Tanszékvezetői álláspályázat a karon

Az Építészmérnöki Kar dékánja álláspályázatot hirdet az Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék tanszékvezetői pozíciójára.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Munkáltató adatai

Munkáltató megnevezése:  BME Építészmérnöki Kar

Munkáltatói jogkört gyakorló neve:  Molnár Csaba DLA

Munkáltatói jogkört gyakorló munkaköre:  dékán

Munkáltató címe: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K ép. I. em. 23.

 

Munkakörre vonatkozó adatok

A munkavégzés helyéül szolgáló szervezeti egység:

BME Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék

Munkavégzés helye: 1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. K ép. II. em. 31.

Vezetői megbízás megnevezése: tanszékvezető

Foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidős

 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatási szervezeti egység oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése, korszerűsítése; a szervezeti egység oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; részvétel az egység oktató és kutató munkájában; a szervezeti egység oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint fejlesztési stratégiák kidolgozása.

A tanszékvezetői megbízás csak teljes munkaidős főállásban tölthető be.

 

A megbízás feltétele, követelmények:

Az oktatási szervezeti egység vezetői beosztás ellátásával történő megbízásokra és javadalmazásra a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, a közalkalmazottak jogállásáról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 23. és 41. §-a, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és az annak mellékletét képező Humánpolitikai Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás neveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel kell rendelkeznie és legalább 15 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal.

A pályázónak szakmai alkalmasságát bizonyító publikációs és számottevő közéleti tevékenységgel kell rendelkeznie. Előnyt jelent a pályázat elbírálása során, ha a pályázó a tanszéki szakterületnek (épületgépészeti tervezés, szakértés) megfelelő tudományos fokozattal (PhD) rendelkezik, továbbá ezen a területen oktatói, kutatói, tervezői és szakmai munkát végez, nemzetközi projektvezetői és tanszékvezetői gyakorlattal rendelkezik, ipari gyakorlatát multinacionális épületgépészeti vállalatnál szerezte.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását; szakmai, illetőleg oktatási, kutatási-tudományos vagy művészeti munkáját, valamint vezetői tevékenységét összefoglaló tájékoztatót; hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos/művészeti életben való részvételét.
 

A pályázathoz mellékelni kell:

- a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveket és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseket,

- részletes szakmai, illetőleg vezetői önéletrajzot,

- az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

- minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

- érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

- nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait – az egyetemi intranet útján – a Kar polgárai harmadik személyként megismerhetik,

- nyilatkozatot összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszűntetéséről, a pályázat elnyerése esetén,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének – a megbízás kiadása előtt – eleget tesz,

- nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatot kiíró, vagy annak megbízottja(i) személyesen meghallgathatja/meghallgathatják.

 

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik.

A megbízásra 2016. július 1-i hatállyal kerül sor, amely - a pályázónak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel fennálló, illetve a vezetői megbízással egyidejűleg létesített közalkalmazotti jogviszonya mellett - határozott időre, legalább három és legfeljebb öt évre szól.

Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó határozatlan idejű, teljes munkaidős, vele egyeztetett egyetemi oktatói munkakörre szóló kinevezésére a KSZK honlapján közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a vezetői megbízás alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása.

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Molnár Csaba DLA dékán (telefon: 463-35-21, e-mail: dekan@epitesz.bme.hu)

 

A pályázat közzétételi dátuma:                   2016. március 25.

Pályázatok benyújtásának határideje:      2016. április 25.

A pályázat elbírálásának határideje:         2016. május 25.

 

A pályázatokat a dekanihivatal@epitesz.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 2 másolati példányban, valamint CD-n, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala

1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K. épület I. emelet 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: BME honlapja, BME Építészmérnöki Kar honlapja.

 

Molnár Csaba DLA s.k.

dékán

A pályázai kiírás innen df formátumban is letölthető.

2016. 03. 25.