DLA felvételi hirdetmény 2016/17-es tanévre

A BME Építőművészeti Doktori Iskola a megújuló, 2+2 éves doktori képzés első két évében működő, a tervezés-kutatás szoros kapcsolatán alapuló tematikus programot hirdet. Az első tematikus tanév témája: „ÉPÍTÉSZET ÉS IDŐ”.

 

Az Építőművészeti Doktori Iskola 2016/17-es tematikus éve a változás és a folytonosság, egyszóval az idő fogalmának a kortárs építészetben betöltött sokrétű kapcsolatrendszerével foglalkozik. Az alapvetően térbeli műfajként számon tartott építészet időbeli dimenziója számos olyan kutatási részterületet, megközelítési irányt kínál, amelyek különös aktualitással bírnak és akár különböző irányokat is vehetnek:

  • A modern és a mai globális kultúrában felértékelődött változások gyorsasága és léptéke: milyen tényezők határozzák meg az épületek élettartamát? Vajon az építészeti alkotások, az épített környezet léptéke, bonyolultsága, „lassúsága” kiegészíti, ellensúlyozza az információs kultúra gyors változásait vagy maga is átalakul? Milyen jellegzetes tervezési irányok és stratégiák figyelhetők meg a nemzetközi és hazai építészetben?
  • Az épített örökséghez és folytathatósághoz való viszony: Milyen következtetések vonhatók le az egykor vagy még ma is érvényesnek tartott elvekből és kimagasló eredményekből, illetve mik a beavatkozás adekvát módjai: műemlékvédelem, rekonstrukció, örökségvédelem, korszerűsítés, értékmentés vagy továbbépítés? Aktuális és nehéz kérdéseket vet fel manapság a 20-as és 70-es évek közötti modern építészet értékelése, így például a fizikai és az erkölcsi (kulturális) avulás viszonya vagy a megőrzés szempontjai és kritériumai.
  • Ugyancsak aktuális téma, a történelmi katasztrófák (háborúk vagy más radikális társadalmi változások) által sújtott területek veszélyeztetett örökségének és a mindennapi élet kereteinek megőrzése, illetve újrateremtése. Fontos identitáskérdéseket jelez mind a pusztítás igénye, mind pedig a helyreállítás vágya. Úgy tűnik, az elpusztult vagy elpusztított materiális világ visszaépítése mellett, esetleg helyett fontosabbak a sokszor évezredes kötődések neves vallási és történelmi helyekhez: ez a különös, „spirituális” kapcsolat merőben eltér a nyugati világ tér-idő felfogásától.
  • Miként értelmezhető építészet és emlékezet kapcsolata? Milyen közvetlen és közvetett eszközök állnak a kortárs építészet rendelkezésére, hogy ezt a kapcsolatot kifejezzék, hangsúlyozzák? Kimutathatók vajon az emlékezet-építészet „stílusváltozásai”, amelyek egyben párhuzamba is állíthatók az építészettel és más művészeti ágakkal? Mi a felelőssége és a tétje az építészeti beavatkozásoknak a múlt feldolgozásában?

E vonulatok a közös gondolkodásban tovább bővíthetők vagy pontosíthatók, e szerteágazó témának csupán a tematikus év lehetséges irányait jelölik ki.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere az ország valamennyi doktori iskolájában átalakul 2016. szeptember 1-től. A képzési idő az eddigi hat helyett nyolc félév lesz. A doktori képzés két szakaszból fog állni: az első négy félév a “képzési és kutatási“, a második a “kutatási és disszertációs” szakasz. A negyedik félévet követően, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az ösztöndíjas státuszok száma korlátozott, a felvételi eredmény ismeretében a Doktori Iskola önköltséges képzési formát tud biztosítani a jelentkezőknek.

A BME Építőművészeti Doktori Iskola e törvénymódosításban foglalt tanmenetnek megfelelően a képzés első két tanévében olyan modellkutatásokat kínál, melyek – az adott tanév témájában való elmélyülésen túl – elősegítik a doktori képzés komplex vizsgát követő második felének egyéni témán alapuló kutatását. Valamennyi jelentkezőnek egy adott tanszékhez kötődő témavezetőt kell választania, aki a teljes képzés során, de elsősorban a képzés második felében irányítja a doktorandusz munkáját. Míg az első két évben ún. tematikus évek keretében folyik majd a munka, addig a 3. és 4., komplex vizsgát követő év az egyéni kutatás és az értekezés kidolgozásának időszaka, célszerűen a tematikus évek alatt formálódó kutatási érdeklődés folytatásaként.

 

A doktori képzésre való felvétel általános feltételei a BME Doktori és Habilitációs Szabályzat (8. fejezet, 13. §(2)) szerint:

a) sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minősítésű, 2014. szeptember 1. előtt megszerzett egyetemi oklevél (az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni)

b) a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvnek legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű bizonyítvánnyal igazolt ismerete

c) a szakmai terület átfogó ismerete

d) kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredmény (pl. TDK dolgozat, publikáció, építészeti tervpályázati munka, konferenciákon, tanulmányutakon való részvétel)

Felvételre jelentkezni az Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék titkárságára (egyben a Doktori Iskola titkárságára, Karner Anikó részére) beadott anyaggal lehet 2016. június 20-án hétfőn 12 óráig.

 

A jelentkezéshez beadandó:

- kitöltött jelentkezési lap (letölthető a www.dla.bme.hu honlapról, a „felvétel“ menüpont alól) a mellékleteivel (másolatok, igazolások) együtt összefűzve;

- rövid szakmai önéletrajz és az eddigi szakmai tevékenység dokumentumainak másolatai portfolió formájában, összefűzve, és pdf-formátumban digitálisan is;

- a szakmai munkásságot bemutató portfólió kivonataként készülő egy darab A1-es méretű, álló formátumú, kasírozott portfólió-tabló;

- a tematikus év általános mottójával, témakiírásával kapcsolatos „motivációs levél“,, vélemény megfogalmazása (1 db A4 formátumú terjedelemben), a lenti e-mail címekre digitálisan is;

- 8500.- Ft eljárási díj befizetésének igazolása (a 10032000-01425279 bankszámlaszámra való előzetes átutalás bizonylatának másolata, a közlemény rovatba írják bele a jelentkező nevét és azt is, hogy „Építőművészeti DI - 45389-114“);

A jelentkezéshez beadandókat digitálisan a következő e-maíl címre kérjük elküldeni: marton@dmbmuterem.hu; szabo.l@kozep.bme.hu

A nyilvános felvételi eljárás és kiállítás 2016. július 4-én hétfőn, 9 órakor lesz a K210 teremben.

A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Iskola Tanácsa által felkért Felvételi Bizottság felvételi beszélgetést folytat, meggyőződik a jelölt átfogó szakmai ismereteiről, illetve egyéni kutatási témájával kapcsolatos elképzeléseiről és eddigi szakmai tevékenységéről. A felvételi beszélgetésen a jelentkezőnek max. 10 percben kell ismertetnie a munkásságát, motivációit és a tematikus mottóval kapcsolatos véleményét, gondolatait.

A beadott anyagok előzetes pontozása és a beszélgetés alapján a Felvételi Bizottság javaslatot tesz az Építészmérnöki Kar Dékánjának a felvételre. A felvételi eljárás eredményéről a jelentkezőket email-en és/vagy postai úton értesítjük.

 

2016. május 12.

Balázs Mihály

az Építőművészeti Doktori Iskola vezetője

 

 

További információ a Doktori Iskola titkárságán (Középülettervezési Tanszék titkársága, Karner Anikó) kapható, illetve a DLA iskola és az Országos Doktori Tanács honlapján olvasható, valamint érdeklődni lehet a Doktori Iskola titkárainál is (Szabó Leventénél és Nagy Mártonnál).

2016. 05. 17.

Cimkék:

Hírcsoport: