismerkedés a településszerkezettel, települési táji adottságokkal, rendezési tervekkel stb. települési értékkataszter, tipológiai vizsgálatok, térvizsgálatok, anyaghasználatok elemzése – 3-4 hét
A HELY – VISZONYULÁS Koncepcióterv, teamekben, telepítés, településszerkezeti vonatkozások, helykijelölés és viszonyulások megfogalmazása – 2-3 hét
AZ ÉPÜLET – VISELKEDÉS Épület tervek elkészítése 1:200 léptékig, a hozzátartozó települési környezet bemutatásával és környezetrendezési tervek elkészítésével – 6 hét
Minden egyes szakasz egy tervbemutatással, prezentációval zárul. A tervezési terület az egész műterem számára ugyanaz: a félév egy kisvárosias település egészének vizsgálatával kezdődik majd a léptékek folyamatos szűkítése után jutunk el az épület és közvetlen környezetének léptékéig. A tervezési félév is 3-4fős team-ek közös vizsgálataival, és tapasztalatszerzésével kezdődik. A csoport munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, a saját tervnek azzal való folyamatos összevetése a tervezési tantárgy tematikájának fontos része.
Előzetes jelentkezés, érdeklődés e-mailben: wettstein@urb.bme.hu

Budapest, 2015.
Wettstein Domonkos

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. jún. 10. 13:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIT701
Tárgyfelelős: Pálfy Sándor DLA egyetemi tanár
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


 
Előadók: PÁLFY Sándor DLA, DR. DÚLL Andrea, GERMÁN Tibor, DEIGNER Ágnes
Tárgyfelelős: PÁLFY Sándor DLA
A tárgy kimérete: heti 3 óra tervezési gyakorlat csütörtök 14-17, Tanszéki könyvtár
Kreditpont értéke: 3
Követelmény: félévközi jegy

A tantárgy tematikájában kötődik az Urbanisztika Tanszék hatodik félévi tervezési gyakorlatához, a Tanszéki terv 1. tantárgyhoz, de önállóan is meg kell, hogy álljon a lábán, mivel olyanok is felvehetik, akik az előző félévi tárgyat nem teljesítették. A félév során egy meglévő fővárosi közterületet kell a hallgatóknak háromfős team-ekben építészetileg megoldani, „utcabútorokkal” berendezni, majd azt követően azokból egyet-egyet egyénileg, kiviteli terv szinten megtervezni.
A Tanszéki terv 2. alapvetően gyakorlati tantárgy, a félév során azonban a gyakorlati órák keretében előadások is elhangzanak formatervezési alapismeretekről, anyagismeretről, közterületi bútorok-, és berendezési tárgyak egyedi és széria tervezéséről. Az előadásokhoz kapcsolódóan a hallgatóknak egyénileg három kisfeladatot is meg kell oldaniuk a félév során, amelyeket a kiadást követő héten közösen kiértékelünk.
A mások munkájának a folyamatos figyelemmel kísérése, a saját tervnek az azzal való folyamatos összevetése miatt a gyakorlati foglalkozások és értékelések mindig közösek, de a feladatok jellege miatt azok – a háromfős team-ekben kidolgozott közös közterületi koncepció keretei között- ebben a félévben egyénileg oldandók meg.
A féléves terv grafikai feldolgozása elsősorban szabadkézzel történik. A koncepciótervhez és a végső beadáshoz modellt kell készíteni a hallgatóknak a tervezett terméket legjobban bemutatni képes, szabadon választott technikával.
A félév teljesítésének a feltétele az órák 70%-án való részvétel, valamint a feladatoknak határidőre történő elkészítése. A tantárgy a féléves terv közös értékelésén megszülető gyakorlati jeggyel zárul, amely a kisfeladatok és az órákon tanúsított aktivitás értékelését is figyelembe veszi.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. jún. 10. 13:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIBD01
Tárgyfelelős: Dr. Kissfazekas Kornélia adjunktus
Kredit: 12
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 12
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]


 
Konzulensek: KISSFAZEKAS Kornélia PhD, FENES Tamás DLA
Tárgyfelelős: KISSFAZEKAS Kornélia PhD
A tárgy kimérete: első félévben heti 3 óra, második félévben heti 12 óra gyakorlat
Kreditpont értéke: 3, ill. 12
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy
BSC DIPLOMA – TÉMAJAVASLATOK / 2015 ŐSZ

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. jún. 10. 13:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIT811
Tárgyfelelős: Dr. Fonyódi Mariann egyetemi docens
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


 
Előadó: ALFÖLDI György DLA, BACH Péter, FENES Tamás DLA, PÁLFY Sándor DLA, TÓTPÁL Judit DLA, VÖRÖS Tamás
Tárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
A tantárgy kimérete: heti 2×5 óra tervezési gyakorlat
Kreditpont értéke: 10
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy
2015 őszi félév KOMPLEX tervezés urb/designLAB

Tanszékünkön a Komplex jellegzetessége egy olyan tervezési szemlélet elsajátítása, mely a település adottságainak, problémáinak helyzetfeltárása során, városépítészeti programból kiinduló, abba szervesen illeszkedő, a környezetéhez és a városi szövethez minél érzékenyebben viszonyuló épületet eredményez. Épületet tervezünk tehát, olyan komplex szemlélettel, ahol az építészeti formálás mellett nemcsak a szakági, szerkezeti vonatkozások, de a tágabb környezet szempontjai is érvényesülnek. A tárgy a nyolcadik félév tervezési gyakorlata, mely a kétféléves feladat első része. A munka a megismerés folyamatával kezdődik és módszereiben részben a Városépítészet2-höz kötődik. A végeredmény azonban már egy nemcsak városépítészeti, hanem minden szempontból komplexen tervezett épület, melynek – első félévben az engedélyezési szintű terve, majd – a második félév végére a kiviteli terve készül el, minden szakági vonatkozásával együtt. A teljes folyamat a diplomatervezési félévet készíti elő.
2015 tavaszi félév KOMPLEX tervezés UFlab
2015 tavaszi félév KOMPLEX tervezés urb/designLAB

TEMATIKA – ÜTEMTERV / 2015 TAVASZ

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. jún. 10. 13:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIS811
Tárgyfelelős: Dr. Fonyódi Mariann egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


  KOMPLEX TERVEZÉS 1
Előadó: ALFÖLDI György DLA, BACH Péter, FENES Tamás DLA, PÁLFY Sándor DLA, TÓTPÁL Judit DLA, VÖRÖS Tamás
Tárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
A tantárgy kimérete: heti 2×5 óra tervezési gyakorlat
Kreditpont értéke: 10
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy
Tanszékünkön a Komplex jellegzetessége egy olyan tervezési szemlélet elsajátítása, mely a település adottságainak, problémáinak helyzetfeltárása során, városépítészeti programból kiinduló, abba szervesen illeszkedő, a környezetéhez és a városi szövethez minél érzékenyebben viszonyuló épületet eredményez. Épületet tervezünk tehát, olyan komplex szemlélettel, ahol az építészeti formálás mellett nemcsak a szakági, szerkezeti vonatkozások, de a tágabb környezet szempontjai is érvényesülnek. A tárgy a nyolcadik félév tervezési gyakorlata, mely a kétféléves feladat első része. A munka a megismerés folyamatával kezdődik és módszereiben részben a Városépítészet2-höz kötődik. A végeredmény azonban már egy nemcsak városépítészeti, hanem minden szempontból komplexen tervezett épület, melynek – első félévben az engedélyezési szintű terve, majd – a második félév végére a kiviteli terve készül el, minden szakági vonatkozásával együtt. A teljes folyamat a diplomatervezési félévet készíti elő.
2015 tavaszi félév KOMPLEX tervezés UFlab
2015 tavaszi félév KOMPLEX tervezés urb/designLAB

TEMATIKA – ÜTEMTERV / 2015 TAVASZ

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 14:38
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIT911
Tárgyfelelős: Dr. Fonyódi Mariann egyetemi docens
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


         KOMPLEX TERVEZÉS 2
Előadó: FONYÓDI Mariann PhD
Tárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
A tantárgy kimérete: heti 2×5 óra tervezési gyakorlat
Kreditpont értéke: 10
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy
Tanszékünkön a Komplex jellegzetessége egy olyan tervezési szemlélet elsajátítása, mely a település adottságainak, problémáinak helyzetfeltárása során, városépítészeti programból kiinduló, abba szervesen illeszkedő, a környezetéhez és a városi szövethez minél érzékenyebben viszonyuló épületet eredményez. Épületet tervezünk tehát, olyan komplex szemlélettel, ahol az építészeti formálás mellett nemcsak a szakági, szerkezeti vonatkozások, de a tágabb környezet szempontjai is érvényesülnek. A tárgy a kilencedik félév tervezési gyakorlata, mely a kétféléves feladat második része. A munka a megismerés folyamatával kezdődik és módszereiben részben a Városépítészet2-höz kötődik. A végeredmény azonban már egy nemcsak városépítészeti, hanem minden szempontból komplexen tervezett épület, melynek – első félévben az engedélyezési szintű terve, majd – a második félév végére a kiviteli terve készül el, minden szakági vonatkozásával együtt. A teljes folyamat a diplomatervezési félévet készíti elő.
TEMATIKA – ÜTEMTERV / 2015 TAVASZ

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 14:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIS911
Tárgyfelelős: Dr. Fonyódi Mariann egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 14:38
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIM1UX
Tárgyfelelős: Alföldi György DLA egyetemi tanár
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]
A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. okt. 22. 18:43
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIM1U1
Tárgyfelelős: Dr. Fonyódi Mariann egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 4
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]
A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. okt. 22. 18:43
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIM1U2
Tárgyfelelős: Dr. Szabó Julianna egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

 
kiméret heti 2 óra
kredit: 2
követelmény: vizsgajegy. A vizsgajegyet az órai munka és az előadások alapján készített településelemzés alapján megajánljuk.
órák helye és ideje kedd  15.15-16.45  tanszéki konzultációs terem
tárgyleírás
A településkutatás tárgy célja, hogy megalapozza a mesterképzésesek településtervezési és településkutatási tárgyait. A félév során részben előadások, részben helybe végzett feladatok segítségével ismerkedünk meg az urbanisztika használatos kutatási módszereivel, mint a helyszínelés, a irodalmi, levéltári és térképtári kutatások, a térinformatikai elemzések, a kérdőívezés és interjúzás technikái, a statisztikai elemzések, stb.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. júl. 25. 8:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIM1U3
Tárgyfelelős: Alföldi György DLA egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. okt. 22. 18:44
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0805
Tárgyfelelős: Dr. Szabó Julianna egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]


       URBANISZTIKA
Előadók: Szabó Julianna PhD
Tárgyfelelős: Szabó Julianna PhD
A tárgy kimérete: heti két előadás
Kreditpont értéke: 2 kredit
KÖVETELMÉNY: évközi jegy 2 ZH alapján
időpont: várhatóan kedd 14.15-15.45
TEMATIKA – ÜTEMTERV / 2015 TAVASZ
Az Urbanisztika tárgy célja, hogy a városépítészeti tárgyak keretében tanultak elméleti hátterét kibővítse, a település fejlesztésének lehetőségeit, működésének szabályszerűségeit megvilágítsa, ezekben a folyamatokban az építészet helyét meghatározza. Mindehhez igénybe vesszük az urbanisztika építészeten kívüli társtudományainak – mint a tervezéselmélet, településföldrajz, városszociológia, városgazdaság, stb. – eredményeit. A tárgy folyamán erősen támaszkodunk a GTK hallgatóinak részvételére, a tudományok közötti gyakorlati párbeszédre.
 
Urbanism
The goal of the course is to get students acquainted with the multidisciplinary characteristics of Urban Design, Urban Planning and Urban Studies. The semester is divided into three 4 lecture long blocks dealing with: the issues of contemporary urbanity; related fields of science and planning tools in various field of the profession. In the series of lectures professors of the Department of Urban Planning and Design and some invited experts of various fields are presenting lectures on various topics. 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 4. 16:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIM2UX
Tárgyfelelős: Alföldi György DLA egyetemi tanár
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]


 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. okt. 22. 18:44
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIM2U1
Tárgyfelelős: Dr. Szabó Julianna egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Gyakorlat (heti óraszám): 4
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]


Oktatás célja
A tárgy célja a tervezési tárgyak után az urbanisztika kutatásának elméletébe és gyakorlatába való bevezetés, a tudományos kutatómunkára nevelés. A félév célja, hogy a hallgatók gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a településkutatás használatos módszertanaiban, gyakorolják a tudományos kérdésfeltevés, kutatástervezés, adatbeszerzés, -feldolgozás, szerkesztés lépéseit, a tudományos kommunikáció különböző formáit.
Tantárgy tartalma
A kurzus idei témái egy magyar kisváros és térsége aktuális településfejlődési, településfejlesztési kérdései köré csoportosulnak. A terepi kutatások számára augusztus 24. és 30. között településkutató tábort szervezünk. A táborban szerzett adatok feldolgozása a félév folyamán egyénileg vagy kis csoportokban, konzultációkkal történik. A kutatás eredménye egy tanulmány.
Számonkérési és értékelési rendszere
A tárgy teljesítésének feltétele a táborban és az órákon való aktív részvétel, valamint a tanulmány határidőre való leadása.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. júl. 25. 8:41
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIM2U2
Tárgyfelelős: Alföldi György DLA egyetemi tanár
Kredit: 6
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 4
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]


  URBANISTA ÉPÍTÉSZMÉRNÖK MSC KÉPZÉS
KÉPZÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓI:
URBANISTA-ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MSC ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
URBANISTA-ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MSC KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK
HALLGATÓI TERVEK BEMUTATÁSA A HAVANNA LAKÓTELEPEN
2014 MÁJUS 29. 15 ÓRA
KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK / 2014 ŐSZ:
KOMPLEX 2 MU – BMEEPUIM2UX
TELEPÜLÉSKUTATÁS 2 – BMEEPUIM2U1
TELEPÜLÉSTERVEZÉS 2 – BMEEPUIM2U2
VÁROSSZOCIOLÓGIA -
REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN -
TERVEZÉSELMÉLET – BMEEPUI
TÁRSADALMI VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
MSC KÉPZÉS – ÓRAREND 2014 TAVASZ
KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK / 2014 TAVASZ:
KOMPLEX1-MU - BMEEPUIM1UX
KÖRNYEZETTERVEZÉS - BMEEPUIM1U1
AZ INGATLANFEJLESZTÉS ALAPJAI
TELEPÜLÉSKUTATÁS1 - BMEEPUIM1U2
TELEPÜLÉSTERVEZÉS1 –  BMEEPUIM1U3
DIPLOMATERVEZÉS MSC - BMEEPUIM3UD
URBANISZTIKA
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK:
KORTÁRS VÁROSÉPÍTÉSZET
VÁROSÉPÍTÉS-TÖRTÉNET

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. okt. 22. 18:44
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIM2U3
Tárgyfelelős: Alföldi György DLA egyetemi tanár
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. okt. 22. 18:44
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIM2I1
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. jan. 29. 2:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIM3UD
Tárgyfelelős: Alföldi György DLA egyetemi tanár
Kredit: 25
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 25
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. okt. 22. 18:45
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUITD01
Tárgyfelelős: Pálfy Sándor DLA egyetemi tanár
Kredit: 30
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 30
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


 
Konzulensek: Alföldi György DLA, Bach Péter, Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD, Pálfy Sándor DLA; Szabó Árpád DLA, Tótpál Judit DLA
Tárgyfelelős: Pálfy Sándor DLA
A tantárgy kimérete:  heti 30 gyakorlat
Kreditpont értéke: 30 kreditpont
KÖVETELMÉNY: diplomazáróvizsga
RÖVID TEMATIKA:
Az egységes kari követelményeknek megfelelően a tárgy célja, hogy lemérje a hallgató felkészültségét, illetve, hogy a korábbi képzés ismeretanyagát milyen szinten sajátította el.
A tárgy felvételének feltétele: a tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a diplomatervezési félévet megelőző tanulmányi időszakra előírt tantervi kötelezettségeiket teljesítették, az abszolutóriumot megszerezték.
A Diplomatervezés c. tárgyat, illetve a félévet akkor teljesíti a hallgató, ha a félév szorgalmi időszakának végén a diplomavázlaterve elfogadásra kerül.
2015 // ŐSZ
KARI DIPLOMAKOVETELMENYEK
PORTFOLIÓ- ÉS DIGITÁLIS TERVLEADÁS KÖVETELMÉNYEI

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. jún. 10. 13:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0801
Tárgyfelelős: Dr. Benkő Melinda egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]


 
 
 
  KORTÁRS VÁROSÉPÍTÉSZET
Előadók: Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD
Tárgyfelelős: Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD
A tantárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy
 
 
A tárgy célja a kortárs európai városépítészet tervezési elveinek rendszerezett ismertetése. Mintaértékű tervek elemző bemutatásán keresztül igyekszünk megértetni a mai városfejlődési folyamatokat és feltárjuk az építészet szerepét az urbanisztikán belül, illetve városépítészet és építészet kapcsolatrendszerét. Történeti kontextusba helyezzük a kortárs beépítési terveket, saját osztályozási rendszerünk alapján ismertetjük a kortárs tervek alapján születő városformát. Az általános tájékozottság megteremtése mellett elsősorban a városépítészeti tervezési gyakorlathoz kívánunk biztos alapokat adni a jövő építészeinek.
Az előadássorozat az előadók / szerzők „Glocal city” könyvére épül, de a példatár folyamatos aktualizálása mellett előtérbe kerülnek a mindennapok kihívásai és az azokra születő elméleti és gyakorlati válaszok.
kötelező irodalom:
Benkő Melinda – Fonyódi Mariann: Glocal city – kortárs európai városépítészet, Terc Kiadó, Budapest, 2009.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. jan. 24. 10:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0423
Tárgyfelelős: Dr. Kissfazekas Kornélia adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


 
 
Előadó: KISSFAZEKAS Kornélia PhD
Tárgyfelelős: KISSFAZEKAS Kornélia PhD
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: vizsga
MAGYAR TELEPÜLÉSEK // 2015 ŐSZ
TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK // 2015 ŐSZ
A tantárgy célja, hogy megismertesse az építészmérnök hallgatókkal a magyar településállomány kialakulását, fejlődését, elsősorban azért, hogy alkotó építészként új épületek elhelyezésénél, kialakításánál, a települések átépítésénél, fejlesztésénél a meglévő adottságok értékei és problémái iránti érzékenységgel végezzék feladatukat. A tantárgy a Városépítészet 1. tárgyhoz kapcsolódik, annak előzetes vagy párhuzamos teljesítése ajánlott. A magyar településállomány kialakulásának és fejlődésének bemutatása az egymástól határozottan elváló korszakok tárgyalásával történik. Az egyes korszakoknál vázoljuk a történelmi-, gazdasági-, társadalmi hátteret, a településeket létrehozó és fejlesztő tényezőket, így a nemzetiségek, a vallások és a társadalmi rétegeződés településformáló szerepét is. Bemutatjuk a konkrét környezetteremtő tevékenységet és a jellegzetesen magyar morfológiai-, városképi- és alaprajzi sajátosságokat. Tájékozódási támpontokat adunk a magyar települések mélyebb megismeréséhez, a kutatásokhoz használható irodalom vonatkozásában, valamint a levéltári, térképanyag területén.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:48
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIT711
Tárgyfelelős: Szabó Árpád DLA egyetemi docens
Kredit: 8
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 8
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


 
Oktatók: FONYÓDI Mariann PhD, HERCZEG László, SZABÓ Árpád DLA, VÖRÖS Tamás
Tárgyfelelős: SZABÓ Árpád DLA
A tantárgy kimérete: heti 8 óra tervezési gyakorlat
Kreditpont értéke: 8
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy
RÖVID TEMATIKA:
KISMAROS – VERŐCE
2015/2016 őszi félév – heti 2×4 óra
A hetedik félév önálló tanszéki tervezési tantárgya tervezői szakirányos hallgatók részére. A gyakorlat során a hallgatók egy kisebb, max. 300-400 m2-es lakó-, vagy középület terveit készítik el a hozzá kapcsolódó közterület és városi beépítés terveivel együtt.
Az épület tervezése így a fejlesztési elképzelésekhez és a környezethez való viszony értelmezése, valamint a környezet természetes és művi eszközökkel való alakítása témakörökkel és feladatokkal egészül ki.
A Tanszéki Terv3 tantárgyban a tanszék több évtizedes tapasztalatainak továbbfejlesztésével alakítottunk ki egy olyan építészeti tervezési tárgyat, melyben a természeti környezettel, településszerkezettel, településképpel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok jelentik a félév során javasolt beavatkozások kiindulópontját.
A településszerkezet épületekre gyakorolt hatása mellett a félév során vizsgáljuk még az épületeknek a városi terek formáira és használatára gyakorolt hatását. A félév folyamatában nagy szerepet kap a település meglévő potenciáljainak és erőforrásainak felmérése, és cél az ehhez építészetileg és környezettudatossági szempontból is illeszkedő beavatkozás megtalálása, miközben kiemelten foglalkozunk a fenntarthatóság, a hagyományos anyaghasználat és a korszerű építészet, valamint a közösségi építészet kérdéseivel is.
A félév 3 karakteresen elkülönülő szakaszra bontható:
A TELEPÜLÉS – KAPCSOLATOK Ismerkedés a településszerkezettel, települési táji adottságokkal, rendezési tervekkel stb. települési értékkataszter, tipológiai vizsgálatok, térvizsgálatok, anyaghasználatok elemzése – 3-4 hét
A HELY – VISZONYULÁS Koncepcióterv, teamekben, telepítés, településszerkezeti vonatkozások, helykijelölés és viszonyulások megfogalmazása – 2-3 hét
AZ ÉPÜLET – VISELKEDÉS Épület tervek elkészítése 1:200 léptékig, a hozzátartozó települési környezet bemutatásával és környezetrendezési tervek elkészítésével – 6 hét
Minden egyes szakasz egy tervbemutatással, prezentációval zárul, ahol a tárgy oktatóin kívül további meghívott vendégek is részt vesznek.
A tervezési terület az egész műterem számára ugyanaz: a félév egy kisvárosias település egészének vizsgálatával kezdődik majd a léptékek folyamatos szűkítése után jutunk el az épület és közvetlen környezetének léptékéig. A tervezési félév is 3-4fős team-ek közös vizsgálataival, és tapasztalatszerzésével kezdődik. A csoport munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, a saját tervnek azzal való folyamatos összevetése a tervezési tantárgy tematikájának fontos része.
ISMERKEDŐ BESZÉLGETÉS – 2015. június 1. hétfő 13.00 – Urbanisztika Tanszék, Könyvtár
Szabó Árpád (tárgyfelelős) • Fonyódi Mariann (info: fonyodi.mariann@urb.bme.hu) • Herczeg László • Vörös Tamás
MINDEZ LE IS TÖLTHETŐ!!!

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. jún. 10. 13:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0810
Tárgyfelelős: Dr. Fonyódi Mariann egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]


           VÁROSÉPÍTÉS TÖRTÉNET
Előadók: FONYÓDI Mariann PhD, LOCSMÁNDI Gábor PhD, Meggyesi Tamás DSC
Tárgyfelelős: FONYÓDI Mariann PhD
A tárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: vizsga
TEMATIKA – ÜTEMTERV / 2015 TAVASZ

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 14:43

Kötelezően választott

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIB722
Tárgyfelelős: Dr. Kissfazekas Kornélia adjunktus
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelezően választott]


      
Konzulensek: KISSFAZEKAS Kornélia PhD, FENES Tamás DLA
Tárgyfelelős: KISSFAZEKAS Kornélia PhD
A tárgy kimérete: első félévben heti 3 óra, második félévben heti 12 óra gyakorlat
Kreditpont értéke: 3, ill. 12
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy
BSC DIPLOMA – TÉMAJAVASLATOK / 2015 ŐSZ

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. jún. 10. 13:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUISD01
Tárgyfelelős: Pálfy Sándor DLA egyetemi tanár
Kredit: 30
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 30
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelezően választott]


 
Konzulensek: Alföldi György DLA, Bach Péter, Benkő Melinda PhD, Fonyódi Mariann PhD, Pálfy Sándor DLA; Szabó Árpád DLA, Tótpál Judit DLA
Tárgyfelelős: Pálfy Sándor DLA
A tantárgy kimérete:  heti 30 gyakorlat
Kreditpont értéke: 30 kreditpont
KÖVETELMÉNY: diplomazáróvizsga
RÖVID TEMATIKA:
Az egységes kari követelményeknek megfelelően a tárgy célja, hogy lemérje a hallgató felkészültségét, illetve, hogy a korábbi képzés ismeretanyagát milyen szinten sajátította el.
A tárgy felvételének feltétele: a tantárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik a diplomatervezési félévet megelőző tanulmányi időszakra előírt tantervi kötelezettségeiket teljesítették, az abszolutóriumot megszerezték.
A Diplomatervezés c. tárgyat, illetve a félévet akkor teljesíti a hallgató, ha a félév szorgalmi időszakának végén a diplomavázlaterve elfogadásra kerül.
2015 // ŐSZ
KARI DIPLOMAKOVETELMENYEK
PORTFOLIÓ- ÉS DIGITÁLIS TERVLEADÁS KÖVETELMÉNYEI

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. jún. 10. 13:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUIM3TD
Tárgyfelelős: Dr. Benkő Melinda egyetemi docens
Kredit: 25
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 25
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. feb. 9. 11:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0893
Tárgyfelelős: Pálfy Sándor DLA egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]


       
Előadók: tematikától függően tanszéki oktatók és meghívott külsős előadók
Tárgyfelelős: PÁLFY Sándor DLA
A tantárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy
RÖVID TEMATIKA:
A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatóknak bevezetést, bepillantást adjon a különböző társadalmak jellegzetességeibe, a világ városépítési kultúráinak sokféleségébe, sajátos térhasználataiba. Tárgyalja a települések társadalmi változásait, és keresi azok okait, összefüggéseit. Az egyes jelenségek fontosságát személyes tapasztalatokon és példákon keresztül világítja meg.
A témánként felkért előadók személyes benyomásait is tartalmazó előadásait követő, klub-jellegű beszélgetéseken ismerkedünk a világ városépítészetével. A példák kapcsán a következő témákat járjuk közösen körbe:
– A városok kialakulásának feltételei,
– fejlődésük különböző útjai,
– társadalmi folyamatok térbeli tükröződésének nyomai,
– mai állapotuk és jövőjük alakulásának lehetséges alternatívái,
– a városok folytonos változásának mozgató rugói,
– városépítészeti tendenciák a települések történetében,
– a városi lét általános és sajátos vonásai,
– építészet és kultúra megkülönböztető jegyei,
– a helyi kultúrák sajátosságainak szerepe a globalizációban.
A bemutatandó városok és városi régiók, mint például: Barcelona, New York, Bécs, Berlin, Párizs, Tokió, Bagdad, Moszkva, Prága, Róma, Budapest, Isztambul, Peking, Mexikó stb. félévente változnak.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 4. 17:34

Szabadon választható

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0920
Tárgyfelelős: Dr. Fonyódi Mariann egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Előadók: Varga Imre
Tárgyfelelős: Fonyódi Mariann PhD
A tantárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy
 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:49
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0103
Tárgyfelelős: Szabó Árpád DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Előadók: meghívottak
Tárgyfelelős: Szabó Julianna PhD
A tantárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy
 
RÖVID TEMATIKA:
A „Budapesti változások” a promenadológia gyakorlati alkalmazása az Urbanisztika Tanszék programjában. A hat vezetett budapesti séta során a helyszíneken tárul fel a főváros története, az adott kor földrajzi, történelmi, gazdasági, kulturális, építészettörténeti: azaz urbanisztikai összefüggéseiben. Megismerkedünk Buda középkori életével, a 19. század bérházépítő lendületével, a kertváros mozgalom legnagyobb közép-európai telepével, a „magyar bauhaus” világával, a meglátjuk a különbségeket az ötvenes-hatvanas-hetvenes évek lakótelepei között, és a hasonlóságaikat a ma épülő lakóparkokkal.
A séták során feladatlapok segítik a megismerést, amelyek eredményeire alapul a féléves jegy.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:48
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0432
Tárgyfelelős: Dr. Vidor Ferenc
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


  ÉPÍTÉSZET ÉS URBANISZTIKA 
Előadók: VIDOR Ferenc DSc
Tárgyfelelős: LOCSMÁNDI Gábor PhD
A tárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: vizsga
RÖVID TEMATIKA:
A tárgy célja az építészet és a városépítészet (az urbanisztika) hasonlóságainak és eltéréseinek a bemutatása. Képet kíván adni egyben a két egymáshoz szorosan kötődő szakterület legfőbb jellemzőiről.
A tanfolyam első felében az építészeti, a másodikban az urbanisztikai problematika a hangsúlyos, hogy az összefoglaló témák kapcsán a megfelelő szintézislehetőségek bemutatására kerüljön sor.
Az előadásokban kiemelkedő fontosságot tulajdoniunk annak, hogy folyamatosan felhívjuk a hallgatók figyelmét mind az építészetnek, mind az urbanisztikának a holisztikus karakterére, ezzel együtt arra is, hogy bemutassuk a tématerületek legjelentősebb ellentétes egységpárjait, paradox vonásait is.
Folyamatosan mutatunk rá az architektúrának és az urbanisztikának a tudományos, technikai és művészi karakterisztikáira, nemkevésbé a természeti, a társadalmi-gazdasági és a művi környezeti elemek összhangjának szükségességére.
Az előadásokat esetenként vetített képes illusztrációk kísérik.
A modern építészet és urbanisztika történelmi gyökerei és aktualitása napjainkban
Az építészet újra felfedezett teljességszimbolikájának ősi gyökerei, ennek elméleti és gyakorlati követelményei
Napjaink építészeti világának tudományos, technikai és művészi komponensei
A XXI. század építészeti gondolkodásának és praxisának  tágulása: ennek úttörői
A tervezés-fejlesztés lehetőségei és korlátai az eltérő tér-idő léptékekben.
Az architektúra és az urbanisztika mint metafora

LETÖLTHETŐ TÁRGYISMERTETŐ

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:49
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0905
Tárgyfelelős: Pálfy Sándor DLA egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


      
Előadók: SZENTIVÁNI János és további 7 fotóművész
Tárgyfelelős: PÁLFY Sándor DLA
Tárgy kimérete: heti két óra előadás és képelemzés
Kreditpont értéke: 2
Követelmények: óráról órára egy-egy fénykép beküldése
A tantárgy a látás új dimenzióinak, a tudatos fényképezésnek és a technikailag jó minőségű kép elkészítésének ismereteit oktatja. Elsősorban építészmérnök hallgatók számára hirdetjük meg, de a nagyszámú jelentkező között évről-évre egyre többen érkeznek más karokról is.
Minden előadást követően egy-egy képet kell beküldeni a hallgatóknak az előadás témájában, amelyeket a következő óra elején az előadó értékel. A félév végén a legjobb képek bemutatásával és elemzésével az egész félév közös értékelése megtörténik.
A félév teljesítésének a feltétele az órákon való min. 70 %-os jelenlét, azaz a kiadott feladatoknak min. 70 %-os teljesítése (az eddigi gyakorlat szerint ugyanis elfogadható képet csak azoktól kaptunk, akik ott voltak a feladat kiadásakor).
A FELADATOK BEADÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:49
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0435
Tárgyfelelős: Fábri Ferencné ny. adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


  ISMERKEDÉS A KÖZÉPKORI VÁROSÉPÍTÉSSEL
Előadók: KÖRNER Zsuzsa PhD
Tárgyfelelős: KÖRNER Zsuzsa PhD
A tárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: vizsga
RÖVID TEMATIKA:
A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatóknak bemutassa a középkor városhálózatának módosulásait a római birodalom bukását követő népvándorlások, és a kereskedelmi, demográfiai forradalmat hozó, 10-13. század időszakaiban, valamint áttekintést adjon a városok létrejöttének okairól. Mi egy új város keletkezésének történelmi előfeltétele? Milyen formában érvényesül egy város esetében a történelmi kontinuitás? Mik a városfejlődés mozgatórugói a középkorban? Ezekre a kérdésekre keresünk válaszokat, miközben rávilágítunk Európa vallási megosztottságából adódó sajátosságokra.
A városfejlődés karakteres övezeteket alakított ki Európában, ahol a városképződést sajátos gazdasági erők, kiváltságos csoportok és földtulajdoni viszonyok határozták meg. A középkori város szerkezetét és társadalmát erőteljesen befolyásolták a telepítések, ezért példák elemzésével világítunk rá a telepítések gazdasági és politikai hátterére: munkaerő biztosítása, etnikai szempontok, földesúri kötöttségektől való szabadulás. Az előadások számos konkrét város szerkezetét elemezve mutatnak rá a városfejlődés fázisaira.
LETÖLTHETŐ TÁRGYISMERTETŐ

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:49
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0904
Tárgyfelelős: Tótpál Judit DLA adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


   
RÖVID TEMATIKA
A természeti vagy vernakuláris tájként kezelt területek az emberi tevékenységek térhódításával egyre látványosabb átalakuláson mennek keresztül, és ez a változás mára visszafordíthatatlanná is vált. A kortárs szakirodalomban megjelelő urbanizált táj fogalma azon új minőségi dimenziókra irányítja a figyelmet, melyek megpróbálják a képlékennyé váló territóriumok, az elmosódó határok és az összekeveredő területi identitások változásait értelmezni. Az átalakuló, folyamatosan változó látvány, az emberiség egyre erősebb tájalakító szerepe táj és építészet kapcsolatának új megközelítéseit igényli.
Az előadássorozat a tájelmélet modelljeként is felfogható “pozíciók, víziók, koncepciók” hármasa mentén elemzi az átalakulást, amely fogalmak révén az eltérő diszciplínák (tájépítész, kerttervező, városépítész, építész, stb) nézőpontjaiból vizsgálhatók az urbanizált táj és a városias környezetben megjelenő zöldfelületek, kertek, parkok problémái. A kortárs kertművészeti és tájépítészeti projekteket meghívott előadók mutatják be különös tekintettel az alkotómunka során szerzett gyakorlati tapasztalataikra.
A tantárgy mottója a hallgatók aktív részvételét is feltételezi, az előadások témájához kapcsolódva a félév során egy alkalommal egy személyes élményen alapuló esettanulmány bemutatása a feladat, az egyes alkalmak pedig a témák kapcsán felmerülő eltérő nézőpontok megvitatásával, közös beszélgetéssel zárulnak.
 
 
FÉLÉVES FELADAT
[1x1 m]
A faladat a közös környezet iránti személyes felelősség lehetséges határaira kérdez rá. Hogyan határolható le a beavatkozás területe a közösségi térben? És mit jelenthet egyetlen pixel átértelmezése a tágabb összképben?
A munka során egy 1x1 m-es közterületi felület kijelölése és korábbi állapotából történő „átlényegítése” a feladat. A felület tetszőleges helyzetű lehet (vízszintes, függőleges, dőlt helyzetű), de mindenképp közösségi használatú területből szükséges kivágni.
A beavatkozás jellege és módja többféle lehet. Értelmezhető a feladat a hagyományos kertkultiválási eszközökkel, de köztérművészeti akcióként is, amikre az előadássorozatban számos példa előkerül. (Placcc fesztivál: Nano invázió – Szakács István - Szentirmai Tamás – Vági János / Köztéri akciók – Tihanyi Dominika / Foghíj kertek – Kádár Bálint). A hangsúly a látvány egyetlen pixelnyi felületének (1x1 m) kicserélésén és átértelmezésén van.
Az egyik korábbi hallgatói munka, Kabay Zoltán órája az index.hu címoldalán landolt: http://index.hu/urbanista/2014/12/05/lecsapott_a_gerillaoras_a_hev-megallora/
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:49
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0424
Tárgyfelelős: Dr. Locsmándi Gábor ny. egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

  KÖRNYEZETKULTÚRA – EMBER ÉS KÖRNYEZETE

Előadók: LOCSMÁNDI Gábor  PhD
Tárgyfelelős: LOCSMÁNDI Gábor PhD
A tárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: vizsga
RÖVID TEMATIKA:
A tárgy az úgynevezett ember-környezet tudományok, az etológia, az antropológia, a környezetpszichológia kutatási eredményei felől közelít az építészethez és a várostervezéshez. A szemináriumok során megismerkedünk az emberi érzékelés törvényszerűségeivel, az alaklélektan (Gestalt pszichológia) felismeréseire alapozva formaelemzést végzünk autókon, régi és mai házakon, végül vizsgáljuk a városformát, annak érzékelését, a fejünkben a városról élő képet, a “mentális térképet”, a városimázst. Olyan alapvető kérdésekkel foglakozunk, mint a forma jelentése, a rész és egész viszonya, mindezek alkalmazhatósága a tervezésben, a designban. Az előadások egy másik része az emberek, embercsoportok térbeli viselkedését elemzi. Egyfelől azt, hogy miként alkalmazkodik a viselkedés a meglévő környezeti helyzetekhez, másfelől hogyan alakíthatunk olyan belső és külső tereket, berendezéseket, amelyek megfelelnek az emberi kapcsolatok sokrétű formáinak. Egy előadás az építész sajátos személyiségjegyeit vázolja fel.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:48
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0901
Tárgyfelelős: Fábri Ferencné ny. adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


  LAKÁS A VÁROSBAN
Előadó: KÖRNER Zsuzsa PhD
Tárgyfelelős: KÖRNER Zsuzsa PhD
A tárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy
 
RÖVID TEMATIKA:
A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatóknak bevezetést adjon egy olyan témába, mely napjainkig az épÍtészettörténet viszonylag elhanyagolt területe volt. Az ipari forradalom után előtérbe kerülő akció jellegű lakásépítések elsősorban a vállalatok számára nélkülözhetetlen munkaerő megkötését, letelepítését szolgálták. Az egyes építtetők lakásakcióinak célja mindamellett eltérő volt, a vállalatok saját érdekei mellett új színfoltot jelentettek az állam és a városok lakásépítései, melyek a lakáshelyzet általános javítását célozták, s azok számára kínáltak új, szociális lakásokat, akik önerejükből nem tudtak megoldást találni  lakásproblémáikra. Az egyes építtetők lakásépítési programjai, lakásminőségi elvárásai hatottak a telepek szerkezetére és megjelenésére. A tantárgy keretében bemutatjuk a II. világháború előtt létesített munkáslakások komfortszintjével és a lakások méretezésével kapcsolatos elveket. A telepek építését már 1945 előtt is befolyásolták az állami lakáspolitika részét képező támogatási formák. 1945 után – azáltal, hogy a szocialista országokban az állam lett a legnagyobb földtulajdonos és építtető, megváltoztak az építés feltételei. Az eltérő gazdasági, politikai helyzet miatt Európa fejlett országaiban és a szocialista országokban sajátos lakáspolitikai preferenciák és finanszírozási formák jöttek létre, összehasonlításuk révén elemezhetők azok a körülmények, melyek indokolják e két területen épített telepek építészeti karakterében
mutatkozó eltéréseket.
 LETÖLTHETŐ TÁRGYISMERTETŐ

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:49
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0633
Tárgyfelelős: Dr. Szabó Julianna egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


     TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA 
Előadók: VARGA Imre
Tárgyfelelős: SZABÓ Julianna PhD
A tárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: vizsga
RÖVID TEMATIKA:
A tárgy szándéka: a hallgatók megismertetése a városi kultúrát megalapozó hálózatok, főként a közlekedési és a településüzemeltetési rendszerek lényegi kérdéseivel. A települések „hálózati” működésének és építészeti vonatkozásainak közérthető bemutatatásán keresztül a tárgy célja: az építészeti döntések megalapozásához szükséges alapvető infrastrukturális ismeretek megszerzése és azok átfogó értelmezése.
A hallgatók megismerkednek a témában használatos alapfogalmakkal, a közlekedési hálózatokkal és létesítményekkel, a közlekedés és a települési környezet összefüggéseivel, a települések közművesítésének elveivel, történetével, általános szempontjaival. Találkoznak a vízgazdálkodás, vízellátás, vízkezelés, vízelvezetés és az energia közművek kérdésével.
A természet- és a környezetvédelmi problémák és a városi hálózatok ismerete hozzásegíti az építészt a környezettudatos tervezéshez, a jó minőségű, környezetbe illeszkedő alkotások megalapozásához.
Megismerve más szakterületek szempontrendszerét a félév gyakorlati feladata is e témát járja körül.
A városi hálózatok létrehozása és a városüzemeltetés kérdésein belül a tárgy témái körébe tartozik a településgazdálkodás anyagi és műszaki hátterének megismerése.
SEGEDLETEK
dugódíj
változások
közlekedés
kerékpáros koncepció
tanulmányút 2013

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:49
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0436
Tárgyfelelős: Dr. Benkő Melinda egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


  ÉR ÉS ÉPÍTÉSZET
Előadók: LAKNER Antal
Tárgyfelelős: BENKŐ Melinda PhD
A tantárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
KÖVETELMÉNY: félévközi jegy

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:49
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0815
Tárgyfelelős: Alföldi György DLA egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]


     URBANISZTIKAI KUTATÁSOK ÉS GYAKORLATOK
Tárgyfelelős: Alföldi György DLA
Előadók: Pálfy Sándor DLA, Varga Imre
A tárgy kimérete: heti 2 előadás
Kreditpont értéke: 2
Követelmény: félévközi jegy
01 VÁROS – KÉPEK / Pálfy Sándor DLA
FELADATOK BEADÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA
02 BALATON / Pálfy Sándor DLA
03 Közép-Európa városépítészete / Varga Imre
04 / Losonczi Anna

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. jún. 10. 13:36
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPUI0102
Tárgyfelelős: Dr. Kissfazekas Kornélia adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy a 20. század magyarországi filmtörténeti alkotásain keresztül mutatja be a városi tér kulturális szerepét és a városi térhasználat legjellemzőbb elemeit. A kurzuson öt-hat 1945 utáni magyar film megtekintéséhez kapcsolódóan, filmesztéta segítségével elemezzük a kor városépítészeti sajátosságait és kulturális jellemzőit.
Kissfazekas Kornélia, Szabó Árpád

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:48
A tanszék ekkor vitt fel, vagy módosított adatokat a tantárgyairól a Neptunban:
2016. feb. 9. 11:34

A tantárgyadatok listája (a tanszék által) a Neptunba bevitt adatok alapján készült.

Tanszéki munkatársaknak: Piros megjegyzésekkel ellátott tantárgyak adatait -a hallgatók jobb tájékoztatása érdekében- célszerű a Neptunban javítani. Bővebben...

Ha hallgatóként, vagy a honlap látogatójaként talál hibás adatot a tantárgyaknál, akkor azt a honlaphiba kukac epitesz.bme.hu címen jelezheti. A listában pirossal jelzett, ismert hibákat már ne jelentse be, azokat a tanszék hamarosan javítja.

További információ a Tantárgyadatok pontosítása a Neptunban címen található.

Az Urbanisztika Tanszék oktatásának áttekintése letölthető: