Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék - oktatás

Tanszékvezető: Dr. Mályusz Levente

A tanszék által oktatott tantárgyak

Kötelező törzsanyag

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKA501
Tárgyfelelős: Greskovics Sándor óraadó
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatókat bevezesse az épületek, építmények megvalósításának, kivitelezésének kérdéseibe. Tárgyalja az építési folyamatot és az abban részt vevők szerepét, feladatát, az építtető, a tervező és a kivitelező kapcsolatát. Bemutatja, és egyszerű példákkal szemlélteti a kivitelezést megelőző, annak tervezésére és költségeire ható fontosabb mérnöki tevékenységeket, mint pld. a geodéziai és talajmechanikai vizsgálatok, a környezetben végzett állapotfelvételek jelentőségét. Foglalkozik az építési vállalatok jellemzőivel, a kivitelezés szereplőinek feladataival, jogállásával.
Részletesen ismerteti a kivitelezés tervezésének folyamatát, az építési szerződéskötés műszaki előkészítését, az építésfinanszírozás és az építési árképzés alapjait, valamint a kivitelezés dokumentumait. Bevezeti és példákkal illusztrálja azokat a fogalmakat, amelyeket a későbbi szaktárgyak részletesen is fognak tárgyalni: a térbeli és időbeli organizáció, az építési helyszín gépesítése, a technológiák és termékek kiválasztásának szempontjai, a minőségbiztosítás. Bemutatja az egyes tényezők fontosságát, hatását a kivitelezés időtartamára, költségére és az elkészült szerkezetek minőségére. Tárgyalja az építési helyszín kialakítását, a munkahellyel, munkavégzéssel illetve a környezettel kapcsolatos munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, feladatokat.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:54
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKK601
Tárgyfelelős: Rostás Zoltán mestertanár
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja az, hogy a hallgatók megismerhessék azt az építési folyamatot, amelyben építészmérnök végzettséggel különféle feladatkörökben és jogosultságokkal vehetnek majd részt.
Az építés célja valamilyen társadalmi, gazdasági probléma felvetése illetve arra egy, építést is magában foglaló optimális válasz megadása. Ennek a nagy társadalmi-gazdasági kérdés-felelet játéknak – nevezzük ezt építés-beruházásnak - egyre kiforrottabb szabályai és módszerei vannak. Ezt kívánja feltárni, bemutatni a tárgy – annak társadalmi/intézményi, jogi/szabályozási, gazdasági/financiális és funkcionális/műszaki kontextusában.
Elméleti megalapozásként a projekt fogalom köré szerveződő tudományokat használjuk fel: projekt-menedzsment, értékelemzés, erőforrás-gazdálkodás, stb. Ezeket a tárgy elején bemutatva a második részben rátérünk az építési gyakorlatra: hogyan alkalmazhatóak ezek az építési projekt négy fázisában: az előkészítésben, a tervezésben, a megvalósításban illetve az üzemeltetés/használat során.
A Műegyetem elvárásainak és hagyományainak megfelelően az előadások második felében egy-egy nagyon konkrét, gyakorlati részfeladat elsajátítását teszi lehetővé: mindmap használata, érték- és funkcióelemzés, időbeli tervezés, erőforrások allokációja, költségvetési részfeladatok – mindezt úgy, hogy az épülettervező építészek számára a tervezési folyamathoz kapcsoló információk, eljárások alkalmazhatóak legyenek tervezési feladataik során.
A tárgykódok értelmezése: BMEEPEKT601: csak előadás, a tervezési szakirányon kötelező BMEEPEKK601: előadás és gyakorlat, a műszaki szakirányon és a BSc képzésben kötelező BMEEPEKK602: csak gyakorlat, azoknak, akik utólag, vagy választhatóként szeretnék teljesíteni a tárgy gyakorlatát.
Módszertan
1. minél több példa bemutatása – lehetőleg az építészeti tervezés folyamatához kapcsolódva (LEARNING BY EXAMPLES)  
2. a módszeresség erősítése – minden óra egy „kis módszer” elsajátításának lehetősége is (LEARNING BY DOING)  
3. kidolgozandó, reális feladatokon alapuló dokumentumok – a szakismeret, szaktudás integrált alkalmazása – házi feladatok, önálló munkavégzés és információszerzés

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:55
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKT601
Tárgyfelelős: Rostás Zoltán mestertanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja az, hogy a hallgatók megismerhessék azt az építési folyamatot, amelyben építészmérnök végzettséggel különféle feladatkörökben és jogosultságokkal vehetnek majd részt.
Az építés célja valamilyen társadalmi, gazdasági probléma felvetése illetve arra egy, építést is magában foglaló optimális válasz megadása. Ennek a nagy társadalmi-gazdasági kérdés-felelet játéknak – nevezzük ezt építés-beruházásnak - egyre kiforrottabb szabályai és módszerei vannak. Ezt kívánja feltárni, bemutatni a tárgy – annak társadalmi/intézményi, jogi/szabályozási, gazdasági/financiális és funkcionális/műszaki kontextusában.
Elméleti megalapozásként a projekt fogalom köré szerveződő tudományokat használjuk fel: projekt-menedzsment, értékelemzés, erőforrás-gazdálkodás, stb. Ezeket a tárgy elején bemutatva a második részben rátérünk az építési gyakorlatra: hogyan alkalmazhatóak ezek az építési projekt négy fázisában: az előkészítésben, a tervezésben, a megvalósításban illetve az üzemeltetés/használat során.
A Műegyetem elvárásainak és hagyományainak megfelelően az előadások második felében egy-egy nagyon konkrét, gyakorlati részfeladat elsajátítását teszi lehetővé: mindmap használata, érték- és funkcióelemzés, időbeli tervezés, erőforrások allokációja, költségvetési részfeladatok – mindezt úgy, hogy az épülettervező építészek számára a tervezési folyamathoz kapcsoló információk, eljárások alkalmazhatóak legyenek tervezési feladataik során.
A tárgykódok értelmezése: BMEEPEKT601: csak előadás, a tervezési szakirányon kötelező BMEEPEKK601: előadás és gyakorlat, a műszaki szakirányon és a BSc képzésben kötelező BMEEPEKK602: csak gyakorlat, azoknak, akik utólag, vagy választhatóként szeretnék teljesíteni a tárgy gyakorlatát.
Módszertan
1. minél több példa bemutatása – lehetőleg az építészeti tervezés folyamatához kapcsolódva (LEARNING BY EXAMPLES)  
2. a módszeresség erősítése – minden óra egy „kis módszer” elsajátításának lehetősége is (LEARNING BY DOING)  
3. kidolgozandó, reális feladatokon alapuló dokumentumok – a szakismeret, szaktudás integrált alkalmazása – házi feladatok, önálló munkavégzés és információszerzés

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:57
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKA701
Tárgyfelelős: Klujber Róbert mestertanár
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az építéshelyi kivitelezés technológiai hátterét. E célnak megfelelően a tárgy bemutatja a megvalósítás folyamatának tervezéséhez (modellezéséhez) szükséges technológiai összefüggéseket. A tárgy ismerteti a tervezés során felmerülő műszaki megvalósíthatóság problémakörét, bemutatja az alkalmazott tervezési módszertant a műszakilag megvalósítható épület érdekében. Részletesen ismerteti az építéstechnológiai folyamatok műszaki hátterét, a termékalkalmazás műszaki szabályrendszerét. A tárgy tartalmazza a technológiai folyamatok tervezésével kapcsolatos alapvető ismeretanyagot (erőforrás igények, technológiák idő és térbeni összefüggései), valamint a technológiák irányításához és ellenőrzéséhez tartozó főbb szabályrendszert és módszertant. Bemutatásra kerülnek a technológiák építéshelyi alkalmazásának feltételrendszere, (szállítás-, tárolás-, és emeléstechnológia) valamint az építéstechnológiák főbb környezetvédelmi és munkabiztonsági kérdései.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:54
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKS711
Tárgyfelelős: Tőkés Balázs tudományos s. munkatárs
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A Kiskomplex S tárgy keretében a hallgatók tanulmányoznak működő, hasonló rendeltetésű épületeket, a szakirodalomban ismertetett példákat, ennek alapján véglegesítik a tervezési programot.
A tervezés során folyamatosan konzultálnak a Tartószerkezeti-, az Épületszerkezeti-, az Építéskivitelezési- és az Épületgépészeti Tanszék kijelölt, illetve választott oktatóival.
A félév során a feladat a választott - kisméretű - épület egyszerűsített beruházási programtervének elkészítése.
A hallgatók munkájukról a félév végén 1:100 léptékű tervlapokon és tanulmány-füzetek formájában számolnak be.
Modell is készül az épületekről.
A félév során zárthelyi gyakorlat formájában 2 kisebb tervezési feladatot is meg kell oldaniuk a hallgatóknak. Ezek osztályzatát 25 %-os súllyal veszi figyelembe a félévi osztályzat. A félév sikeres teljesítéséhez mindkét zárthelyi feladatnál legalább az elégséges szintet el kell érni.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:56
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKBD01
Tárgyfelelős: Tőkés Balázs tudományos s. munkatárs
Kredit: 12
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 12
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]

A tantárgy célja és a diplomaterv illetve a záróvizsga részletes tartalmi követelményei a BME Építészmérnöki Karának egységes követelményeivel megegyezők.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. júl. 30. 3:11
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKB801
Tárgyfelelős: Dr. Bankó Sándor
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]


A tárgy oktatásának célja: az itt szerzett ismeretek birtokában a hallgató képes legyen egy jogásznak jogi szaknyelven elmagyarázni a problémáját, s kontrollálni a jogász adta megoldást. Az egyszerűbb ügyiratokat a hallgató maga is el tudja készíteni. További cél, hogy a kurzuson szerzett ismeretek eredményeként a hallgató jobban eligazodjon szűkebb-tágabb társadalmi környezetében, megfelelő jogi kultúrával rendelkezzen. A fenti célok elérése érdekében, az előadások során a hallgató megismerkedik a hatósági jog legfontosabb ismereteivel, a legfontosabb építésigazgatási eljárások menetével, fordulópontjaival, iratmintáival, jogorvoslati lehetőségeivel. Minimális tulajdonjogi és kötelmi jogi alapozást követően, a tervezési és az építési szerződés problematikáját, az építési folyamat jogi szabályozását kísérheti végig.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. júl. 30. 3:11
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKK801
Tárgyfelelős: Wiesner György óraadó
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja, hogy a hallgatók emelt szinten ismerjék az építéshelyi kivitelezés irányító és ellenőrző tevékenységeit, azok előkészítési, felmérési és átadási feladataiban a tervező építész szerepével bővítsék ismereteiket. Az egyes technológiákon belül a technológiához kapcsolódó mennyiség számítás elveit, a teljes épület építéstechnológiai folyamatát a kivitelezés ellenőrzési szemszögéből mélyítsék el. Ismerjék a szervezésből származó építési hibákat és azok elkerülésének eszközeit. Találkozzanak a technológiai folyamatok normarendszereivel, ismerjék meg azok felmérési és ellenőrző szerepét, lássák ezek alkalmazását a kivitelezési folyamatokban résztvevő irányító szakemberek (műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, projektkoordinátor) munkájában. Szerezzenek tudást a kivitelezési munka irányítás és lebonyolítás szakmai jogszabályi háttéréről, annak működési elvéről.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:55
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKA801
Tárgyfelelős: Rostás Zoltán mestertanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja a „Beruházás-menedzsment” c. tárgyban megismert építési folyamat gazdasági alapjainak vizsgálta, elemzése – különös tekintettel az előkészítés és a tervezés során felmerülő gazdasági (és ezzel szoros összefüggésben lévő társadalmi, jogi, szervezési és technológiai) kérdésekre. Ennek alapját a döntéstámogatás tudománya adja. Az építészmérnök feladata az építtető döntéseinek előkészítése, támogatása, elemzése és végrehajtása. A döntéstámogatásban való jártasság az építtető bizalmának egyik legfontosabb eleme: célunk, hogy az építészmérnök legyen az a bizalmas tanácsadó, akivel az építtető meg tudja osztani a gondjait – hogy azután közösen, együttműködve optimális épületet tudjanak létrehozni. Minden felépítendő épület része lesz a (nemzeti) ingatlanvagyonnak. Tudnunk kell, hogyan működik az az ingatlanpiac, amelyben dolgozunk. Tudnunk kell, hogyan működik az az építési piac, melyen tanácsadó, programalkotó, tervező, kivitelező és ingatlangazdálkodó építészként tehetségünk legjavát adjuk egy-egy épület megvalósításához. A piacok sajátosságai mellett azok szereplőit, a gazdasági szervezeteket is meg kell ismernünk - kis építészirodáktól egészen a nemzetközi ingatlanfejlesztő cégeken át a különféle típusú kivitelező vállalkozásokig – hiszen ezekben fogjuk szakmai életünket élni. Az előadásokon korlátozott mértékben, de fel kívánjuk készíteni a hallgatókat néhány alapvető gazdasági számítás, elemzés elvégzésére az előkészítés, a tervezés és a megvalósítás döntéseinek támogatásához, konkrét feladatok, példák bemutatásával.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:55
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKS811
Tárgyfelelős: Tőkés Balázs tudományos s. munkatárs
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]

A tervezés előkészítése keretében a hallgatók tanulmányoznak működő, hasonló rendeltetésű épületeket, a szakirodalomban ismertetett példákat, ennek alapján véglegesítik a tervezési programot.
A tervezés során folyamatosan konzultálnak a Tartószerkezeti-, az Épületszerkezeti-, az Építéskivitelezési- és az Épületgépészeti Tanszék kijelölt, illetve választott oktatóival, szükség esetén más - külső - szakemberekkel is.
A Komplex 1S tárgy során az épület beruházási programtervét készítik el. Ennek keretében kialakítják az épület tartószerkezeti, épületszerkezeti, épületgépészeti rendszerét és építési technológiáját is. Munkájukról a félév végén - az 1:100 léptékű tervlapokon kívül - tanulmány-füzetekben számolnak be. Ezek ismertetik az elvégzett előtanulmányokat, a különböző alternatívák értékelését, a létesítmény műleírását a szükséges vázlatokkal. Modell is készül az épületekről. A terv osztályzatában az építészeti feladatrész 60 %-ot, míg a négy társtanszék feladatrésze 4x10 = 40 %-ot tesz ki.
A félév során zárthelyi gyakorlat formájában 2 kisebb tervezési feladatot is meg kell oldaniuk a hallgatóknak. Ezek osztályzatát 25 %-os súllyal veszi figyelembe a félévi osztályzat. A félév sikeres teljesítéséhez mindkét zárthelyi feladatnál legalább az elégséges szintet el kell érni.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:56
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKO901
Tárgyfelelős: Dr. Bankó Sándor
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy oktatásának célja: az itt szerzett ismeretek birtokában a hallgató képes legyen egy jogásznak jogi szaknyelven elmagyarázni a problémáját, s kontrollálni a jogász adta megoldást. Az egyszerűbb ügyiratokat a hallgató maga is el tudja készíteni. További cél, hogy a kurzuson szerzett ismeretek eredményeként a hallgató jobban eligazodjon szűkebb-tágabb társadalmi környezetében, megfelelő jogi kultúrával rendelkezzen. A fenti célok elérése érdekében, az előadások során a hallgató megismerkedik a hatósági jog legfontosabb ismereteivel, a legfontosabb építésigazgatási eljárások menetével, fordulópontjaival, iratmintáival, jogorvoslati lehetőségeivel. Minimális tulajdonjogi és kötelmi jogi alapozást követően, a tervezési és az építési szerződés problematikáját, az építési folyamat jogi szabályozását kísérheti végig.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:56
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKS999
Tárgyfelelős: Dr. Vidovszky István János egyetemi docens
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


Az építéskivitelezés zárószigorlat az Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány hallgatói számára kötelező. A szigorlat az Építéskivitelezés-szervezés 1-4 tárgyak ismereteit kéri számon, írásbeli és szóbeli vizsga formájában.
A vizsgára felkészülést segítő kérdéssor a Tanszéki honlapon elérhető.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:57
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKM1I2
Tárgyfelelős: Wagner Péter DLA egyetemi tanár
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja, hogy a hallgatók mesterszintű ismereteket szerezhessenek azon építési folyamatok tervezése, szervezése és irányítása területén, amelyeket BSc tanulmányaik alatt alapszinten már megismerhettek.
Az építés célja valamilyen társadalmi, gazdasági probléma felvetése illetve arra egy, építést is magában foglaló optimális válasz megadása. Ennek a nagy társadalmi-gazdasági kérdés-felelet játéknak – nevezzük ezt építés-beruházásnak - egyre kiforrottabb szabályai és módszerei vannak. Ezt kívánja mélyebben bemutatni a tárgy – annak társadalmi/intézményi, jogi/szabályozási, gazdasági/financiális és funkcionális/műszaki kontextusában.
A PROJEKT fogalma köré szerveződő tudományokat: projekt-menedzsment, értékelemzés, erőforrás-gazdálkodás, időbeli (hálós) tervezés stb. már alapszinten megismerhették a hallgatók. Ezeket felidézve rátérünk az építési gyakorlat magasabb szintjére: hogyan alkalmazhatóak ezek az építési projekt négy fázisában: az előkészítésben, a tervezésben, a megvalósításban illetve az üzemeltetés/használat során.
A Műegyetem elvárásainak és hagyományainak megfelelően az elmélet ismertetésével egyidejűleg egy-egy konkrét, gyakorlati részfeladat elsajátítását teszi lehetővé: mindmap használata, érték- és funkcióelemzés, időbeli tervezés, erőforrások allokációja, költségvetési részfeladatok, építészeti program, tervpályázati kiírás összeállítása – mindezt úgy, hogy az ingatlanfejlesztő építészek számára a beruházási folyamathoz kapcsoló információk, eljárások alkalmazhatóak legyenek később elvégzendő feladataik során.
módszertan
1. példák bemutatása (LEARNING BY EXAMPLES)
2. a módszeresség erősítése (LEARNING BY DOING)
3. a szakismeret, szaktudás integrált alkalmazása – házi feladatok, önálló munkavégzés és információszerzés
 
 
Kötelező irodalom:
Gyulay-Hollay-Wéber-Száva Az építész- és építőmérnökök tevékenysége…- 1996 BME Tkk., Budapest
Görög Mihály:  Bevezetés a projektmenedzsmentbe - 2001 Aula, Budapest
Takács Ákos: Építési beruházások kézikönyve - 2004 Terc Kiadó, Budapest
 
Ajánlott irodalom:
Husti István:  Beruházási kézikönyv - 1999 Műszaki Kk., Budapest
Gyulay – Kiss: Építési műszaki ellenőrök kézikönyve (IV.1.fej.) - 2001 Terc, Budapest
Verzuh, Eric: Projektmenedzsment - 2006 HVG Könyvek, Budapest

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 4. 16:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKM1I1
Tárgyfelelős: Dr. Mályusz Levente egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]


  A tárgy célja egyrészt alapvető ingatlanértékelés módszerek bemutatása és az ingatlanfejlesztés folyamatának megismertetése, másrészt már megvalósult hazai és külföldi ingatlanfejlesztési projektek bemutatása külső oktatók segítségével és ehhez kapcsolódóan egy féléves feladat keretében egy ingatlanfejlesztési projekt kidolgozása.
A tantárgy keretén belül egy adott városrészbe építészetileg illeszkedő ingatlanfejlesztési feladat gazdasági alapjainak vizsgálata, elemzése egy úgynevezett „Költség haszon elemzés” kidolgozása a féléves feladat. A feladat kidolgozása során elsősorban az adott fejlesztés társadalmi hatásait kell vizsgálni az előnyök és a hátrányok számbavételével és a pénzfolyamba történő beépítésével. A félév folyamán a hallgatók megismerkednek az alapvető ingatlanértékelési eljárásokkal, az ingatlangazdaság alapjaival, építési és az ingatlan piaccal és az alapvető trendekkel.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 4. 16:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKM1I3
Tárgyfelelős: Kőnig Tamás DLA óraadó
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]


A komplex tervezés az építészmérnök képzés középponti eleme. A terv kidolgozásához olyan, az ingatlanfejlesztő építészmérnök számára fontos kiegészítő elemeket kívánunk fűzni, amellyel a gyakorlatban is találkozni fog.
A komplex tervezés első fázisában ezért a hallgatóktól egy tervpályázati kiírás megszövegezését kérjük, ennek részeként pedig egy részletesen – az átlagosnál mélyebben – kidolgozott építészeti program összeállítását.
 
Kötelező irodalom:
 Rostás Zoltán: Építészeti programalkotás – előadási anyagok Aktuális tervpályázati rendelet

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 4. 16:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKM1IX
Tárgyfelelős: Wagner Péter DLA egyetemi tanár
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]


A mesterképzésben résztvevő hallgatók legfontosabb és legnagyobb kredit kiméretű tervezési tantárgya. A komplex tervezési gyakorlat két féléves tantárgy, melynek célja, hogy a hallgató saját tervét, oktatói konzultáció igénybevételével, komplex szemlélettel, a valóságos építészeti gyakorlatot modellezve, szakági tervezők bevonásával készítse.
 
Az oktatás műterem jelleggel folyik, melyben a hallgatók lehetőséget kapnak az együtt dolgozás, alkotás megtapasztalására, egymás terveinek megismerésével különböző építészeti megoldások megismerésére. Az oktatókat a tervezési tanszékek delegálják, így minden terület képviselteti magát, s magas színvonalon folyhat a konzultáció.
A két félév során egyetlen, közepes nagyságú és bonyolultságú, valós helyszínt igényelő épület tervezését kell megoldani. A tervezés témája szorosan összefügg az ingatlanfejlesztés modul építészeten belüli területével. A terv készítése során ugyanis az ott megismerteket, elsajátítottakat a gyakorlatban is alkalmazni lehet és kell.
A feladatot általában a műteremvezető/konzulens vagy a tanszék határozza meg.
A komplex tervezés 1. keretében elvégzendő munkát a koncepcióterv (része a tervezési program, előtanulmány), a vázlatterv, és végül egy engedélyezési tervnek megfelelő, az ingatlanfejlesztést bemutató tervfejezettel kiegészített és a szakági (statikai, épületszerkezeti, épületgépészeti és építéstechnológiai) munkarészeket is tartalmazó, egyetemi terv készítése jelenti.
A koncepció- és vázlattervet a hallgató a műterem előtt bemutatja, az oktatók véleményezik, javaslatokat tesznek. A vélemények figyelembevételével a hallgató folytatja a tervezési munkát. A féléves terv bemutatása és értékelése szintén a műterem oktatóinak közreműködésével történik.
A féléves tervek az ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó tervrészleteit a szakmai konzulensek igénybevételével, a szakági - épületszerkezeti, statikai, épületgépészeti és építéstechnológiai-kiviteli - munkarészeit a társtanszékek követelményei alapján készítik el a hallgatók. A terv osztályzatának kialakítása az építészeti és a szakági osztályzatok alapján történik, az építészeti munkarész dominanciájával.
A félév során zárthelyi feladatok is kiírásra kerülnek. Ezek a pályázat jellegű feladatok kettős célt szolgálnak: az önálló munkára nevelést, és az alkotói készség, a kreativitás fejlesztését. A három alkalomból két zárthelyi feladat elkészítése (jól értelmezhető anyag beadása) kötelező, de mindhárom beadható. A két legjobban sikerült feladat osztályzatának átlaga része a tantárgy féléves eredményének.
A Komplex tervezés 1. tantárgy félévvégi értékelése egyetlen osztályzattal történik. Ennek kialakítása a féléves terv osztályzatának és a zárthelyik átlagának súlyozásával történik. A végleges osztályzatról a műterem oktatói a tantárgyfelelőssel közösen döntenek.
 
Kötelező és ajánlott irodalom:
Alaprajz folyóirat számai
Architectural Review (angol) folyóirat számai
Átrium folyóirat számai
Baumeister (német) folyóirat számai
Magyar építőművészet folyóirat számai
Neufert, Ernst: Építés- és tervezéstan, Dialóg Campus Kiadó, Pécs 1999
Mérhető és mérhetetlen – Építészeti írások a huszadik századból, szerk.: Kerékgyártó Béla, Typotex, Budapest 2000
Országos településrendezési és építési Követelmények, Építésügyi Tájékoztató Központ Kft., Budapest 1998

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 4. 16:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKM2I2
Tárgyfelelős: Dr. Mályusz Levente egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. jan. 29. 2:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKM2IX
Tárgyfelelős: Wagner Péter DLA egyetemi tanár
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. jan. 29. 2:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKM2I3
Tárgyfelelős: Kőnig Tamás DLA óraadó
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. jan. 29. 2:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKS901
Tárgyfelelős: Dr. Vidovszky István János egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]

A tárgy különleges technológiák napra kész bemutatására vállalkozik a környezettudatos építés, a műemlékvédelem, a mélyépítés,a hídépítés, a rendhagyó környezetben vagy területen zajló magasépítés területéről. Az előadásokhoz csatalakozóan a félév során számos, a gyakorlatot is bemutató épületlátogatásra is sor kerül.
A félév elfogadásának feltétele az órák látogatása és 12-15 oldalas féléves tanulmány készítése, a tárgyhoz kapcsolódó választott, és a tárgyfelelősökkel egyeztetett témában.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 4. 16:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEK0634
Tárgyfelelős: Wagner Péter DLA egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tantárgy az épület rekorstrukcióval kapcsolatos menedzsment kérdéseket mutatja be, számos meghívott előadó részvételével, megvalósult épületek bemutatásával.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:59
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKM2I9
Tárgyfelelős: Dr. Mályusz Levente egyetemi docens
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. feb. 1. 12:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKM2I1
Tárgyfelelős: Wagner Péter DLA egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. feb. 3. 1:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKA580
Tárgyfelelős: Dr. Mályusz Levente egyetemi docens
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


Az Építőipari szakmai gyakorlat  teljesítés módja a tantárgy NEPTUN rendszerben való felvétele, valamint ugyanabban a félévben a teljesítésről szóló igazolás és a tanszéki honlapon található kiírás szerinti beszámoló benyújtása a gyakorlat tanszéki felelősének.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:54
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEK0633
Tárgyfelelős: Dr. Hajnal István tanársegéd
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]

Az ingatlanok fennállásuk életciklusa alatt mintegy négyszer többe kerülnek, mint a megépítés költsége volt. Az üzemeltetési, karbantartási, felújítási költségek előrelátó tervezésével, a létesítmény "üzemeltetésbarát" kialakításával, hatékony, számítógéppel segített létesítménygazdálkodási módszerek (CAFM) bevezetésével a költségek radikálisan csökkenthetőek. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek az üzemeltetés szervezésével, az üzemeltetési költségek és tevékenységek struktúrájával, a költségtervezés módszereivel és a CAFM rendszerek alapvető sajátosságaival is. Ez utóbbi témában különböző szoftverek bemutatójára is sor kerül. Külön előadás foglalkozik a több ingatlanból álló portfóliók (kereskedelmi láncok, önkormányzati vagyon) együttes üzemeltetésével.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:59

Kötelezően választott

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKB722
Tárgyfelelős: Tőkés Balázs tudományos s. munkatárs
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelezően választott]


 A BSc diplomaterv 1. tárgy keretében a hallgatók tanulmányoznak működő, hasonló rendeltetésű épületeket, a szakirodalomban ismertetett példákat, ennek alapján véglegesítik a tervezési programot.
A tervezés során folyamatosan konzultálnak a Tartószerkezeti-, az Épületszerkezeti-, az Építéskivitelezési- és az Épületgépészeti Tanszék kijelölt, illetve választott oktatóival.
A félév során a feladat a választott - kisméretű - épület egyszerűsített beruházási programtervének elkészítése.
A hallgatók munkájukról a félév végén 1:100-1:200 léptékű tervlapokon, modellben és tanulmány-füzetek formájában számolnak be.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. júl. 29. 20:08
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKS911
Tárgyfelelős: Tőkés Balázs tudományos s. munkatárs
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelezően választott]


A komplex 2S tárgy keretében a hallgatók folytatják a Komplex 1S tárgyban  elkezdett tervük kidolgozását; feladatuk a terv kiviteli terv szintre való fejlesztése. 
A tervezés során folyamatosan konzultálnak a Tartószerkezeti-, az Épületszerkezeti-, az Építéskivitelezési- és az Épületgépészeti Tanszék kijelölt, illetve választott oktatóival, szükség esetén más - külső - szakemberekkel is.
Munkájukról a félév végén 1:50 méretarányú tervlapok és műszaki leírások formájában számolnak be. 
A terv osztályzatában az építészeti feladatrész 50 %-ot, míg a négy társtanszék feladatrésze 4x12,5 = 50 %-ot tesz ki.
A félév során zárthelyi gyakorlat formájában 2 kisebb tervezési feladatot is meg kell oldaniuk a hallgatóknak. Ezek osztályzatát 25 %-os súllyal veszi figyelembe a félévi osztályzat. A félév sikeres teljesítéséhez mindkét zárthelyi feladatnál legalább az elégséges szintet el kell érni.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:57
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEKSD01
Tárgyfelelős: Tőkés Balázs tudományos s. munkatárs
Kredit: 30
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 30
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelezően választott]


A tantárgy célja és a diplomaterv illetve a záróvizsga részletes tartalmi követelményei a BME Építészmérnöki Karának egységes követelményeivel megegyezők.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:56
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEK5008
Tárgyfelelős: Dr. Neszmélyi László óraadó
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]

A tárgy célja az építési feladatok végrehajtását segítő számítástechnikai eszközök, algoritmusok áttekintése, a számítástechnika kivitelezőmérnöki - menedzseri feladatkörnyezetben történő alkalmazásának bemutatása. A tárgy feladata a tanszéken diplomamunkát készítő hallgatók célzott számítástechnikai ismereteinek elmélyítése.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. feb. 5. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEK0635
Tárgyfelelős: Dr. Vidovszky István János egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. jan. 29. 2:34

Szabadon választható

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEK0630
Tárgyfelelős: Klujber Róbert mestertanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

A tantárgy célja, hogy megfelelő ismereteket adjon az építészmérnök hallgatók számára az építési folyamat tervezése folyamán szükséges műszaki-technológiai ismeretek komplex használata, alkalmazása beruházások optimális technológiai lefolyása érdekében. A tantárgy a következő tárgykörökben nyújt ismereteket a hallgatóknak: - az építéstechnológia fogalomköre, tartalmi megjelenése - a technológia tervezésének műszaki és gazdasági környezete - tervezési alapelvek és azok gyakorlati megjelenítése - a tehcnológia és minőség kapcsolata az építésben - az építési technológiák komplex idő- és térbeli tervezésének gyakorlata - a technológiákra vonatkozó költségtervezés A tantárgy a fenti témakörökben önállóan, illetve azok komplex értelmezésével is összefüggő ismereteanyagot ad, amely felkészírti a hallgatók az építés előkészítésével, szervezésével és bonyolításával kapcsolatos műszaki tevékenységre.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:38
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEK0627
Tárgyfelelős: Rostás Zoltán mestertanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]

A tárgy keretén belül szeretnénk megkönnyíteni a hallgatók tervezési munkáját bemutatva a középületek tervezését megelôzô építészeti programok készítésének elméletét és - példákon keresztül - gyakorlati tudnivalóit. Az elôzetes (hatás-, lokalizációs és megvalósíthatósági) tanulmányok bemutatása után a programok egyes elemeit, azok kialakítását vesszük sorra. Megvizsgáljuk az építést megelôzô (társadalmi) igények keletkezését és azok építészeti eszközökkel történô optimális kielégítésének módját azok számára, akik az épületeket ténylegesen használják. Végül megvizsgáljuk a program megvalósításának - vagyis az építés folyamatának - a pénzügyi, szervezési és idôbeli feltételeit. A tantárgy tartalma (tárgykörök, rövid ismertetés): A program készítésének lépései mellett a hallgatók megismerkedhetnek néhány, a munkát megkönnyítô korszerž döntéstámogatási módszerrel. A félév során elôször egy általuk választott épület megadott szempotok szerinti elemzését kell elvégezniük, majd a félév lezárásaként a tervezési feladatukhoz kapcsolódó részletes programot kell készíteniük.A gyakorlatok anyagát egy - az EA Paris-Villemin posztgraduális képzésének anyagán alapuló - segédlet foglalja össze.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:58
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEK0640
Tárgyfelelős: Dr. Hajnal István tanársegéd
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]


 
A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék az ingatlanpiac, mint a tevékenységüket befoglaló piac sajátosságait. Ismerjék az általános piaci értékmérő, a Piaci Érték fogalmát, kiszámítását, annak értelmezését. Képesek legyenek az értékelés logikáját megérteni, az értékelő munkáját ellenőrizni és az értékelésben kapott eredményeket értelmezni. Ismerjék a speciális értékformákat és a speciális ingatlanok eltérő értékelési módszereit.
 
A tantárgy a félév során fokozatosan halad az egyszerű értékelési feladattól - lakás - a bonyolult, sokbérlős kereskedelmi ingatlanok értékelése felé. A heti egy alkalommal megtartott két órában az előadás és a gyakorlat váltakozik, a gyakorlatok az előadások anyagát mélyítik el. A tananyaghoz kiadott olvasmányok feldolgozásával szerezhetnek a hallgatók további ismereteket.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:59
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEK0626
Tárgyfelelős: Dr. Hajnal István tanársegéd
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]

A nemzetek felett egységesülő ingatlanipar a világ egyik legnagyobb iparágává vált, magában foglalva az építőipart, a berendezések gyártását, az ingatlanok adásvételét és még számtalan szaktevékenységet. Ezt a hatalmas iparágat az ingatlanfejlesztés perspektívájából tekinti át a tantárgy, megrajzolva a döntéstől az elemzéseken, a helyszínválasztáson, a jogi munkarészeken, az ingatlankereskedésen keresztül az ingatlanüzemeltetésig húzódó ívet. A tárgy keretében a hallgatók betekintést kapnak az ingatlan-értékelés módszereibe, és az ingatlan-hálózatok megvalósításának elemzésébe is.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:58
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEK0628
Tárgyfelelős: Dr. Mályusz Levente egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

A tárgy célja az építőipari beruházásokkal, azok előkészítésével, finanszírozásával kapcsolatos gazdasági, pénzügyi, számítási módszerek áttekintése. Az ismeretek elsajátításával a hallgató képes lesz különböző műszaki megoldások gazdasági alapon történő összevetésére, a kapcsolódó pénzfolyamok elemzésére.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:38
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEK0629
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Az építőipari vállakozások jogi, gazdasági adminisztrációs környezetének bemutatása, müködő vállalkozások tapasztalatainak feldolgozása. A különböző vállalkozási formák és az azok működését befolyásoló alapvető törvények és szabályozók áttekintése.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:38
A tanszék ekkor vitt fel, vagy módosított adatokat a tantárgyairól a Neptunban:
2016. feb. 5. 14:34

A tantárgyadatok listája (a tanszék által) a Neptunba bevitt adatok alapján készült.

Tanszéki munkatársaknak: Piros megjegyzésekkel ellátott tantárgyak adatait -a hallgatók jobb tájékoztatása érdekében- célszerű a Neptunban javítani. Bővebben...

Ha hallgatóként, vagy a honlap látogatójaként talál hibás adatot a tantárgyaknál, akkor azt a honlaphiba kukac epitesz.bme.hu címen jelezheti. A listában pirossal jelzett, ismert hibákat már ne jelentse be, azokat a tanszék hamarosan javítja.

További információ a Tantárgyadatok pontosítása a Neptunban címen található.