Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék - oktatás

Tanszékvezető: Dr. Hegyi Dezső

A tanszék által oktatott tantárgyak

Kötelező törzsanyag

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTA101
Tárgyfelelős: Dr. Domokos Gábor egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező]


A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a tartószerkezetek tervezésének és statikai számításának legfontosabb módszereivel, a modellezés lépéseivel, az alkalmazott közelítésekkel. Bemutatjuk, hogy hogyan lehet alkalmazni a középiskolás statika ismereteket épületek vizsgálatára, külön hangsúlyt kap a tartószerkezetek viselkedésének megértése.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTA201
Tárgyfelelős: Dr. Várkonyi Péter László egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező]

 
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a statika alapegyenleteivel, legfontosabb tételeivel és azok alkalmazásával mérnöki szerkezetekre. Tárgyaljuk a statikailag határozott rácsos tartókat, gerendákat, kereteket és összetett tartószerkezeteket, valamint a nyomásvonalat. Az igénybevételek meghatározása mind síkban, mind pedig térben bemutatásra kerül.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:36
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTA301
Tárgyfelelős: Dr. Domokos Gábor egyetemi tanár
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


A szilárdságtan alapfogalmai. A lineáris rugalmassági törvény. Szilárd anyagok tényleges viselkedése. Anyag-modell, anyag-törvény. Központos húzás, nyomás. A méretezés kérdései és módjai. A tiszta nyírás esete. Csavar- és fakötések. Tiszta hajlítás. Másodrendű  nyomatékok. Rugalmas állapotú rudak hajlítása. Egyenes hajlítás, ferde hajlítás. Külpontos húzás-nyomás, magidom. Egyensúlyozás csak nyomófeszültségekkel. Képlékeny állapotú keresztmetszetek hajlítása. Hajlítással egyidejű nyírás. Nyírófeszültségek számítása.
Tervezés hajlításra. Teherbírási vonal. Csavarás. Összetett síkbeli és térbeli feszültségi állapot. A tönkremenetel lehetőségeinek vizsgálata: törési és folyási feltételek. A rugalmas energia.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:36
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTA401
Tárgyfelelős: Dr. Domokos Gábor egyetemi tanár
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 4
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


 Gerendatartók belsőerő függvényei. Hajlított rudak alakváltozása: a meggörbült rúd tengelyvonalának differenciálegyenlete. Rugalmas energia. A szilárdságtan munkatételei. Külső és belső munka(saját). Az idegen munka. A virtuális erő és a virtuális munka fogalma. Alakváltozások számítása munkatétellel. A MAXWELL-BETTI tétel. Statikailag határozatlan szerkezetek. A határozatlanság megállapítása. Az erőmódszer és alkalmazása egyszeresen és többszörösen határozatlan szerkezeteknél. A törzstartó felvétele. Kompatibilitási egyenletek. Kinematikai terhek, rúdállandók számítása. Töréselmélet. Az elmozdulás módszer. Rúdcsillag számítása. Fix (el nem tolódó csomópontú) síkbeli keretek számítása elmozdulás módszerrel. A nyomatékosztás módszere fix keretekre: CROSS-módszer. Ellendülő keretek számítása. Szimmetria, antimetria figyelembevétele. Kinematikai terhek: igénybevételek támaszpont-süllyedésből és hőmérsékleti hatásokból. Nem lineáris számítás, kihajlás.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:36
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTA499
Tárgyfelelős: Dr. Domokos Gábor egyetemi tanár
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


A szilárdságtan alapszigorlat célja a Bevezetés a tartószerkezet-tervezésbe, a Statika, a Szilárdságtan I.
és a Szilárdságtan II. tárgyak anyagának egységes rendszerben történő számonkérése. A szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli szigorlat két részes, a megoldandó feladatok a felsorolt tantárgyak
vizsga- és zárthelyi feladatival azonos nehézségűek. Eredményes írásbeli esetén a szóbeli vizsgán az elméleti ismereteket kérjük számon.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 12:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTA501
Tárgyfelelős: Dr. Sajtos István egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 4
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja: általános tartószerkezet-tervezési ismeretek megszerzése, amely lehetővé teszi a szerkezettervezővel alkotó módon való együttműködést. Ezen túl az előző félévekben tanultak elmélyítése és gyakorlati alkalmazása egyszerű vasbeton-, acél-, fa- és falazott szerkezetek esetén.
A tartószerkezet-tervezési ismereteket megépült pédák bemutatásával illusztráljuk. A szerkezetek viselkedését és mértezési módszereit a tönkremenetelt okozó fizikai jelenségek bemutatásán keresztül elemezzük. A szerkezetek viselkedését befolyásoló paraméterek hatását pedig numerikus szimulációval demonstráljuk.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 7. 13:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTT601
Tárgyfelelős: Dr. Hegyi Dezső egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja bemutatni a nem hagyományos szerkezeteket, melyek vagy méretük vagy erőjátékuk miatt különböznek a szokásos szerkezeteinktől. Elsősorban nagy támaszközű és térbeli erőjátékú szerkezetekről szól a tantárgy. Az egyes szerkezet típusoknak az erőjátékát, konstruálási elveit ismertetjük az előadásokon, míg a gyakorlatokon egyszerű közelítő számításokat mutatunk be. A félév végére a hallgatók megfelelő rálátást kapnak a héjak, boltozatok, ponyva és kötélszerkezetek, térrácsok és magasházak szerkesztési elveiről.

- Nagy támaszközű tartók
- Héjszerkezetek
- Boltozatok, boltívek
- Kötélszerkezetek
- Ponyvaszerkezetek
- Térrácsok
- Magasházak

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 7. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTK601
Tárgyfelelős: Dr. Visnovitz György egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 4
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a vasbetonszerkezetek tervezésének és statikai számításának legfontosabb módszereivel, a modellezés lépéseivel, az alkalmazott közelítésekkel. Tárgyaljuk a gyakorlat számára fontos oszlopokat, gerendákat, lemezeket, alapozásokat és a teljes szerkezeteket is. Külön hangsúlyt kap a vasbeton tartószerkezetek viselkedésének megértése.

 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. jún. 29. 11:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTK701
Tárgyfelelős: Dr. Armuth Miklós egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 4
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


 Az acél anyagtani tulajdonságai, az acélszerkezetek történeti áttekintése. Az acélszerkezetek tönkremeneteli módjai. Csavarozott kapcsolatok teherbírása, kialakítása. Hegesztett kapcsolatok teherbírása, kialakítása. Keresztmetszetek ellenállása, tengelyirányú nyomófeszültségek okozta horpadás, keresztmetszetek osztályba sorolása. Nyomott rudak teherbírása, kihajlás, oszlopok kialakítása. Hajlított rudak teherbírása, kifordulás, gerinchorpadás, gerendák kialakítása. Hajlított-nyomott elemek teherbírása, összetett igénybevételű szerkezetek kialakítása. Főbb szerkezettípusok méretezése, kialakítása (csarnokok, keretek, rácsos tartók, stb.). Acélszerkezet-gyártás és -szerelés, tűzvédelem, korrózióvédelem. Acélszerkezeti műszaki dokumentáció követelményei, grafikus konvenciók. Különlegességek az acélszerkezetek témakörében (acél-beton együttdolgozó szerkezetek, könnyű födémek, vékonyfalú idomok, függesztett szerkezetek, különleges keresztmetszetek, stb.).
 
A faanyag kémiai és biológiai felépítése. A fa szilárdsági tulajdonságai, a faanyagok szilárdsági osztályba sorolása. A fa szilárdsági tulajdonságait befolyásoló tényezők. Faszerkezetek kapcsolatainak méretezése: az ács-jellegű, az átmenő csavaros, a gyűrűs és tárcsás kapcsolatok számítása. Központosan húzott és központosan nyomott rudak. A hajlított tartók szilárdsági és kifordulási vizsgálatai. Külpontosan húzott és külpontosan nyomott szerkezetek. A faanyag viszkózus tulajdonságai. Viszkózus anyagmodellek. Gerendák alakváltozásai. Kapcsolatok relatív elmozdulásai. Faszerkezetek alakváltozásai. Födémek lengései. Faszerkezetek méretezése tűzteherre.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 7. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTT799
Tárgyfelelős: Dr. Hegyi Dezső egyetemi docens
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A Tartószerkezetek szigorlat T célja a Tartószerkezetek modellezése és a Különleges tartószerkezetek valamint az alapszigorlatig oktatott tárgyak anyagának egységes rendszerben zárószigorlatként történő számonkérése a tervező szakirányon.
A szigorlat egy részes írásbeli és szóbeli részből áll, amely a gyakorlati és elméleti ismereteket egyaránt ellenőrzi.  

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 12:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTS801
Tárgyfelelős: Dr. Hegyi Dezső egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja bemutatni a nem hagyományos szerkezeteket, melyek vagy méretük vagy erőjátékuk miatt különböznek a szokásos szerkezeteinktől. Elsősorban nagy támaszközű és térbeli erőjátékú szerkezetekről szól a tantárgy. Az egyes szerkezet típusoknak az erőjátékát, konstruálási elveit ismertetjük az előadásokon, míg a gyakorlatokon egyszerű közelítő számításokat mutatunk be. A félév végére a hallgatók megfelelő rálátást kapnak a héjak, boltozatok, ponyva és kötélszerkezetek, térrácsok és magasházak szerkesztési elveiről.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 12:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTS899
Tárgyfelelős: Dr. Hegyi Dezső egyetemi docens
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A Tartószerkezetek szigorlat S célja a Tartószerkezetek modellezése a Vasbetonszerkezetek az Acél és /vagy Fa tartószerkezetek a különleges tartószerkezetek valamint az alapszigorlatig oktatott tárgyak anyagának egységes rendszerben zárószigorlatként történő számonkérése a szerkezetei szakirányon.
A szigorlat két részes írásbeli és szóbeli részből áll, amely a gyakorlati és elméleti ismereteket egyaránt ellenőrzi.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 12:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTB701
Tárgyfelelős: Dr. Armuth Miklós egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 4
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]


Az acél anyagtani tulajdonságai, az acélszerkezetek történeti áttekintése. Az acélszerkezetek tönkremeneteli módjai. Csavarozott kapcsolatok teherbírása, kialakítása. Hegesztett kapcsolatok teherbírása, kialakítása. Keresztmetszetek ellenállása, tengelyirányú nyomófeszültségek okozta horpadás, keresztmetszetek osztályba sorolása. Nyomott rudak teherbírása, kihajlás, oszlopok kialakítása. Hajlított rudak teherbírása, kifordulás, gerinchorpadás, gerendák kialakítása. Hajlított-nyomott elemek teherbírása, összetett igénybevételű szerkezetek kialakítása. Főbb szerkezettípusok méretezése, kialakítása (csarnokok, keretek, rácsos tartók, stb.). Acélszerkezet-gyártás és -szerelés, tűzvédelem, korrózióvédelem. Acélszerkezeti műszaki dokumentáció követelményei, grafikus konvenciók. Különlegességek az acélszerkezetek témakörében (acél-beton együttdolgozó szerkezetek, könnyű födémek, vékonyfalú idomok, függesztett szerkezetek, különleges keresztmetszetek, stb.).
 
A faanyag kémiai és biológiai felépítése. A fa szilárdsági tulajdonságai, a faanyagok szilárdsági osztályba sorolása. A fa szilárdsági tulajdonságait befolyásoló tényezők. Faszerkezetek kapcsolatainak méretezése: az ács-jellegű, az átmenő csavaros, a gyűrűs és tárcsás kapcsolatok számítása. Központosan húzott és központosan nyomott rudak. A hajlított tartók szilárdsági és kifordulási vizsgálatai. Külpontosan húzott és külpontosan nyomott szerkezetek. A faanyag viszkózus tulajdonságai. Viszkózus anyagmodellek. Gerendák alakváltozásai. Kapcsolatok relatív elmozdulásai. Faszerkezetek alakváltozásai. Födémek lengései. Faszerkezetek méretezése tűzteherre.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 13:34

Kötelezően választott

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTK702
Tárgyfelelős: Dr. Greschik Gyula egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelezően választott]
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelezően választott]

 
Az Acélszerkezetek a műszaki szakirány kötelező építészeti műszaki tárgya, amelynek keretében a hallgatók megismerkednek az acélszerkezetek speciális szilárdsági és stabilitási problémáival, működésével, alkalmazási területével, szokványos szerkezetek esetében a tervezés, méretezés, szerkesztés mélységéig. A következő felsorolás a félévben tárgyalásra kerülő témaköröket tartalmazza. Az acél anyagtani tulajdonságai, az acélszerkezetek történeti áttekintése. Az acélszerkezetek tönkremeneteli módjai. Keresztmetszetek ellenállása, tengelyirányú nyomófeszültségek okozta horpadás, keresztmetszetek osztályba sorolása. Nyomott rudak teherbírása, kihajlás, oszlopok kialakítása. Hajlított rudak teherbírása, kifordulás, gerinchorpadás, gerendák kialakítása. Hajlított-nyomott elemek teherbírása, összetett igénybevételű szerkezetek kialakítása. Csavarozott kapcsolatok teherbírása, kialakítása. Hegesztett kapcsolatok teherbírása, kialakítása. Főbb szerkezettípusok méretezése, kialakítása (csarnokok, keretek, rácsos tartók, stb.). Acélszerkezet-gyártás és -szerelés, tűzvédelem, korrózióvédelem. Acélszerkezeti műszaki dokumentáció követelményei, grafikus konvenciók. Különlegességek az acélszerkezetek témakörében (acél-beton együttdolgozó szerkezetek, könnyű födémek, vékonyfalú idomok, függesztett szerkezetek, különleges keresztmetszetek, stb.).

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 7. 10:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPST0650
Tárgyfelelős: Dr. Greschik Gyula egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]


 
Acélszerkezetek konstruálása
 
A tantárgy jellege: Kötelezően választható
A tantárgy célkitűzései:
 
Az acél alkalmazása az építőiparban különleges felkészültséget igényel, megvalósítása viszonylag drága. Ezért felhasználására, többnyire igényes, magas színvonalú megoldása esetén kerül sor. Ez érvényes a tartószerkezeti funkció teljes értékű biztosítása mellett, a megjelenésre is. A tárgy célja az építési acélszerkezetek konstrukciójára vonatkozó ismeretek megszerzése. A szerkezeti anyag tulajdonságainak megismerése, valamint a történeti alkalmazási példák elemzése alapján a célszerű alkalmazási területek meghatározása. Az előnyösen acélszerkezetekkel megvalósítható építményfajták bemutatása, szerkezeti rendszerüknek ismertetése. Az egyes szerkezeti elemek: oszlopok, hajlított tartók, rácsostartók, keretek kialakításának célszerű, anyagszerű módja. A csomópontok kapcsolatok típusai, előnyös, attraktív kialakításuk. Az acél építmények térbeli merevségének (pl. földrengés állóságának) biztosítása. A konstrukciós készség fokozása, korszerű megoldási módok, megvalósult épületek bemutatása, elemzése.
 
A tantárgy részletes tematikája:
 
Az acél építés történetének áttekintése.
Az acélszerkezetek építészeti alkalmazásának alapelvei. Miért, milyen célra, milyen formában  célszerű acélszerkezeteket alkalmazni.
Acél csarnokszerkezetek, vázas épületek kialakítási formái, előnyös hátrányos tulajdonságaik  elemzése.
A várható szerkezeti viselkedés: rugalmas és képlékeny alakváltozások, igénybevételek átrendeződése, dilatáció, kezdeti pontatlanság, merevségi követelmények.
Oszlopok (nyomott rudak) kialakítása, kapcsolatai.
Gerendatartók fajtái, kialakítása. A merevség szerepe, merevítések kialakítása. Szelemenek Gerinclemezes tartók kapcsolatai.
Keretszerkezetek fajtái, kialakításuk. A változatok értékelése. Talp-, keretsarok-, gerinc  
kapcsolatok. A térbeli merevség biztosítása.
Rácsos tartók fajtái, kialakításuk. Csomóponti kialakítások. Szerelési – szállítási egységek. Helyszíni szerelési csomópontok.
Speciális szerkezetek: háromcsuklós tartók, aláfeszített tartók stb.
Nagytér lefedések, üvegtetők, előtetők, térbeli szerkezetek.
Az acélszerkezetek építészeti alkalmazása újabb tendenciáinak áttekintése. Eset tanulmányok - a legutóbbi időszak néhány kiemelkedő acél építési megoldásinak bemutatása elemzése.      
 
A tantárgy előadója. Fernezelyi Sándor egyetemi tanár 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 13:38
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPSTK703
Tárgyfelelős: Dr. Armuth Miklós egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelezően választott]
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelezően választott]


A faanyag kémiai és biológiai felépítése. A fa szilárdsági tulajdonságai, a faanyagok szilárdsági osztályba sorolása. A fa szilárdsági tulajdonságait befolyásoló tényezők. Faszerkezetek kapcsolatainak méretezése: az ács-jellegű, az átmenő csavaros, a gyűrűs és tárcsás kapcsolatok számítása. Központosan húzott és központosan nyomott rudak. A hajlított tartók szilárdsági és kifordulási vizsgálatai. Külpontosan húzott és külpontosan nyomott szerkezetek. A faanyag viszkózus tulajdonságai. Viszkózus anyagmodellek. Gerendák alakváltozásai. Kapcsolatok relatív elmozdulásai. Faszerkezetek alakváltozásai. Födémek lengései. Faszerkezetek méretezése tűzteherre.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 7. 13:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPST0645
Tárgyfelelős: Dr. Armuth Miklós egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]


A fa társadalmi jelentősége. A faszerkezetek építészeti alkalmazásának előnyei és hátrányai. Az építészeti fa tartószerkezetek építésének története. A faanyag felépítése. A fa fizikai tulajdonságai, a faanyag nedvességtartalma. Fafajták, fatermékek. A fa szilárdsági osztályba sorolása. Faszerkezetek kapcsolatai: az ősi, az ács-jellegű és a mérnök-jellegű kapcsolatok. Hagyományos ácsszerkezetek. Gerendatartók, szelemen-rendszerek, tartórácsok. Rácsos tartók. Keretek, ívtartók. Csarnokok kiegészítő tartószerkezetei (szélrácsok, előtetők, végfalak stb.) Kisfesztávolságú favázas épületek (gerendafalas falvázas, pillérvázas, táblás, paneles és térelemes épületek). Faanyagú héjszerkezetek. Faanyagvédelem, tűzvédelem.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. jún. 25. 23:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPST0655
Tárgyfelelős: Pintér Imre Tamás adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]


A tárgy a vasbeton tartószerkezetek közelítő méretfelvételével, csomóponti kialakítási módszereivel, az alkalmazható főbb szerkezeti megoldások ismertetésével foglalkozik esetenként külső, gyakorló szakemberek bevonásával. Célja, hogy a hallgatók az EUROCODE 2 alapján képesek legyenek az építészeti méretfelvételre és a választott építészeti kialakítás konstrukcióra gyakorolt hatásának felmérésére.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 14:35

Szabadon választható

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPST0602
Tárgyfelelős: Dr. Medek Ákos Vince adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy az építészmérnöki szak  (nappali tagozat) szabadon választható tárgya elsősorban a szerkezeti szakirány, de azon túl  minden, a  téma iránt érdeklődő hallgató számára is.
A Fejezetek az épületdinamikából építészeti műszaki tárgy. A tárgy elsősorban a fölrengésekkel, azok épületekre gyakorolt hatásával, a fölrengések elleni épületvédelemmel foglalkozik.
A tárgy minden második félévben, a mintatanterv szerinti negyedik félévtől (II. évfolyam 2. félév) vehető fel. A tárgy egy féléves, teljes  óraszáma 20 óra .
Az Fejezetek az épületdinamikából c. tantárgy programja :
- A dimnamika elméleti alapjai  (2 óra)
- A földrengés elméleti alapjai. (2 óra)
- Dinamikai példák (4 óra)
- Filmek a dinamika tárgyköréből: (4 óra)
  A dinamika alapjainak bemutatása
  Dinamika a gyakorlatban
- Videofilmek földrengésekről (2 óra)
- vetítettképes előadás földrengésekről (4 óra)
- Vizsga (2 óra)
 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 13:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPST0634
Tárgyfelelős: Dr. Dulácska Endre emeritusz professzor
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Az Épületek diagnosztikája - tartószerkezeti vizsgálatok építészeti műszaki jellegű szabadon választható tárgy. A tárgy a szerkezetek műszaki állapotának meghatározásával, a károsító hatások ismertetésével, a károsodott szerkezetek javításának, megerősítésének módszereivel foglalkozik.
A tárgy egy féléves, teljes  óraszáma 24 óra .
Az előadásokban tárgyalásra kerülő főbb témák:
- épületdiagnosztikai szakértői tevékenység (adatgyűjtés, helyszíni szemle, helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok lehetőségei, kárveszély elhárítás, szakvélemény),
- alapozások diagnosztikája (alapok fajtái, károsodásai, alapkárok okozta felépítményi károk, alapok javítási és megerősitési lehetőségei),
- különböző anyagú szerkezetek diagnosztikája (falazott, beton és vasbeton, acél és fa tartószerkezetek jellegzetes hibái, vizsgálata, javítási és megerősítési lehetőségei),
- tartószerkezetek vizsgálati eszközei, módszerei, vizsgálati eredmények értékelése és a szerkezetek minősítése
Az előadásokat épületlátogatás és a tanszéki szerkezetvizsgáló laboratórium bemutatása egészíti ki.
Gyakorlat formájában lehetőséget biztosítunk tartószerkezeti vizsgálatban való közreműködésre.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 13:36
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPST0603
Tárgyfelelős: Dr. Medek Ákos Vince adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A szerkezetdinamika alapfogalmai. Egyszerű rezgőrendszerek számítási eljárásai. A rezgéscsökkentés lehetőségeinek klasszikus és újszerű megoldásai. Kísérleti eljárások a szerkezetdinamikában. A földrengés természete és hatása az épületekre. Méretezési eljárások földrengésre: szabvány szerinti számítás, numerikus módszerek. Épületek konstruálási elvei, szerkesztési szabályai a földrengéssel szembeni kedvező viselkedés érdekében. Egyéb dinamikai problémák: szél, robbanás, közlekedési rezgések.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:48
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPST0636
Tárgyfelelős: Dr. Kollár László egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A látványos, „landmark”-szerű építészet kedvelt elemei a hídszerkezetek. Napjainkban egyre több olyan hídszerkezet épül, ahol építészmérnök bevonása lenne indokolt. Az igazán jó és előremutató szerkezeteknél a „design” és a statikai kialakítás egymást erősítve jelenik meg, ezért a tantárgy keretein belül ennek szerepét, fontosságát hangsúlyozzuk. Célkitűzésünk, hogy a hallgatók elsajátíthassák az alapvető hídépítési alapfogalmakat, a főbb hídszerkezeti típusokat, a típusválasztás szempontjait, valamint hogy rálátásuk legyen az újonnan alkalmazott szerkezeti megoldásokra.
A tárgyat összeállította és előadja Dr. Vigh Attila
 Hallgatói munkák: http://vighattila.hu/letoltes/munkak2013.pdf
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 13:37
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPST0660
Tárgyfelelős: Dr. Domokos Gábor egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tantárgy célja a matematikai modellező képesség megalapozása egyszerű mechanikai feladatokkal, elsősorban a gimnáziumi matematika anyagra építve. A tantárgy a matematika és fizika iránt fokozottan érdeklődő, alacsonyabb évfolyamos hallgatók részére kíván segítséget nyújtani.
Rövid leírés: A mechanika és a matematika története szorosan összefonódik, hiszen a matematika több ága a mechanikában megfogalmazott feladatoknak köszönheti megszületését, más részről pedig a mechanikai feladatok természetes nyelve maga a matematika. Jelen választható tárgy keretében néhány nevezetes, szép mechanikai feladat matematikai megfogalmazását mutatjuk be. Ezen feladatok kapcsolódnak a szerkezeti mechanikához, ugyanakkor tárgyalásukhoz olyan matematikai eszközökkel ismerkedünk meg, melyek nem csak  a mechanikai feladatok jóval szélesebb körénél alkalmazható, de más jelenség-csoportok leírására is elterjedten használják őket. A matematikai tárgyalás során elsősorban a középiskolai anyagra támaszkodunk, feltételezzük, hogy a differenciál- és integrálszámítás elemi lépéseivel a hallgatók tisztában vannak. A tantárgy célja nem matematikai ismeretek oktatása, hanem a matematikai gondolkozásmód megismertetése. Ez a gondolkozásmód a szerkezeti mechanikánál jóval szélesebb területen válhat hasznunkra.
Oktatás módszere, számonkérések: előadások, számítási gyakorlat, 2 házi feladat
 Irodalom: Bajcsay Pál: Differenciálegyenletek. Műszaki Matematikai gyakorlatok. Műszaki Kiadó, Budapest, 1981.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:48
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPST0215
Tárgyfelelős: Dr. Sajtos István egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A Szerkezetek tervezése számítógéppel c. tantárgy célja a  kötelező tantárgyakra építve, részletesen és rendezetten megismertetni és elmélyíteni a végeselem módszert (VEM) (amely a gépesített szerkezettervezési számítási módszerek alapja), annak alkalmazási lehetőségeit, korlátait rúdszerkezetek, lemezszerkezetek, tárcsák, stb. esetén. Ezen túl felhívni a hallgatók figyelmét az automatizált szerkezettervezési módszerekre (CAD rendszerek), amelyeknek a terméke a kiviteli terv maga. Mindezen ismeretek birtokában egy tetszőleges szerkezettervezési szoftver kezelése (önállóan is) megtanulható, és valóságos szerkezetek reális számítógépes modelljei kidolgozhatók.
A tárgy által lefedett tananyag elsősorban a mindennapi szerkezettervezési problémákkal foglalkozik, érintve néhány különleges szerkezettervezési kérdést is.

A tantárgy tematikája:
A végeselem módszer alapjai, alkalmazása rúdszerkezetek és tárcsák számítására. (1. Félév, heti 4 óra, 2/2/v/4):
ĄBevezetés: Matematikai alapok (mátrix számítás, parciális differenciálegyenletek elemei, variációs elvek elemei). ĄMechanikai alapok (energia módszer, elmozdulás módszer). ĄA VEM elve: 1. Matematikai megközelítés, 2. Mérnöki megközelítés. ĄA VEM feladattípusai. A VEM elemcsaládjai. Konvergencia kritériumok, elem tesztek.
ĄA VEM alkalmazása: 1. Rúdszerkezetek: Síkbeli szerkezetek. Térbeli szerkezetek. 2. Tárcsák. Rúd és tárcsa szerkezetek összeépítése.
Az oktatás módszere: Előadások az elméleti anyag ismertetésére. Számítógépes programok bemutatása az elmélet gyakorlatban való alkalmazásának illusztrálására. Önálló feladatok kidolgozása az ismeretek elmélyítésére (valóságos szerkezetek számítógépes modelljeinek kidolgozása, számítógépes programok alkalmazása).

 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 13:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPST0216
Tárgyfelelős: Dr. Sajtos István egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy a szerkezetek tervezése számítógéppel 1. tárgy folytatása az az eredményesen teljesítő hallgatók számára.
A Szerkezetek tervezése számítógéppel 2. tárgy tematikája:
A végeselem módszer alkalmazása lemez- és héjszerkezetek számítására, hőtani problémák megoldására. (2. Félév, heti 2 óra, 1/1/v/2):

ĄA VEM alkalmazása: 3. Lemezszerkezetek. Rúd és lemez szerkezetek összeépítése. 4. Héjszerkezetek. Lemezek és tárcsák összeépítése (térbeli lemezes szerkezetek, lemezművek). 4. A VEM alkalmazása hőtani problémák megoldására: Igénybevételek meghatározása hőmérsékleti teherből. Hővezetési feladatok megoldása.
Az oktatás módszere: Előadások az elméleti anyag ismertetésére. Számítógépes programok bemutatása az elmélet gyakorlatban való alkalmazásának illusztrálására. Önálló feladatok kidolgozása az ismeretek elmélyítésére (valóságos szerkezetek számítógépes modelljeinek kidolgozása, számítógépes programok alkalmazása).
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 13:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPST0635
Tárgyfelelős: Dr. Kollár László egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy az építészmérnöki szak  (nappali tagozat) szabadon választható tárgya elsősorban a szerkezeti szakirány, de azon túl  minden, a  téma iránt érdeklődő hallgató számára is.
A Tartószerkezetek esztétikája építészeti műszaki tárgy. A tárgy olyan elemzéseket mutat be, amelyek segítséget nyújthatnak a tartószerkezetek esztétikus kialaításához. Akörnyzetesztétika gondolatkörén belül azokat az esztétikai szempontokat ismerteti, amelyek a tartószerkezetek tervezésén belül szerephez  jutnak: rendezettség, arányok és ritmus, megformáltság, karakteresség, a forma, mint erőjáték kifejezője, fantázia és játékosság, könnyedséget ill. stabilitást sugárzó megjelenés, illeszkedés a környezethez, felületképzés és színezés, aszimmetria, a külső tartószerkezetek szerepe.
Ezeket az elveket az előadók különböző tartószerkezetek vetített példáin mutatják be: acél-, vasbeton- és faszerkezeteken, valamint nagy terek lefedésére alkalmas térbeli térbeli tartószerkezeteken, amilyenek a héjak, térbeli rácsok, lemezművek, kötél- és ponyvaszerkezetek. bemutatják azokat a jellegzetes  építményfajtákat is, amelyek lényegükben tartószerkezetből állnak: víztornyok, TV-tornyok, kémények, távvezeték-oszlopok, gáztartályok, lépcsők.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 8. 13:37
A tanszék ekkor vitt fel, vagy módosított adatokat a tantárgyairól a Neptunban:
2015. szep. 8. 13:38

A tantárgyadatok listája (a tanszék által) a Neptunba bevitt adatok alapján készült.

Tanszéki munkatársaknak: Piros megjegyzésekkel ellátott tantárgyak adatait -a hallgatók jobb tájékoztatása érdekében- célszerű a Neptunban javítani. Bővebben...

Ha hallgatóként, vagy a honlap látogatójaként talál hibás adatot a tantárgyaknál, akkor azt a honlaphiba kukac epitesz.bme.hu címen jelezheti. A listában pirossal jelzett, ismert hibákat már ne jelentse be, azokat a tanszék hamarosan javítja.

További információ a Tantárgyadatok pontosítása a Neptunban címen található.