Lakóépülettervezési Tanszék - oktatás

Tanszékvezető: Sugár Péter DLA

A tanszék által oktatott tantárgyak

Kötelező törzsanyag

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAA202
Tárgyfelelős: Varga Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező]

Az építészeti tervezés-oktatás második – előkészítő - alapszakasza, az első évfolyam második félévében. Az építész hallgató a tantárgy keretében már olyan feladatokkal találkozik, amelyek megoldásához építészeti szemléletű gondolkodásra, kreatív, alkotó probléma megoldásra van szükség. Az építészeti tervezés - eltérően az eddigi tanulmányaik során zömmel szükséges tevékenységektől - alkotási folyamat, amelynek egyik fő jellegzetessége, hogy a létrehozott eredmény - az alkotás - egyedi jellegű, részleteiben, vagy egészében sajátságos. Ezért a létrehozáshoz vezető folyamat is sajátságos, egyedi, s alkotónként és esetenként más és más, változó. Az alkotó tevékenység esetében az oktatás a szakmai alapismereteket közli - ezek elsajátítása, felhasználása az alkotási folyamat feltétele - ezen kívül a többé-kevésbé meglévő készségek fejlesztését tűzi ki célként. Az oktatás hatásfoka, eredményessége azonban elsősorban a hallgató készségén, tehetségén, ambícióján és szorgalmán múlik. A tantárgy keretében új oktatási forma kerül bevezetésre. A tantárgy általában heti rendszerességgel gyakorlatokból (6 óra/hét) áll, de minden feladatkiadást megelőzően 15 óra 15 perces kezdettel évfolyam szint előadásokon vezetik be az egyes tervezési feladatokat. Az előadások az egyes témakörök esetében új, szemléletformáló információk átadására is lehetőséget biztosítanak, a félév végi prezentációnak pedig szintén keretet ad. A műtermi gyakorlatokon az építészet és a tervezés alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A félév során több, kisebb tervezési feladatot kell megoldaniuk, részben a modellezés, részben az építészeti grafika, részben a műszaki rajz eszközeivel. A foglalkozások tíz 25-28 fős csoportban folynak 3-4 fő oktatóval. A félév során a kisfeladatok elkészítésére több tervezési gyakorlatot magába foglaló hét áll rendelkezésre. A tervezési feladatok valamely összefogó téma, mottó köré épülnek.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAA201
Tárgyfelelős: Perényi Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező]

A tárgy a lakóépületek tervezésének alapozó, elméleti tárgya, mely azonos az ötéves és a BSc képzésben. Meghirdetésének időpontja a 2. félév, felvételének előkövetelménye a Bevezetés az építészetbe című tárgy teljesítése. A tárgy célja a lakókörnyezet kialakításával, lakóépületek tervezésével, és általában a lakáskérdéssel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása. Az előadássorozat a lakóházak tervezésének történeti és szellemi folyamatait mutatja be: ismerteti a lakókörnyezet és lakóépületek kialakításának történeti előzményeit, szellemi gyökereit, különös tekintettel az elmúlt század azon folyamataira, melyek napjainkban is meghatározóak a tervezési gyakorlatra. Bemutatja a lakóterek kialakításának használati és egyéb követelményeit, a beépítési módokat, az alkalmazott lakóépületfajtákat és a vonatkozó specifikus követelményeket, a szakmai gyakorlatban alkalmazott megoldások tanulságait, a lakóépületek építészeti megformálásának, esztétikai megjelenítésének problémáit valamint a lakásépítés általánosabb összefüggéseit. Az előadások a tervezéshez szükséges egzakt tudnivalókkal csak a szükséges mértékben foglalkoznak, ez utóbbiakat a tárgy tankönyvéből (dr. Bitó János: Lakóházak tervezése) kell elsajátítani. A tárgy vizsgával zárul; a vizsgakérdések egy része az előadásokhoz, a másik része a tankönyv anyagához kapcsolódik.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 15:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAA301
Tárgyfelelős: Kolossa József DLA egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]

A lakóépületek tervezése stúdium gyakorlati tárgya, mely azonos mind az osztatlan, mind pedig a BSc képzésben. Előkövetelménye a Lakóépülettervezés 1, az Építészet alapjai, ill. az Ábrázoló geometria 1 tantárgyak teljesítése. A gyakorlatok hetenként egy alkalommal, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában zajlanak. A tárgy központi eleme a lakás, fő célja a lakással kapcsolatos alapismeretek elsajátítása, azok gyakorlati alkalmazása, lakás és épület, illetve épület és környezet viszonyának értelmezése. A lakás, mint funkció az építészmérnöki praxisban számtalan formában jelenik meg, és nyilvánvaló, hogy még az alapeseteket sincs módunk egy félév alatt mind megtanítani – már ha a „megtanítás”" mint olyan értelmezhető egyáltalán egy kreatív tevékenységre. Ezért a tárgy arra fókuszál, hogy a hallgatók tervezői szemléletét alakítsa, a funkció alapos megismerése után kifejlessze a hallgatókban a működés-térszervezés-tömegformálás komplex tervezői szemléletét. Azt szeretnénk, hogy a kurzust elvégzett hallgatók képesek legyenek mélységeiben megismerni egy funkciót – jelen esetben a „lakás”-t, majd a tervezés során igaznak ismert információk alapján önálló, szakmailag helyes, személyes döntéseket tudjanak meghozni: kevés külső segítséggel jó lakásokat tervezzenek. A tárgy oktatói: André ZoltánDankó Zsófia DLAFülöp GyulaHild György DLAJancsó Miklós DLAMakrai Sándor DLA,Nagy MártonNiczki Tamás DLAVarga Tamás DLAVincze László DLAGyulovics IstvánWeiszkopf András

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 15:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAT601
Tárgyfelelős: Vincze László DLA egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]

Az építészeti tervezés legizgalmasabb, lényegre törő része az építészeti koncepció kidolgozása és bemutatása. Bjarke Ingels, a dán BIG építészcsoport irányítója képviseli napjainkban a legmarkánsabban a prezentáció, a tervbemutatás totális műfaját, a rajz, színház, képregény, videó és film alkalmazhatóságát. A terv már régen nem rajzolt dokumentáció, sokkal inkább a tartalmat érthetően, látványosan és gyakran meghökkentően megjelenítő előadás, melyben kulcsszerepet kap az építész szuggesztív, meggyőző és magával ragadó szövege, érvelése. A Tanszéki tervezés 1 feladatai és tervei 3-4 fős csoportokban készülnek, belső munkamegosztással. A foglalkozások célja elsajátítani az építészeti koncipiálás együttműködésre alapozott gyakorlatát, és megismerni az egyre frissülő technológiák, vizualizációs programok adta lehetőségeket. A feladat egy konkrét hely reális, részleteiben átgondolt fejlesztése, épített értékeinek védelmében aktív párbeszéddel bevonva a munkába a tulajdonos és érdekeltek legszélesebb körét (pl. polgármester, képviselők).

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 15:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAS711
Tárgyfelelős: Makrai Sándor DLA egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


JELENTKEZÉS MŰSZAKI KISKOMPLEX 2015 ŐSZI FÉLÉVRE
 
A MŰSZAKI KISKOMPLEXRŐL ÁLTALÁBAN:
Egy féléves kurzus, mely a következő két, egymással összefüggő tervezési tantárgyat, a nagyjából engedélyezési terv szinten kidolgozott Komplex 1 és az azt követő kiviteli terv szinten kidolgozott Komplex 2 feladatot készíti elő, de attól független tervezési feladatból áll, mely egy intenzív, szövetszerű beépítés létrehozása, általában különleges, szokatlan helyszínen. Cél: a tervezés, a kreatív forma és téralkotás gyakorlása, hangsúlyozva a munka során felmerülő építészeti és szakági döntéssorozatok fontosságát. A folyamat a szövet (vagy halmaz) tájtervezési, településrendezési léptékű koncepciójának megalkotástól az egyes lakások vázlatterv szintű megtervezéséig tart.
 
A tavalyi őszi félévben Budapest egyik külső kerületében kellett tervezni egy „szociális lakásokból álló halmazt”. Az összetett, furcsa helyszín és a speciális lakáskövetelmények (bővíthetőség, a spontán építészet megjelenésének biztosítása, speciális közösségi és magánterek létrehozása) izgalmas tervezési feladatot jelentettek. Az elkészült anyagból válogatást láthattok a tanszéki bogon: http://kkx-lako.blogspot.hu/ 
 
 
 IDEI TEMATIKA: Nincs még végleges döntés. Lehet, hogy nemzetközi pályázaton tudunk indulni. Ezek még nincsenek kiírva. Természetesen, ha nem találunk megfelelően ütemezhetőt, akkor is több lehetőség és helyszín közül választhatunk majd.
 
A FELVÉTEL RENDJE:
A jelentkezés portfólió leadásából és csoportos elbeszélgetésből áll. Jelentkezni a Lakó tanszék titkárságán elhelyezett füzetben lehet. A szabadon választott formátumú portfóliót is itt kell leadni. Portfólió leadás határidő: 2015. 06. 11. csütörtök 11:00
A tárgy oktatói vetítéses tájékoztatót tartanak 2015. 06. 11. csütörtök 13:00 kor a tanszéki teremben (KII 74), majd ezt követően elbeszélgetnek a felvételre jelentkezőkkel. A felvettek névsorát 2015. 06. 15. hétfőn 14:00 kor közzéteszik a tanszéki honlapon. A Jelentkezők 2015. 06. 19. péntek 16:00-ig a tanszéki jelentkezési listán kötelesek véglegesíteni (kihúzni vagy megerősíteni) felvételi szándékukat.
Makrai Sándor DLA tárgyfelelős
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAT701
Tárgyfelelős: Hild György DLA egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]

 A tanta´rgy alapeszme´je:
Az e´pi´te´szet nem csodafegyver – elo?fordul, hogy nem o?ra´ van szu¨kse´g. Vagy nem e´ppen a megszokott fegyverzete´ben, ko¨zismert sege´dhadaival. Legala´bb ke´t korta´rs pe´lda´nk van ilyen sikeres nem-e´pi´te´sz konstrua´la´sra: az egyik a CH2 – 2006 Melbourne Council House 2, a ma´sik Bjarke Ingels vagyis a BIG iroda. Ha hazai pe´lda´t kellene mondanunk, joggal gondolhatna´nk Zalotay Eleme´rre. Csakhogy az o? esete´ben hia´nyzik az a´tu¨to? siker. Tala´n inka´bb Janesch Pe´ter euro´pai Hochtief- gyo?zelme´ig jutott Nyugati Negyed pa´lya´zata az a szellemi teljesi´tme´ny, amely a hazai mezo?nybo?l a leginka´bb ide sorolhato´. Ebbo?l is elso?sorban a Nyugati pa´lyaudvar rehabilita´la´sa. Az esetekre tala´n az e´pi´te´s demokratiza´lo´da´sa lehetne az egyik kulcsszo´. Akkor is, ha a BIG (e´s Janesch) pe´lda´ja e´ppen az ero?s egye´nise´g sikere´t mutatja... A Tansze´ki Terveze´s 2 ta´rgy a Lako´tansze´k ki´na´latbo?vi´te´se´nek kerete´ben a hagyoma´nyos e´pi´te´szeti terveze´s helyett a ko¨rnyezet szerepe´re helyezi a  hangsu´lyt.
A nyugati kultu´ra´ban eltolo´dni la´tszanak bizonyos e´rte´kek. Szerintu¨nk ez az ira´nyzat tarto´s e´s megkeru¨lhetetlenu¨l jelento?s. Nem a´lli´tjuk, hogy lea´ldozott volna aka´r a szta´re´pi´te´sznek, aka´r a „sze´p” e´pu¨letek tu¨ndo¨kle´se´nek, de mellettu¨k szinte´n szta´rra´ e´rett e´s mu?veivel java´ban forma´lja a vila´gunkat egy nem-hagyoma´nyos, nem e´nko¨zpontu´ ko¨rnyezetmu?ve´szet, amely le´nyege szerint nem-me´rno¨ki e´s nem-e´pi´te´szi. Ezek a jellegzetesse´gek tapasztalatunk szerint egy korszeru? rehabilita´cio´s folyamatban hasznosi´thato´ak elso?sorban, e´s tipikus terepu¨k a nagyva´rosi szo¨vet. A legfontosabb kulcsszavak ezek:

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. dec. 11. 23:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAT811
Tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA egyetemi docens
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]

A komplex tervezési gyakorlat kétféléves tárgy, ennek során egyetlen tervezési feladatot kell megoldani. A téma és a helyszín szabadon választható, általában egy hazai, valós helyszínre tervez a hallgató lakó- vagy középületet. Az országos és nemzetközi pályázatokon való részvételt a tanszék támogatja. A félév során elvégzendő munkát a koncepcióterv (tervezési programmal, előtanulmánnyal), a vázlatterv, és végül egy engedélyezési tervnek megfelelő (statikai, épületszerkezeti, épületgépészeti és építéstechnológiai munkarészeket is tartalmazó) hallgatói terv készítése jelenti. A tervezés során különös figyelmet kell fordítani a fenntarthatóságra, az ökológiai szempontokra, az anyagokat és a szerkezeteket ennek megfelelően kell kiválasztani. A műszaki szakirány jellegzetességéből adódóan a társtanszéki munkarészekre nagyobb hangsúly helyeződik. A koncepcióterv és a vázlatterv bemutatása nyilvános, értékelésében részt vesznek az érintett oktatók (tanszékvezető, tárgyfelelősök, építész konzulens), valamint az érdeklődő hallgatók és oktatók. A komplex 1 félév munkájában és ennek értékelésében az építészeti munkarész képviseli a nagyobb súlyt. Két zárthelyi és két pótzárthelyi feladatot írunk ki, ezek a pályázat jellegű feladatok az önálló munkára nevelést és az alkotói készség, a kreativitás fejlesztését szolgálják. A négy alkalomból két zárthelyi elkészítése kötelező, ezek eredménye befolyásolja a tárgy féléves osztályzatát. A tárgy oktatói: André ZoltánDankó Zsófia DLAFülöp GyulaHild György DLAJancsó Miklós DLAKolossa József DLAMakrai Sándor DLANagy MártonNiczki Tamás DLAPerényi Tamás DLAVarga Tamás DLAVillányi NorbertVincze László DLA

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 14:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAS811
Tárgyfelelős: Fülöp Gyula adjunktus
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


 A komplex tervezési gyakorlat kétféléves tárgy, ennek során egyetlen tervezési feladatot kell megoldani. A téma és a helyszín szabadon választható, általában egy hazai, valós helyszínre tervez a hallgató lakó- vagy középületet. Az országos és nemzetközi pályázatokon való részvételt a tanszék támogatja. A félév során elvégzendő munkát a koncepcióterv (tervezési programmal, előtanulmánnyal), a vázlatterv, és végül egy engedélyezési tervnek megfelelő (statikai, épületszerkezeti, épületgépészeti és építéstechnológiai munkarészeket is tartalmazó) hallgatói terv készítése jelenti. A tervezés során különös figyelmet kell fordítani a fenntarthatóságra, az ökológiai szempontokra, az anyagokat és a szerkezeteket ennek megfelelően kell kiválasztani. A műszaki szakirány jellegzetességéből adódóan a társtanszéki munkarészekre nagyobb hangsúly helyeződik. A koncepcióterv és a vázlatterv bemutatása nyilvános, értékelésében részt vesznek az érintett oktatók (tanszékvezető, tárgyfelelősök, építész konzulens), valamint az érdeklődő hallgatók és oktatók. A komplex 1 félév munkájában és ennek értékelésében az építészeti munkarész képviseli a nagyobb súlyt. Két zárthelyi és két pótzárthelyi feladatot írunk ki, ezek a pályázat jellegű feladatok az önálló munkára nevelést és az alkotói készség, a kreativitás fejlesztését szolgálják. A négy alkalomból két zárthelyi elkészítése kötelező, ezek eredménye befolyásolja a tárgy féléves osztályzatát. A tárgy oktatói:André ZoltánDankó Zsófia DLAFülöp GyulaHild György DLAJancsó Miklós DLA,Kolossa József DLAMakrai Sándor DLANagy MártonNiczki Tamás DLAPerényi Tamás DLAVarga Tamás DLAVillányi NorbertVincze László DLA 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAT911
Tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA egyetemi docens
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A komplex tervezési gyakorlat kétféléves tárgy, ennek során egyetlen tervezési feladatot kell megoldani. A téma és a helyszín szabadon választható, általában egy hazai, valós helyszínre tervez a hallgató lakó- vagy középületet. Az országos és nemzetközi pályázatokon való részvételt a tanszék támogatja. A félév során elvégzendő munkát a koncepcióterv (tervezési programmal, előtanulmánnyal), a vázlatterv, és végül egy engedélyezési tervnek megfelelő (statikai, épületszerkezeti, épületgépészeti és építéstechnológiai munkarészeket is tartalmazó) hallgatói terv készítése jelenti. A tervezés során különös figyelmet kell fordítani a fenntarthatóságra, az ökológiai szempontokra, az anyagokat és a szerkezeteket ennek megfelelően kell kiválasztani. A műszaki szakirány jellegzetességéből adódóan a társtanszéki munkarészekre nagyobb hangsúly helyeződik. A koncepcióterv és a vázlatterv bemutatása nyilvános, értékelésében részt vesznek az érintett oktatók (tanszékvezető, tárgyfelelősök, építész konzulens), valamint az érdeklődő hallgatók és oktatók. A komplex 1 félév munkájában és ennek értékelésében az építészeti munkarész képviseli a nagyobb súlyt. Két zárthelyi és két pótzárthelyi feladatot írunk ki, ezek a pályázat jellegű feladatok az önálló munkára nevelést és az alkotói készség, a kreativitás fejlesztését szolgálják. A négy alkalomból két zárthelyi elkészítése kötelező, ezek eredménye befolyásolja a tárgy féléves osztályzatát. A tárgy oktatói:
André Zoltán
Dankó Zsófia DLA
Fülöp Gyula
Hild György DLA
Jancsó Miklós DLA
Kolossa József DLA
Makrai Sándor DLA
Nagy Márton
Niczki Tamás DLA
Perényi Tamás DLA
Varga Tamás DLA
Villányi Norbert
Vincze László DLA

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 14:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAS911
Tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


<span style="font-size: 13px; font-family: arial,sans,sans-serif; color: #ff0000; text-align: left"><span style="font-size: 13px; font-family: arial,sans,sans-serif; color: #ff0000; text-align: left"><font color="#000000">          <p class="MsoNormal" style="margin: 9pt 0cm 0pt; line-height: normal; mso-outline-level: 3"><span style="font-family: "><font size="3"><span style="white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; color: rgb(17,17,17); font: 13px/19px Arial, Helvetica, sans-serif; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">A komplex tervezési gyakorlat kétféléves tárgy, ennek során egyetlen tervezési feladatot kell megoldani. A téma és a helyszín szabadon választható, általában egy hazai, valós helyszínre tervez a hallgató lakó- vagy középületet. Az országos és nemzetközi pályázatokon való részvételt a tanszék támogatja. A félév során elvégzendő munkát a koncepcióterv (tervezési programmal, előtanulmánnyal), a vázlatterv, és végül egy engedélyezési tervnek megfelelő (statikai, épületszerkezeti, épületgépészeti és építéstechnológiai munkarészeket is tartalmazó) hallgatói terv készítése jelenti. A tervezés során különös figyelmet kell fordítani a fenntarthatóságra, az ökológiai szempontokra, az anyagokat és a szerkezeteket ennek megfelelően kell kiválasztani. A műszaki szakirány jellegzetességéből adódóan a társtanszéki munkarészekre nagyobb hangsúly helyeződik. A koncepcióterv és a vázlatterv bemutatása nyilvános, értékelésében részt vesznek az érintett oktatók (tanszékvezető, tárgyfelelősök, építész konzulens), valamint az érdeklődő hallgatók és oktatók. A komplex 1 félév munkájában és ennek értékelésében az építészeti munkarész képviseli a nagyobb súlyt. Két zárthelyi és két pótzárthelyi feladatot írunk ki, ezek a pályázat jellegű feladatok az önálló munkára nevelést és az alkotói készség, a kreativitás fejlesztését szolgálják. A négy alkalomból két zárthelyi elkészítése kötelező, ezek eredménye befolyásolja a tárgy féléves osztályzatát. A tárgy oktatói:
André Zoltán
Dankó Zsófia DLA
Fülöp Gyula
Hild György DLA
Jancsó Miklós DLA
Kolossa József DLA
Makrai Sándor DLA
Nagy Márton
Niczki Tamás DLA
Perényi Tamás DLA
Varga Tamás DLA
Villányi Norbert
Vincze László DLA

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAM2T9
Tárgyfelelős: Varga Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. okt. 22. 18:23
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLATD01
Tárgyfelelős: Vincze László DLA egyetemi docens
Kredit: 30
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 30
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]

    Az egységes kari követelmények szerint

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 14:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAM2T8
Tárgyfelelős: Varga Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. okt. 22. 18:23
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAT711
Tárgyfelelős: Varga Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 8
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 8
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tantárgy az „Építészmérnök osztatlan ötéves” szak tervező szakirányának 7. szemeszterében kerül meghirdetésre a Lakóépülettervezési Tanszéken. A hallgatók által előzetesen választott tervezési tanszék profiljához illeszkedő tervezési feladaton keresztül újból, - de sokkal alaposabban – mélyedhetnek el az adott terület építészeti tanulmányaiban, s hozhatnak létre újszerű, kortárs építészeti megoldásokat. 


 
A tervezési kurzus során a hallgatók kisebb (5-6 fős) csoportokban kezdik meg a munkát. Az első feladatrész a helyszín tüzetes vizsgálata: bejárással, fotózással, kutatással, rajzolással, utcaképek készítésével stb. Amikor a tervezési terület a csoport minden tagja részére teljes egészében ismert, a terület hasznosítására, újszerű városépítészeti kialakítására kell javaslatot tenni. 
Ezután a közösen kialakított városépítészeti koncepcióban meghatározott telkek közül minden hallgató választ egyet, majd a szabályozási paraméterek betartásával megkezdi egyéni munkáját a saját lakóépület megtervezésével. 
A tervezési munka során természetesen a csoport egyes tagjainak az egységes látvány érdekében továbbra is együtt kell dolgozni. Ez a közös konzulens segítségével tud megvalósulni. 
A féléves munka a tervek és modellek kiállításával zárul. 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 15:34

Kötelezően választott

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLASD01
Tárgyfelelős: Vincze László DLA egyetemi docens
Kredit: 30
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 30
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelezően választott]

  Az egységes kari követelmények szerint

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAM1TX
Tárgyfelelős: Perényi Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]


 
A komplex tervezési gyakorlat kétféléves tárgy, ennek során egyetlen tervezési feladatot kell megoldani. A téma és a helyszín szabadon választható, általában egy hazai, valós helyszínre tervez a hallgató lakó- vagy középületet. Az országos és nemzetközi pályázatokon való részvételt a tanszék támogatja. A félév során elvégzendő munkát a koncepcióterv (tervezési programmal, előtanulmánnyal), a vázlatterv, és végül egy engedélyezési tervnek megfelelő (statikai, épületszerkezeti, épületgépészeti és építéstechnológiai munkarészeket is tartalmazó) hallgatói terv készítése jelenti. A koncepcióterv és a vázlatterv bemutatása nyilvános, értékelésében részt vesznek az érintett oktatók (tanszékvezető, tárgyfelelősök, építész konzulens), valamint az érdeklődő hallgatók és oktatók. A komplex 1 félév munkájában és ennek értékelésében az építészeti munkarész képviseli a nagyobb súlyt. Két zárthelyi és két pótzárthelyi feladatot írunk ki, ezek a pályázat jellegű feladatok az önálló munkára nevelést és az alkotói készség, a kreativitás fejlesztését szolgálják. A négy alkalomból két zárthelyi elkészítése kötelező, ezek eredménye befolyásolja a tárgy féléves osztályzatát. A tárgy oktatói: André Zoltán, Dankó Zsófia DLAFülöp GyulaHild György DLAJancsó Miklós DLAKolossa József DLAMakrai Sándor DLANagy MártonNiczki Tamás DLAPerényi Tamás DLAVarga Tamás DLAVillányi Norbert,Vincze László DLA

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAM2TX
Tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA egyetemi docens
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]


A komplex tervezési gyakorlat kétféléves tárgy, ennek során egyetlen tervezési feladatot kell megoldani. A téma és a helyszín szabadon választható, általában egy hazai, valós helyszínre tervez a hallgató lakó- vagy középületet. Az országos és nemzetközi pályázatokon való részvételt a tanszék támogatja. A félév során elvégzendő munkát a koncepcióterv (tervezési programmal, előtanulmánnyal), a vázlatterv, és végül egy engedélyezési tervnek megfelelő (statikai, épületszerkezeti, épületgépészeti és építéstechnológiai munkarészeket is tartalmazó) hallgatói terv készítése jelenti. A tervezés során különös figyelmet kell fordítani a fenntarthatóságra, az ökológiai szempontokra, az anyagokat és a szerkezeteket ennek megfelelően kell kiválasztani. A műszaki szakirány jellegzetességéből adódóan a társtanszéki munkarészekre nagyobb hangsúly helyeződik. A koncepcióterv és a vázlatterv bemutatása nyilvános, értékelésében részt vesznek az érintett oktatók (tanszékvezető, tárgyfelelősök, építész konzulens), valamint az érdeklődő hallgatók és oktatók. A komplex 1 félév munkájában és ennek értékelésében az építészeti munkarész képviseli a nagyobb súlyt. Két zárthelyi és két pótzárthelyi feladatot írunk ki, ezek a pályázat jellegű feladatok az önálló munkára nevelést és az alkotói készség, a kreativitás fejlesztését szolgálják. A négy alkalomból két zárthelyi elkészítése kötelező, ezek eredménye befolyásolja a tárgy féléves osztályzatát. A tárgy oktatói:
André Zoltán
Dankó Zsófia DLA

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLA0888
Tárgyfelelős: Varga Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. okt. 22. 18:27
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLAM3TD
Tárgyfelelős: Vincze László DLA egyetemi docens
Kredit: 25
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 25
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]

  Az egységes kari követelmények szerint

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. feb. 9. 11:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLA0898
Tárgyfelelős: Makrai Sándor DLA egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


2015 tavasz: ÉVA (Építészet és Vizuális Alkotások)
 
A tárgy célja az alkotás folyamatának gyakorlása, a kreativitásnak, a tervezés képességének fejlesztése a vizuális művészetek terén. Meghívott művészek segítségével kell a hallgatóknak egy-egy kis művet létrehozni. Az órák előadásból (alapvető ismeretanyag bemutatásából), műhelymunkából (korrekciókból) és értékelésből (műelemzésből) állnak, melyeket, a szakmájukat gyakorló elismert mesterek tartanak. A tárgy a tavaszi félévben heti négy óra kimértben látogatható és komoly otthoni munkát igényel. A négy kreditpont értékű kurzus felvételéhez minimálisan szükséges, hogy a hallgatónak alapvető ismeretei legyenek a számítógép, a fényképezőgép (kamera) egy-két szoftver (esetleg Photoshop) használatáról és affinitásuk legyen a képzőművészetekhez (pl.: a fotó és filmművészet, szobrászat, festészet, stb.) Az idei téma: az ÉPÍTÉSZET ALLEGÓRIÁJA avagy a funkciótlan építészet lesz. Feladat: konstrukciók (szobrok) létrehozása a Lakóépülettervezési Tanszék elötti folyosó, hosszú évek óta üresen álló kőkonzoljaira. Meghívott mester: Csepregi Balázs szobrászművész. A foglalkozások csütörtökönként 14.00 tól 18.00- ig lesznek a K345-ben.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:46
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLA0881
Tárgyfelelős: Varga Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

A tárgy célja a lakástervezésben  és ezen keresztül általában az építészeti tervezésben  felmerülő belsőépítészeti problémák elméleti kérdéseinek ismertetése, belsőépítészeti feladatok megoldása. A gyakorlatok történeti áttekintést adnak a lakóterek fejlődéstörténetéről, elemzik a különböző korok lakásbelső kialakításait, valamint  ismertetik az építészeti hagyományokat, és a mai törekvéseket. A mai törekvések ismertetése lakásterek elemzésével történik.  (Lakókörnyezet, a lakás és a környezet kapcsolódó terei, kölcsönhatásuk. A berendezés, a belső kialakítás karaktere, anyagok, formák, szinek, pszichológiai összefüggések.) A gyakorlatokon megtervezik a komplex terv egy részletét - egy lakás, vagy lakrész, esetleg közösségi helyiség kialakítását és berendezését.
A tárgy felvételéhez teljesiteni kell a Komplex 1. c. tárgyat, tehát csak V. éves hallgatók jelentkezését várjuk
Maximális létszám 25 fő.
A jelentkezők közül előnyben részesülnek a Lakóépülettervezési Tanszéken komplexező hallgatók, illetve túljelentkezés esetén a Komplex 1. tárgy jobb végosztályzata is döntő lehet.
A félév teljesitésének feltétele a kijelölt feladatrész rajzi feldolgozása, ill. egy a feladathoz hasonló funkciójú tér belsőépitészeti elemzése egy tanulmány formájában.
A tárgy oktatói: Varga Tamás, Szenes István

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:46
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLA0897
Tárgyfelelős: Kolossa József DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

A tárgy konkrét, aktuális pályázatok elemzésével nyújt betekintést a kortárs magyar lakóháztervezési praxis gyakorlatába, míg korábbi munkákhoz történő kapcsolódással rámutat az elmúlt években lezajlott főbb változásokra is.

A tárgy célja, hogy a hallgatók a Lakóépülettervezés c. tárgy előadásainak kiegészítéseként, minél több konkrét példát ismerjenek meg a kortárs magyar építészet alkotásaiból, elsősorban a pályázatok termékeny, pezsgő és gyakran ellentmondásos világából; 

Kiemelt szempont és cél, hogy a hallgatók érzékeljék a mai magyar építészeti praxis felé – vagy éppen által – megfogalmazott kérdéseket, és az azokra adott sikeres és kevésbé sikeres válaszokat;

Cél, hogy a hallgatók megismerjék és rutint szerezzenek a pályázatokon való részvételben. Megismerjék a pályázatok rendszerét, azok fellelésének helyeit, a pályázás metodikáját, annak szabályait;

Rejtett cél, hogy a belső feladatként kiadott pályázatokon való részvétel, majd az azokat követő kiértékelés, „bírálat” kapcsán a hallgatók között aktív diskurzus alakuljon ki.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:46

Szabadon választható

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLA0920
Tárgyfelelős: Hild György DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


„az akadálymentesség és egyetemes tervezés építészeti szempontjai, műszaki követelményei”
 
AKT 2015 TAVASZI KURZUS FELADATKIÍRÁSA
 
Téma:
Az idei félévben egy kis építményt, (építmény együttest) tervezünk a téli Balaton partjára. Az akadálymentesített létesítmény és környezete a korcsolyázni, hokizni, fakutyázni vágyó embereknek. az egyenlő hozzáférés biztosításának ékes példája lesz. A jég közvetlen érzékelése, és egyenrangú használata, (beleértve a kerekesszékeseket és vakokat is) konkrét tervezési feladattá válik. A külső és belső valamint a fedett és nyitott terek akadálymentesítése az építészeti eszközök innovatív kiteljesedéseként, egy összetettebb gondolkodás eredményeként, új formákat teremthet.
Építészeti program: 
Az épületek csak télen üzemelnek. A szükséges funkcionális egységek max100 fő nem egyidejű akadálymentes hozzáférését biztosítva:
Minimális vizesblokk (egy férfi és egy női akadálymentes WC) (10m2)
Melegedő ahol forralt bort és virslit lehet fogyasztani (25-50m2) a hozzá tartozó kiszolgáló egységgel, büfével (5m2).
Kölcsönző ahol korcsolyát, hoki botot, fakutyát (kerekesszékeseknek bérelhető fakutya-széket) (kaput, kesztyűt, sisakot, korongot, térd és könyökvédőt) lehet bérelni. (15-30m2)
Korcsolya élező és csatoló. (15-30m2)
Beadandó munkarészek: 
Helyszínrajz M:1:500, alaprajzok M.1:200, metszetek M:1.200 és homlokzatok, látványtervek vagy modellfotók tetszőleges léptékben, és grafikával, digitális formában (jpg, pdf)
Hely és idő:
Az órákat vetített képes bemutatásokkal 13.00-tól-15.00-ig, kettő óra kimértben keddenként tartjuk a tanszéki teremben (K 274). Az AKT segédlete digitálisan is és nyomtatott formában a tanszéki könyvtárban rendelkezésre áll.
Oktatók:
Hild György DLA és Makrai Sándor DLA
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:46
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLA0894
Tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

A tárgy célja, hogy az érdeklődők a Lakóépülettervezés 1 tárgy kiegészítéseként, de annál részletesebben és nagyobb mélységben ismerjék meg a 20. századi és kortárs lakóépületeket. Kurzusonként különböző szemlélettel és hangsúlyokkal vizsgáljuk a lakásépítés történetét, szociális gyökereit, társadalmi céljait, az épületek előállításának módozatait, utópikus elképzeléseit és megvalósult szélsőséges példáit. Épületelemzéseinkben a kortárs építészet és a 20. század építészetének viszonyára helyezzük a hangsúlyt.A félév során az előadók jellemző példák segítségével mutatják be a lakásépítés meghatározó elméleteit, ehhez kapcsolódóan hallgatói prezentációk hangzanak el további épületekről. A félév elismerésének feltétele az órákon való személyes jelenlét, valamint 1 db épület, illetve lakóegyüttes feldogozása kiselőadás és beadandó feladat formájában. Az elkészített kisfeladat alapján a félév végén jegy ajánlható.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:46
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLA0405
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:46
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLA0410
Tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]


A Lakóhelyek elemzése tantárgy kiegészíti az alapképzés tantárgyait, és a lakásfunkciók kielégítését vizsgálja a lehető legtágabb körben. Ezért nem lakások szerepelnek a tantárgy nevében, hanem lakóhelyek, amelyeket a következő módon definiálunk: lakóhely az, ahol legalább egy ember legalább egy éjszakát el tud tölteni többé-kevésbé védett módon. Az iménti meghatározás szerinti lakóhelyeket elemzik a hallgatók oktatói segédlettel. A tantárgy közvetlen célja, hogy a megismert lakóhelyek sokfélesége, a lakófunkciók szélsőértékei alapján a hallgatók lakásról szóló tudása elmélyüljön. 
A tantárgynak tematikus félévei vannak, a témát mindig a jelentkezés előtt hirdetjük meg. A tárgyat mindig az adott témában jártas meghívott oktatók segítik.
A tárgy oktatói: Jancsó Miklós DLADankó Zsófia DLA

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 1. 15:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLA0882
Tárgyfelelős: Kerényi József DLA
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


KÖR http://kor-lako.blogspot.com/  
Kreditértéke: 2, Ajánlott félév:
Neptun kódja: BMEEPLA0882 Tantárgyfelelős: Dankó Zsófia DLA
Oktatók: Török Péter + meghívott tájépítész, szobrász építész előadók
TRIALÓGUS
Táj – építészet - szobrászat
Az idei kurzus mottója: az építész és a szobrász egyetemi képzés közös műhelymunkája, diskurzusa. Az aktuális félévünk az interdiszciplináris szemlélet, a három alkotói terület összekapcsolása jegyében zajlik. Együttgondolkodásra, újszerű kísérletezésre, a határterületek feszegetésére számítunk. Abban bízunk, hogy a különböző művészeti ágak találkozása, egymásra hatása által a közös  csapatmunka  különleges, kreatív lesz. (Mindamellett a már az egyetemi évek alatt elkezdett kapcsolatépítés, együttműködés lelkesítő és hasznos lehet a későbbi szakmagyakorlás szempontjából is).
A tantárgy célja a hallgatók tájépítészeti ismeretszerzése és más környezet-művészeti ágak tanulmányozása. A félév során a kortárs szabadtér-építészet és a szobrászat kontextusát, valamint a művészet és a hétköznapi élet kapcsolatát is elemezzük. A konkrét téma, a közösen választott helyszín kapcsán annak átértelmezéssel, az emberi léptékű  lakókörnyezet, a köztéri művészet időszerű problémájával foglalkozunk.
A műhelymunka keretében végzett feladathoz előkészítést, konzultációkat, közös értékeléseket tartunk. A meghívott előadók elméleti elemzések, megvalósult példákon keresztül jelentős kortárs tájépítészeti alkotásokkal ismertetik meg a hallgatókat.  
A kurzus során nagy hangsúlyt fektetünk az építész-szobrász csapatmunkára.
Fontosnak tartjuk, hogy a közreműködők együtt, a teljes tervezési folyamatban részt vegyenek. A vegyes csoportok számára a félév végén benyújtandó, egy közös műalkotás terveinek tartalmi és formai követelményeit a félév kezdéskor hirdetjük ki. A kurzus a kollektív projekt prezentációjával és az egyetemi kiállításokkal ér véget.
A tantárgyat a BME Lakóépülettervezési Tanszék és a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszéke együttműködésében szervezzük. A tömbösített órák (2 hetente/4 óra) a Lakótanszéken és a Képzőn felváltva lesznek megtartva.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:46
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLA0895
Tárgyfelelős: Perényi Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy előadója Turi Attila Ybl-díjas építész. A tárgy célja egy szemléletmód elsajátítása, aminek segítségével az építészeti tervezést egységesen az élet részeként felfogva lehet kezelni. A félév témája Makovecz Imre (1935-2011) életműve, hatása a magyar és nemzetközi építészetre. A szerves építészeti oktatás nem stiláris tantárgy, hanem egy megközelítési- és gondolkodási mód megismertetése. Tágítja a hallgatók általános műveltségét, építészettörténeti és történelmi ismereteit, kreativitását, valamint felkészíti őket a hétköznapi építészeti gyakorlat problémáira. A szabadkézi rajzolás és modellezés kiemelt jelentőséggel bír. A konkrét feladatok kiírását, a benyújtandó munkák tartalmi és formai követelményeit a félév elején kapják meg a hallgatók. Az előadások témái Makovecz Imre szellemiségét meghatározó impulzusok: az antropozófia gondolkodásmódja, az építés szavai, fogalmai (pl.metamorfozis, immaginatív szemlélet,  a genius loci, a ház-lény), a Mester mesterei (Wright szemlélete). A félévben három gyakorlati foglalkozás van, melyek keretében három önálló feladatot (osztályozott gyakorlatok) kell megoldani. A meghívott előadók több szempontból mutatják be a szerteágazó életművet, annak továbbfolytatását.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:46
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLA0896
Tárgyfelelős: Perényi Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A szerves építészet II. választható tantárgy az első szemeszterben elhangzott, az építészeti és világ megismerési megközelítéseket felvonultató előadások szemléletére épített folytatása. A félév során olyan építészek mutatkoznak be, akiknek személyes hangú építészete egy-egy tájegységgel intenzív kölcsönhatásban van. ( Dévényi Sándor, Jánosi János, Erhardt Gábor, Salamin Ferenc, Turi Attila )
Cél azon az impulzusok bemutatása, melyeket az építészeti gondolat fog össze, s melyek a tájból és a helyi közösségekből indulnak ki. A félév másik vonulata – gyakorlati ki és tervezési feladaton keresztül - nyári építő és alkotótábor előkészítése. Ehhez kapcsolódva betekintést nyújtanak az előadások a magyarországi és külföldi építőtáborok, spontán építések, társadalmi akciók világába.
 Az eddigi gyakorlatot folytatva a félév végén két fordulóban készülő féléves tervezési feladat a nyári tábor építésének objektuma is, melyet a tervet készítők közösen választanak ki. A nyáron alkalmunk lesz folytatni a tavalyi visegrádi építést.

Turi Attila
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. jan. 25. 15:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPLA0990
Tárgyfelelős: Perényi Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Magas szintű egyetemi képzés elképzelhetetlen szakterületi kutatás nélkül. Míg a kutatómunka bázisát a tanszékek és az egyetemi oktatók-kutatók adják, a folyamatokba az érdeklődő hallgatók bevonása is elengedhetelen. A tantárgy célja, hogy a hallgatókat a Lakóépülettervezési Tanszéken évente megújuló kutatási témákba bevonjuk és aktív részvételen keresztül megismertessük velük a professzionális kutatás folyamatait és módszertanát. Az is cél, hogy a jelentős innovációs potenciált jelentő hallgatóság ötletei is becsatornázódjanak a Tanszék szellemi életébe. A hallgatók elsősorban a meghirdetett témákhoz csatlakoznak, de elképzelhető az is, hogy a Tanszék egy, a hallgatók által felvezetett témát fogad be.
 A Lakóépülettervezési Tanszék profiljához kapcsolódó kutatások jelentősek az építészképzéssel foglakozó egyetemeken. Kutatócsoportok foglakoznak a lakás, a „housing" témájával, MSc kurzusoknak bázistémája a lakás, a szociális lakás, a lakóterületek. A tárgy célja, hogy ezekkel a  külföldi kutatásokkal kapcsolatot teremtsen, s így a műegyetemi oktatók és hallgatók a nemzetközi folyamatok részeseivé válhatnak. (A tanszék oktatói mellett két ETH Zürich alumni-kutató is részt vesz az éves kutatásban.) 
A tantárgy teljesítésének követelményei: Az egyes témák és kurzusok sajátosságait tükröző feladatleírásban és ütemtervben megadott módon és időpontban félévközi beszámoló/prezentáció/kutatási részjelentés, majd a félév végén beszámoló előadás/prezentáció, írásos kutatási jelentés, illetve a tanszék által összeállított kiadványban való nevesített megjelenés.
 
A tárgy keretében a 2015 tavaszi félévben két témát hirdetünk meg: egyrészt a korábbi félévekben is kutatott közösségi lakozás különböző formáival foglalkozunk, másrészt egy élő tanszéki kutatás keretében a historizáló városi tömbök továbbélését, fenntarthatóságát vizsgáljuk.
 
Az első téma keretében bemutatjuk a nyugat-európai kóperatívok (co-housigok) lényegét, fajtáit és lehetőségeit, illetve a hallgatókkal együtt tovább kutatjuk azokat. Az együttlakás szintjeit, előnyeit és hátrányait, a lakók jogait és kötelezettségeit. A közösségi lakozás formái nagyrészt ismeretlenek Magyarországon, nincsenek működő példák, melyeket elemezni lehetne, melyek közül választhatnak a lakást keresők, pedig sok emberben lappang a vágy más típusú lakásformák iránt. A meglévő külföldi példák bemutatása ezért nemcsak az építészek számára fontos, hanem mindenkinek, aki keresi a meglévőtől eltérő, az igényeihez illeszkedő lakhatási formát.
Az egyes kutatási témák közül a kutatók maguk választhatják ki, hogy melyikkel szeretnének a félév során foglalkozni. Egyes altémák: kóperatívok története; alulról vagy felülről kezdeményezett kóperatívok; flexibilis építészet a flexiblis kóperatívokhoz; kóperatívok időseknek, diákoknak, nőknek, vegyes összetételű társadalmi csoportoknak, nagycsaládosoknak, rászorulóknak, munkásoknak; kertvárosi-, telepszerű-, belvárosi kóperatívok; kóperatívok, mint építőközösségek; kóperatívok, mint társbérlet. Vizsgáljuk a kóperatívok adaptálhatóságát Magyarországra, kutatjuk, hogy milyen építészeti, környezetpszichológiai, szociológiai, jogi, politikai és gazdasági feltételei vannak a kóperatívoknak.
 
A második téma, egy belvárosi tömb rehabilitációja két különálló, de egymással szorosan összefüggő vizsgálatot kíván: egyrészt magának a tömbnek az építészeti, gépészeti, jogi és egyéb vizsgálatát és jövőképének felvázolását, másrészt a tömb melletti közterületek átalakításának lehetséges irányait. A két szempontrendszer egymást feltételezi és erősíti: értelmetlen az épületek átalakítása a közterületek rehabilitációja nélkül, és nincs értelme a közterületek átalakításának akkor, ha az azokat határoló épületek folyamatosan romló tendenciát mutatnak.
A lakóházak felújítási lehetőségeire nem állnak rendelkezésre olyan – tudományosan megalapozott – anyagok, melyek számba veszik a felújítási program lehetséges eszközeit, ütemezhetőségét, megvalósíthatóságát. Különösen igaz ez a városok belső szövetét adó lakótömbökre, melyeket alkotó egyes épületek nem tartoznak az egyedi építészeti minőséget hordozó alkotások közé, de az általuk létrejövő városi szövet különös és megőrzendő értéket képvisel. Olyan megoldásokat kell keresni, melyek a jelenlegi helyzetben (magánlakások, társasházi törvény, finanszírozási lehetőségek) is reálisak lehetnek, feltételezve a lakóközösség és az önkormányzat együttműködési szándékát. Ennél a témánál is vizsgáljuk a megvalósult hasonló beavatkozások példát (Koppenhága, Melbourne stb.).
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:46
A tanszék ekkor vitt fel, vagy módosított adatokat a tantárgyairól a Neptunban:
2016. feb. 9. 11:34

A tantárgyadatok listája (a tanszék által) a Neptunba bevitt adatok alapján készült.

Tanszéki munkatársaknak: Piros megjegyzésekkel ellátott tantárgyak adatait -a hallgatók jobb tájékoztatása érdekében- célszerű a Neptunban javítani. Bővebben...

Ha hallgatóként, vagy a honlap látogatójaként talál hibás adatot a tantárgyaknál, akkor azt a honlaphiba kukac epitesz.bme.hu címen jelezheti. A listában pirossal jelzett, ismert hibákat már ne jelentse be, azokat a tanszék hamarosan javítja.

További információ a Tantárgyadatok pontosítása a Neptunban címen található.