Középülettervezési Tanszék - oktatás

Tanszékvezető: Balázs Mihály DLA

A tanszék által oktatott tantárgyak

Kötelező törzsanyag

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOA101
Tárgyfelelős: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Kredit: 5
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 5
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező]


A térkompozíció az első félév kreatív gyakorlati tárgya (5 óra/hét). A gyakorlatokon a térkompozíció alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A tantárgy célja egyrészt a mindenkiben valamely fokon meglévő kreativitás fejlesztése, másrészt az építészeti téralkotás sajátosságainak megismertetése térkompozíciós feladatok megoldásával, modellezésével. A hallgatók a kreativitást fejlesztő absztrakt térképzési feladatok megoldása és a megoldások részletes értékelése során megismerik az építészeti téralkotás sajátosságait, lehetőségeit, az építészeti terek emberre, környezetre gyakorolt hatását. Az így megszerzett ismeretek a konkrét építészeti tervezéshez nyújtanak megalapozást, segítséget. A tárgy első évfolyam első félévében van, így az első találkozást jelenti az építészettel. A foglalkozások tíz, egyenként kb. 18-25 fős csoportokban folynak, a csoportokat vezető oktató mellett legalább kettő, de inkább három korrektorral. A feladatok elkészítésére 1 vagy 2 hét idő áll rendelkezésre. Az órák során a csoportok rövid, bevezető előadást kapnak a következő témakörről és feladatról. Azóra gerincét az elkészített aktuális munkaközi vagy kész munkák megbeszélése adja. Minden hallgatónak ismertetnie kell alkotását, melyet közös kiértékelés követ. A cél, hogy a hallgatók egymás munkájához is hozzászóljanak, így kialakulhasson egy sajátos alkotói műhelyszellem légköre.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:23
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOA301
Tárgyfelelős: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


Az építészetet, azon belül a középületek kiterjedt világát a kultúra szélesebb összefüggéseiből kiindulva vizsgáljuk. Az előadássorozat mindvégig két párhuzamos szálon fut. Az egyik szál a kulturális beágyazottság, a társadalmi, környezeti vonatkozások bemutatása, a másik a tervezés és az azzal kapcsolatos elméleti, gyakorlati szempontok bemutatása, sok kortárs példa felsorakoztatásával és elemzésével.
Az előadások tematikus blokkokba szerveződnek.
Az első blokk alapvetéseket tárgyal. Fő témakörei az építészet mint forma / közösség és építészet /, az építészet fizikai környezete / természet, táj, város /, az építészet szellemi környezete / kultúra és építészet / .
A második blokk a funkcionális program kérdéskörével foglalkozik, témakörei a terek és térrendszerek, a hasznosság, végül a középülettípusok.
A harmadik blokk az építészeti eszköztárról szól. Fő témakörei a lépték / arány / ritmus, majd az anyag / szerkezet / tektonika, végül a kompozíció / forma.
Az utolsó három előadás az építészeti program lehetséges elemeiről szól, érintve a tartósság és fenntatrhatóság összefüggéseit, az építészeti koncepció jelentőségét, végül zárásként a szolidáris építészet témakörét.
 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:24
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOA401
Tárgyfelelős: Vannay Miklós Ágoston DLA tanársegéd
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


Az Építész-hallgatók számára indított gyakorlati tárgy.
RÖVID TEMATIKA: A félév során a hallgatók korrektori segédlettel megterveznek egy kisebb középületet (cca. 600–1000 m2 alapterülettel). A tervezési feladat minden esetben konkrét építési helyhez kötődik. A tervezés folyamatosságát szolgálják a félévközi vázlattervek.
 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:24
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOA402
Tárgyfelelős: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


A tantárgy a negyedik félév elméleti tárgya, mely a tervezés elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik. Külön hangsúlyt kap az építészet természeti és társadalmi környezethez való viszonyának kérdése, az építész etikai felelőssége. Az előadás sorozat két részből áll. A tematikusan egymásra épülő első hat előadás kulcs-szavai: helykeresés, elmélkedés, kérdésfeltevés, megismerés, megoldás, megnyilatkozás. Az elméleti megközelítés mellett gazdag képanyaggal jelenik meg a kortárs építészet, azon belül különféle irányzatok a high-tech építészettől a szolidáris építészetig. Az első rész záróelőadása az építészeti kommunikáció lehetőségeit, a rajz és terv összefüggéseit vizsgálja. A második rész meghívott építészek előadásain keresztül bepillantást enged a személyes tervezési módszerek világába
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:25
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOT601
Tárgyfelelős: Marosi Bálint DLA adjunktus
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy egyik célja, hogy a hallgató több kisebb építészeti, belsőépítészeti, környezetrendezési, tárgytervezési, grafikai, stb. részfeladat megoldásán keresztül tapasztalja meg egy építészeti probléma összetettségét.
 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:26
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOS711
Tárgyfelelős: Fejérdy Péter DLA adjunktus
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A félév során gyakorlati órák és otthoni munka keretében egy-egy középület ép. eng. illetve kiviteli
tervének kidolgozása, az eddig megszerzett építészeti-műszaki ismeretek alkalmazása.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:25
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOT701
Tárgyfelelős: Klobusovszki Péter DLA adjunktus
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:26
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOT811
Tárgyfelelős: Fejérdy Péter DLA adjunktus
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


RÖVID TEMATIKA: A nyolcadik és kilencedik félév tervezési gyakorlata, amely egy két félévet felölelő gyakorlat első része. A két féléves tárgy fő célja, hogy komplex szemlélettel – tehát a szakági tervrészekkel együtt – mutassa be az építészeti tervezést. Ezen belül a tárgy az építési engedélyezési terv fázis gyakoroltatása. 
 
A Komplex 1. kurzus féléves munkáját két vázlatterv tagolja három szakaszra. Az első rész a feladat analízise, ennek során a helyszínt és a rendeltetést érintő analízis készül el. Ennek zárása az első vázlatterv, a koncepcióvázlat. A második szakaszban a jóváhagyott koncepció-vázlat alapján az építészeti terv készül. A második szakasz a második vázlattervvel zárul, amely 1:200 léptékű vagy részletezettségű terv helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal. A harmadik szakaszban a terv részletezése, építési engedélyezési terv szintre való felhozása készül. A harmadik szakasz a tervbeadással zárul, amelynek tartalma az 1:100 léptékű – építési engedélyezési terv szintű – építészeti terv és a szakági munkarészek.
A Komplex tervezés 2. félév végén teljesítendő munkarésze az 1:50 léptékű – műszaki kiviteli tervszintű – építészeti terv és az ahhoz kapcsolódó szakági munkarészek. A munkát mindhárom szakaszban összevont szakági konzultációk egészítik ki, melyekben a szakági konzulensek (ebben a tárgyban ez a tartószerkezeti, az épületgépészeti, az épületszerkezettani és az építéskivitelezési szakágakat jelenti) egyrészt ellenőrzik a szakági feladatrészek alakulását, másrészt segítenek a problematikus részek megoldásában.
 
 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:26
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOS811
Tárgyfelelős: Fejérdy Péter DLA adjunktus
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


RÖVID TEMATIKA: A nyolcadik és kilencedik félév tervezési gyakorlata, amely egy két félévet felölelő gyakorlat első része. A két féléves tárgy fő célja, hogy komplex szemlélettel – tehát a szakági tervrészekkel együtt – mutassa be az építészeti tervezést. Ezen belül a tárgy az építési engedélyezési terv fázis gyakoroltatása. 
 
A Komplex 1. kurzus féléves munkáját két vázlatterv tagolja három szakaszra. Az első rész a feladat analízise, ennek során a helyszínt és a rendeltetést érintő analízis készül el. Ennek zárása az első vázlatterv, a koncepcióvázlat. A második szakaszban a jóváhagyott koncepció-vázlat alapján az építészeti terv készül. A második szakasz a második vázlattervvel zárul, amely 1:200 léptékű vagy részletezettségű terv helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal. A harmadik szakaszban a terv részletezése, építési engedélyezési terv szintre való felhozása készül. A harmadik szakasz a tervbeadással zárul, amelynek tartalma az 1:100 léptékű – építési engedélyezési terv szintű – építészeti terv és a szakági munkarészek.
A Komplex tervezés 2. félév végén teljesítendő munkarésze az 1:50 léptékű – műszaki kiviteli tervszintű – építészeti terv és az ahhoz kapcsolódó szakági munkarészek. A munkát mindhárom szakaszban összevont szakági konzultációk egészítik ki, melyekben a szakági konzulensek (ebben a tárgyban ez a tartószerkezeti, az épületgépészeti, az épületszerkezettani és az építéskivitelezési szakágakat jelenti) egyrészt ellenőrzik a szakági feladatrészek alakulását, másrészt segítenek a problematikus részek megoldásában.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:25
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOT911
Tárgyfelelős: Fejérdy Péter DLA adjunktus
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


RÖVID TEMATIKA: A nyolcadik és kilencedik félév tervezési gyakorlata, amely egy két félévet felölelő gyakorlat első része. A két féléves tárgy fő célja, hogy komplex szemlélettel – tehát a szakági tervrészekkel együtt – mutassa be az építészeti tervezést. Ezen belül a tárgy az építési engedélyezési terv fázis gyakoroltatása. 
 
A Komplex 1. kurzus féléves munkáját két vázlatterv tagolja három szakaszra. Az első rész a feladat analízise, ennek során a helyszínt és a rendeltetést érintő analízis készül el. Ennek zárása az első vázlatterv, a koncepcióvázlat. A második szakaszban a jóváhagyott koncepció-vázlat alapján az építészeti terv készül. A második szakasz a második vázlattervvel zárul, amely 1:200 léptékű vagy részletezettségű terv helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal. A harmadik szakaszban a terv részletezése, építési engedélyezési terv szintre való felhozása készül. A harmadik szakasz a tervbeadással zárul, amelynek tartalma az 1:100 léptékű – építési engedélyezési terv szintű – építészeti terv és a szakági munkarészek.
A Komplex tervezés 2. félév végén teljesítendő munkarésze az 1:50 léptékű – műszaki kiviteli tervszintű – építészeti terv és az ahhoz kapcsolódó szakági munkarészek. A munkát mindhárom szakaszban összevont szakági konzultációk egészítik ki, melyekben a szakági konzulensek (ebben a tárgyban ez a tartószerkezeti, az épületgépészeti, az épületszerkezettani és az építéskivitelezési szakágakat jelenti) egyrészt ellenőrzik a szakági feladatrészek alakulását, másrészt segítenek a problematikus részek megoldásában.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:26
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOS911
Tárgyfelelős: Fejérdy Péter DLA adjunktus
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


RÖVID TEMATIKA: A nyolcadik és kilencedik félév tervezési gyakorlata, amely egy két félévet felölelő gyakorlat első része. A két féléves tárgy fő célja, hogy komplex szemlélettel – tehát a szakági tervrészekkel együtt – mutassa be az építészeti tervezést. Ezen belül a tárgy az építési engedélyezési terv fázis gyakoroltatása. 
 
A Komplex 1. kurzus féléves munkáját két vázlatterv tagolja három szakaszra. Az első rész a feladat analízise, ennek során a helyszínt és a rendeltetést érintő analízis készül el. Ennek zárása az első vázlatterv, a koncepcióvázlat. A második szakaszban a jóváhagyott koncepció-vázlat alapján az építészeti terv készül. A második szakasz a második vázlattervvel zárul, amely 1:200 léptékű vagy részletezettségű terv helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal. A harmadik szakaszban a terv részletezése, építési engedélyezési terv szintre való felhozása készül. A harmadik szakasz a tervbeadással zárul, amelynek tartalma az 1:100 léptékű – építési engedélyezési terv szintű – építészeti terv és a szakági munkarészek.
A Komplex tervezés 2. félév végén teljesítendő munkarésze az 1:50 léptékű – műszaki kiviteli tervszintű – építészeti terv és az ahhoz kapcsolódó szakági munkarészek. A munkát mindhárom szakaszban összevont szakági konzultációk egészítik ki, melyekben a szakági konzulensek (ebben a tárgyban ez a tartószerkezeti, az épületgépészeti, az épületszerkezettani és az építéskivitelezési szakágakat jelenti) egyrészt ellenőrzik a szakági feladatrészek alakulását, másrészt segítenek a problematikus részek megoldásában.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:26
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOM3TD
Tárgyfelelős: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Kredit: 25
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. feb. 9. 11:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKO0905
Tárgyfelelős: Major György DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelezően választott]


A tárgy egyik célja az építészeti tervezésben a belső terek alakításának fontosságát kiemelni és tudatosítani a használhatóságon túl az építészeti térképzés összetett dimenzióinak megismerését, felismerését és tudatos alkalmazását. Erre a tárgy keretében a pályázat és a vizsga tervezési feladata szolgál gyakorlási lehetőségül. A másik cél azoknak az eszközöknek a vizsgálata, használatuk módjának megismerése, amelyek a térképzés során rendelkezésünkre állnak. Valamint annak a tudatosítása, hogy minden építészeti tér valamely használat igényével készül, a használati módok ismeretének bővítésével. Ezért az előadások részben elméleti, részben gyakorlati tematikát takarnak, egymást váltva általánosabb elvi megfontolások konkrét példák bemutatásával, elemzésével. Tervezés elméleti ismeretek tervezési praktikum adataival párhuzamba állítva. A tanszéki oktatókon túl meghívott előadók, valamint a pályázati szponzorok bemutatkozása szélesítik a ismeretek körét.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:29
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOTD01
Tárgyfelelős: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Kredit: 30
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 30
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]

 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:26
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOT711
Tárgyfelelős: Sugár Péter DLA egyetemi tanár
Kredit: 8
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 8
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


1. FELADAT: VIZSGÁLÓDÁS („ÖSSZEHORDÁS ÉS RENDEZÉS”) 
A hallgatóknak meg kell ismerni a települést, a morfológiának, a település- és térszerkezetnek a történeti alakulását.  A vizsgálat további célja, hogy a hallgatók építészeti/grafikai eszközökkel fogalmazzák meg a terület karakterét, identitását, táji – és építészeti értékeit, továbbá az építészeti arculat torzulásait. Készítsenek építészeti/grafikai eszközökkel „problématérképet”. Tárják fel és fogalmazzák meg a kiválasztott területek  legfontosabb építészettel összefüggő problémáit.
 
2. FELADAT (HELY ÉS FUNKCIÓ)
A hallgatók a kiválasztott területeknek a település/terület egészében elfoglalt helyzetét vizsgálják, a jelenlegi funkcióikat, térbeli rendszerüket, a gyalogos, kerékpáros, autós és hajós forgalmat, a zöldterületeket, a beépítést, a kapcsolódó területeket. A területek sajátosságainak megfelelően tervezési programot dolgoznak ki. Beépítési tervjavaslatokat is kell készíteni, a terület morfológiai és beépítési sajátosságait makettekkel is ábrázolva.
 
3. FELADAT (ANYAG ÉS SZERKEZET)
A hallgatók az elfogadott beépítési terv és a közösen kidolgozott funkcionális program alapján kiválasztanak egy-egy konkrét épületet, építményt (kerteket, zöldfelületeket), vagy épületrészt és egyéni munkában kidolgozzák. Utána, az egyénileg megtervezett épületeket összerajzolják és a közös beépítési koncepció alapján összehangolják azokat, majd a kisebb korrekciókat követően újból összerajzolják egy közös beépítéssé.
 
4. FELADAT: ÖSSZEGZÉS Az utolsó feladat a félév során készült munkarészek összefoglalása, kiállítási tablókba történő rendezése. A félévet „házi” kiállítás zárja, ahol a hallgatók a terveiket prezentálják is.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:26
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOA599
Tárgyfelelős: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


-          A tanszék kihirdeti a tervezési helyszínt pár nappal a szigorlat kezdése előtt, hogy a szigorlatozó hallgatók a szigorlat kezdetéig alaposan megismerhessék, és az önálló vizsgálataikat elvégezhessék. A meglévő állapotról olyan részletességű rajzokat kapnak, amelyek alapján –egyéni döntés alapján- az 1:200 -as környezeti modellt is hétvégén mindenki elkészítheti magának. Ez már a feladatra való ráhangolódást is segíti és segíthet a modellezés technikájának kiválasztásában, előkészítésében is. 
-          Első napon  a terv építészeti koncepcióját kell elkészíteni vizsgálatokkal, szabadkézi vázlatokkal vagy 1:200 /1:500-as léptékű modellel. A kötelező munkarészek meghatározását valamint a modell léptékét és részletezettségét az aktuális feladatkiírás egyértelművé fogja tenni. A modell tetszőleges anyagú lehet, ebből következik, hogy a modellhez szükséges alapanyagokat a hallgatók maguk szerzik be. Este minden munkarészt be kell adni (vagy a teremben elzárva tartani). 
-          Második napon  visszakapják a leszignált első napi anyagot, aminek alapján meg kell rajzolni az épület 1: 200-as szintű tanulmánytervét és este a két nap teljes anyagát beadni. A terveket az aznap kiosztott, lepecsételt lapokra kell megrajzolniuk. 
-          Harmadik napon a kipakolás (vázlatok vagy modell és tervek) és a szóbeli védés zárja a szigorlatot. A terveket a hallgatók ismertetik, és a négy tervezési tanszék oktatóiból álló bizottság kérdéseire válaszolva megvédik (hallgatónként max. 20 perc). A védést követően az osztályzatokról a bizottság zárt ülés keretei között dönt, majd az eredmény kihirdetésre kerül. Az osztályzat az első napi koncepciót (vázlatok, modell), a terveket és a szóbeli szereplést egyaránt értékeli 
A tanszA tanszék kihirdeti  a tervezési helyszínt pár nappal a szigorlat kezdése előtt , hogy a szigorlatozó hallgatók a szigorlat kezdetéig alaposan megismerhessék, és az önálló vizsgálataikat elvégezhessék. A meglévő állapotról olyan részletességű rajzokat kapnak, amelyek alapján –egyéni döntés alapján- az 1:200 -as környezeti modellt is hétvégén mindenki elkészítheti magának. Ez már a feladatra való ráhangolódást is segíti és segíthet a modellezés technikájának kiválasztásában, előkészítésében is.    Első napon  a terv építészeti koncepcióját kell elkészíteni vizsgálatokkal, szabadkézi vázlatokkal vagy 1:200 /1:500-as léptékű modellel. A kötelező munkarészek meghatározását valamint a modell léptékét és részletezettségét az aktuális feladatkiírás egyértelművé fogja tenni. A modell tetszőleges anyagú lehet, ebből következik, hogy a modellhez szükséges alapanyagokat a hallgatók maguk szerzik be. Este minden munkarészt be kell adni (vagy a teremben elzárva tartani).  Második napon  visszakapják a leszignált első napi anyagot, aminek alapján meg kell rajzolni az épület 1: 200-as szintű tanulmánytervét és este a két nap teljes anyagát beadni. A terveket az aznap kiosztott, lepecsételt lapokra kell megrajzolniuk.  Harmadik napon a kipakolás (vázlatok vagy modell és tervek) és a szóbeli védés zárja a szigorlatot. A terveket a hallgatók ismertetik, és a négy tervezési tanszék oktatóiból álló bizottság kérdéseire válaszolva megvédik (hallgatónként max. 20 perc). A védést követően az osztályzatokról a bizottság zárt ülés keretei között dönt, majd az eredmény kihirdetésre kerül. Az osztályzat az első napi koncepciót (vázlatok, modell), a terveket és a szóbeli szereplést egyaránt értékeli.ék kihirdeti  a tervezési helyszínt pár nappal a szigorlat kezdése előtt , hogy a szigorlatozó hallgatók a szigorlat kezdetéig alaposan megismerhessék, és az önálló vizsgálataikat elvégezhessék. A meglévő állapotról olyan részletességű rajzokat kapnak, amelyek alapján –egyéni döntés alapján- az 1:200 -as környezeti modellt is hétvégén mindenki elkészítheti magának. Ez már a feladatra való ráhangolódást is segíti és segíthet a modellezés technikájának kiválasztásában, előkészítésében is.    Első napon  a terv építészeti koncepcióját kell elkészíteni vizsgálatokkal, szabadkézi vázlatokkal vagy 1:200 /1:500-as léptékű modellel. A kötelező munkarészek meghatározását valamint a modell léptékét és részletezettségét az aktuális feladatkiírás egyértelművé fogja tenni. A modell tetszőleges anyagú lehet, ebből következik, hogy a modellhez szükséges alapanyagokat a hallgatók maguk szerzik be. Este minden munkarészt be kell adni (vagy a teremben elzárva tartani).  Második napon  visszakapják a leszignált első napi anyagot, aminek alapján meg kell rajzolni az épület 1: 200-as szintű tanulmánytervét és este a két nap teljes anyagát beadni. A terveket az aznap kiosztott, lepecsételt lapokra kell megrajzolniuk.  Harmadik napon a kipakolás (vázlatok vagy modell és tervek) és a szóbeli védés zárja a szigorlatot. A terveket a hallgatók ismertetik, és a négy tervezési tanszék oktatóiból álló bizottság kérdéseire válaszolva megvédik (hallgatónként max. 20 perc). A védést követően az osztályzatokról a bizottság zárt ülés keretei között dönt, majd az eredmény kihirdetésre kerül. Az osztályzat az első napi koncepciót (vázlatok, modell), a terveket és a szóbeli szereplést egyaránt értékeli.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:25

Kötelezően választott

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOSD01
Tárgyfelelős: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Kredit: 30
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 30
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelezően választott]

 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:25
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOM1TX
Tárgyfelelős: Fejérdy Péter DLA adjunktus
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]


RÖVID TEMATIKA: A nyolcadik és kilencedik félév tervezési gyakorlata, amely egy két félévet felölelő gyakorlat első része. A két féléves tárgy fő célja, hogy komplex szemlélettel – tehát a szakági tervrészekkel együtt – mutassa be az építészeti tervezést. Ezen belül a tárgy az építési engedélyezési terv fázis gyakoroltatása. 
 
A Komplex 1. kurzus féléves munkáját két vázlatterv tagolja három szakaszra. Az első rész a feladat analízise, ennek során a helyszínt és a rendeltetést érintő analízis készül el. Ennek zárása az első vázlatterv, a koncepcióvázlat. A második szakaszban a jóváhagyott koncepció-vázlat alapján az építészeti terv készül. A második szakasz a második vázlattervvel zárul, amely 1:200 léptékű vagy részletezettségű terv helyszínrajzzal, alaprajzokkal, metszetekkel, homlokzatokkal. A harmadik szakaszban a terv részletezése, építési engedélyezési terv szintre való felhozása készül. A harmadik szakasz a tervbeadással zárul, amelynek tartalma az 1:100 léptékű – építési engedélyezési terv szintű – építészeti terv és a szakági munkarészek.
A Komplex tervezés 2. félév végén teljesítendő munkarésze az 1:50 léptékű – műszaki kiviteli tervszintű – építészeti terv és az ahhoz kapcsolódó szakági munkarészek. A munkát mindhárom szakaszban összevont szakági konzultációk egészítik ki, melyekben a szakági konzulensek (ebben a tárgyban ez a tartószerkezeti, az épületgépészeti, az épületszerkezettani és az építéskivitelezési szakágakat jelenti) egyrészt ellenőrzik a szakági feladatrészek alakulását, másrészt segítenek a problematikus részek megoldásában.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:25
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKOM2TX
Tárgyfelelős: Fejérdy Péter DLA adjunktus
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]

Komplex tervezés 2. során az épület egy kijelölt részét műszaki-kiviteli terv szintjén dolgozzák fel a hallgatók. A tervlapok mellett külön "tanulmányok"-ban közlik az elvégzett számításokat, a szerkezetek részletes műleírását. A műszaki-kiviteli terv osztályzatában az építészeti feladatrész 40 %-ot, míg a négy társtanszék feladatrésze 4x15 = 60 %-ot tesz ki.
A félév során zárthelyi gyakorlat formájában 2  kisebb tervezési feladatot is meg kell oldaniuk a hallgatóknak. Ezek osztályzatát 25 %-os súllyal veszi figyelembe a félévi osztályzat.
A félév sikeres teljesítéséhez mindkét zárthelyi feladatnál legalább az elégséges szintet el kell érni.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 7. 13:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKO0894
Tárgyfelelős: Major György DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tantárgy célja a hazai építészműhelyek bemutatása, a praktizálás elkezdéséhez szükséges ismeretek megszerzése. A tárgy a hazai praktizáló építészek műhelyeit mutatja be az alkotó építészek munkásságán keresztül A tantárgyfelelősökön kívül meghívott oktatók tartják az előadásokat, az órák előadóteremben, külső műtermekben, építési helyszíneken lesznek megtartva. A kurzus félévente annak zárásaként - a lehetőségek figyelembe vételével - tanulmányúttal zárul.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:45
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKO0899
Tárgyfelelős: Szabó Levente Csaba DLA adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy célja az építészképzés oktatási folyamatából hiányzó, de nem hagyomány nélküli, tényleges és részletes épületelemzés gyakorlatának elsajátítása, folyamatos és természetes kitekintéssel a szakma összetett kultúrális kapcsolatrendszerére is. A lényeg tehát a DISKURZUS megvalósítása az épületek ürügyén.
Alkalmanként egy-egy hazai kortárs középület kerül KRITIKAI ELEMZÉS alá. Az elemzés metodikája az épület szellemi, esztétikai, történeti és kapcsolatrendszerének, belső kohéziójának, valamint eddigi kritikai visszhangjának vizsgálata. Tíz középületet mi választunk ki elemzésre, egyet a félév végén a hallgatók javasolhatnak. A félév során legalább egy épületlátogatásra is sor kerül, tervezzük vendégelőadó meghívását is.
Az egyes alkalmak SZEMINÁRIUM jellegűek, a hangsúly a párbeszéden, az egyes épületek kapcsán felmerülő szempontok feletti vitán van. A tantárgy célkitűzése, hogy segítse a hallgatókat saját, önálló építészeti szemléletük kifejlődésében, mely a tervezési stúdiumok és a "szakmagyakorlás" során is elengedhetetlenül fontos. Az egyes órákon terítékre kerülő épületek többsége a mai magyar építészet kiemelkedő alkotása, kisebb részük pedig olyan vitatható épület (terv), melyek elemzése fontos problémákra, folyamatokra világíthat rá.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:46
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKO0885
Tárgyfelelős: Vannay Miklós Ágoston DLA tanársegéd
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ahhoz, hogy a bennünk megszülető gondolatot mások is megérthessék, formát kell adnunk annak.  Ez a forma sokféle lehet: kimondott szó, leírt szöveg, vagy valamilyen képi megjelenítés: rajz, esetleg tárgy. A forma közvetítő szerepén túl visszahat magára a gondolatra is, az általa kiváltott reakciók rendszerint módosítják, pontosítják magát a gondolatot. Ez az iteráció a rajz és a terv összefüggésének alapja. 
A tárgy célja nem a különböző technikák megismerése, begyakorlása, hanem elsősorban az építészeti terv és az építészeti rajz összefüggéseinek, kölcsönhatásainak vizsgálata a tervezés folyamatában. A RÉT tehát nem rajz-óra, sokkal inkább önismereti tárgy, melynek keretén belül az építészeti gondolat kommunikációs lehetőségeivel foglalkozunk, a pontos, tömör, ugyanakkor változatos és felszabadult önkifejezés útjait keresve.
A tárgy mai formáját tizenöt éves folyamatos csiszolódás eredményeként érte el. Figyelmünk középpontjában az elmélyült egyéni munka és a csoportos együttműködés kettőssége áll.    
A programot egy őszi közös gyalogtúrával indítjuk és egy kiállítással egybekötött nyílt nappal zárjuk. A két esemény között a mottóval kapcsolatos haikukat írunk, egyvonalas rajzokat, majd hajtogatott papírmodelleket készítünk, végül egy rövid animációs kisfilmet csinálunk. Minden feladatrészt közösen kiértékelünk.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:45
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKO0895
Tárgyfelelős: Karácsony Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


RÖVID TEMATIKA: A tárgy az építészmérnök-képzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez kapcsolódik.
Célja a komplex feladat segítése: modellezzük, elemezzük a koncepcióalkotást, a kompozíció létrehozásának lehetséges útjait, másfelől vizsgáljuk a részlet, a részletképzés meghatározó szerepét.
A féléves munka e két szélsőséges pontra figyel, a kerek egészként megjelenő kompozícióra és a legkisebb formálható egységre, a részletre, miközben arra az útra koncentrálunk, mely a kettőt összeköti. Példákon keresztül (ezek között az aktuális komplex terv is szerepet kaphat) vizsgáljuk a részletek és a kompozíció egymásra gyakorolt hatását, próbáljuk megérteni azt a folyamatot, mely végül koherens alkotást eredményez. Olyan alkotást, ahol egymásra ismernek a részletek, ahol egy-egy alkotó elemből is kiolvasható a koncepció, ahol visszafejthető a művet meghatározó szempontrendszer és annak logikája.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:45
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKO0896
Tárgyfelelős: Karácsony Tamás DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy az építészmérnök-képzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez kapcsolódik.
Az első félévet követően tágítjuk a kereteket: a kompozíciót a társművészetek területéről átemelt ismeretanyag gazdagíthatja, míg a részletek alakításánál a technika, a technológia szerepét járjuk körbe. Célunk a mind mélyebb megismerés: kapcsolatteremtés a kultúrát formálók és az anyagot megmunkálók táborával.Ennek szellemében az elmélet és a gyakorlat is határozottabban összezár: konkrét tervezési munka segíti modellezni az alkotói folyamatot, amely kötődik a komplex tervezési félév témaköreihez. Elmerülhetünk a megismerés folyamatában (a helyszín, a szereplők, az alkotótársak megismerésében) a kompozíciót alakító ismeretek leképezésében és a csomópontképzés gyakorlatias tételeiben (anyagválasztás, formálás, kapcsolatok)
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:45

Szabadon választható

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKO0883
Tárgyfelelős: Klobusovszki Péter DLA adjunktus
Kredit: 3
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

A környezetvédelem társadalmi jelentőségének növekedésével az építészet területén is szükséges a környezetvédelem építészeti kapcsolatainak tisztázása. A leghatékonyabb környezetvédelem az olyan környezetépítés, ahol a keletkező ártalmak elkerülhetők, vagy erőteljesen csökkenthetők. A tárgy az épített környezet tervezési alapkérdéseit tárgyalja.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:44
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKO0910
Tárgyfelelős: Fejérdy Péter DLA adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]


A tantárgy egy elméleti előadásokat, szakmai bemutatókat, konzultációkat és gyakorlati munkát ötvöző egyetemi óra. A kurzus során a hallgatók egy olyan, a kortárs művészet és építészet határán mozgó tervezői és alkotói szemlélettel ismerkednek meg, amely a virtuális tervezést és a gyakorlati megvalósítást is magában foglalja. A hallgatók a komplex alkotói módszert a betonról mint folyamatos fejlesztés alatt álló, sokoldalú és aktuális anyagról tanulva és a betonnal dolgozva sajátítják el.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:29
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKO0897
Tárgyfelelős: Balázs Mihály DLA egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]A tárgy célja egy szemléletmód elsajátítása, amelynek segítségével az építészeti tervezést egységesen az élet részeként felfogva, nem egy egzakt tudományként lehet kezelni. A szerves építészeti oktatás nem stiláris tantárgy, hanem egy megközelítési- és gondolkodási módról van szó. Tágítja a hallgatók általános műveltségét, építészetttörténeti és történelmi ismereteit, kreativitását, valamint felkészíti őket a hétköznapi építészeti gyakorlat problémáira. Az előadások és gyakorlatok ennek a gondolkodásmódnak a jegyében zajlanak. A szabadkézi rajzolás és modellezés kiemelt jelentőséggel bír. A konkrét feladatok kiírását, a benyújtandó munkák tartalmi és formai követelményeit a félév elején kapják meg a hallgatók.
A tárgy elméleti/gyakorlati jellegű. Előadásokból és tervezési gyakorlatokból áll, kb. 70/30% megoszlásban. Átlagosan 3 előadás és 1 gyakorlat képez egy egységet.
A témák részletezése a félév elején meghirdetett tematikában olvasható.
A félév anyaga a Szerves építészet I. és II. tárgyakra épül.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:46
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPKO0900
Tárgyfelelős: Cságoly Ferenc DLA, DSc egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 13:28
A tanszék ekkor vitt fel, vagy módosított adatokat a tantárgyairól a Neptunban:
2016. feb. 9. 11:34

A tantárgyadatok listája (a tanszék által) a Neptunba bevitt adatok alapján készült.

Tanszéki munkatársaknak: Piros megjegyzésekkel ellátott tantárgyak adatait -a hallgatók jobb tájékoztatása érdekében- célszerű a Neptunban javítani. Bővebben...

Ha hallgatóként, vagy a honlap látogatójaként talál hibás adatot a tantárgyaknál, akkor azt a honlaphiba kukac epitesz.bme.hu címen jelezheti. A listában pirossal jelzett, ismert hibákat már ne jelentse be, azokat a tanszék hamarosan javítja.

További információ a Tantárgyadatok pontosítása a Neptunban címen található.