Építészettörténeti és Műemléki Tanszék - oktatás

Tanszékvezető: Dr. Krähling János

A tanszék által oktatott tantárgyak

Kötelező törzsanyag

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETA101
Tárgyfelelős: Dr. Rabb Péter adjunktus
Kredit: 3
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETA201
Tárgyfelelős: Dr. Mezős Tamás egyetemi tanár
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező]


A tárgy feladata az európai építészet kialakulása körülményeinek a bemutatása, a 4 nagy kultúra, a mezopotámiai és az egyiptomi birodalmak, valamint a hellén és a római civilizáció építészeti alkotásainak fejlődéstörténetén keresztül. Az egyes területek tárgyalásmódjának fölépítése azonos logikai rendben következik. Az építészet fejlődéstörténetének tárgyalása előtt a történelem kiemelkedő eseményeinek és a korszak képzőművészetének vázlatos bemutatása következik. Az alkalmazott építőanyagok és szerkezetek tárgyalása után az egyes épülettípusok funkcionális csoportokba rendezett kronologikus bemutatásán keresztül az épülettípussal szemben támasztott funkcionális igények és az ezekre adott építészeti válaszok tárgyalásán keresztül ismertetjük meg a korszak építészeti gondolkodását. A tematikus tárgyalás következetes végrehajtását nehezíti az, hogy sok esetben hiányosak azok az ismeretek, amelyekkel rendelkezünk. Így Mezopotámiában és részben Egyiptomban is nehézséget jelent a nagyobb települések, a városok szisztematikus tárgyalása, mert részben a régészeti ismeretek korlátozottak, másrészt az alkalmazott építőanyagok időtállósága nem tette lehetővé a város településszerkezeti összefüggéseinek a kutathatóságát. Mindezek ellenére a folyamközi kultúrák területén lehetőség van a különböző népcsoportok szakrális, lakóház és palotaépítészetének tárgyalására, melyeken keresztül igazolható, hogy az építészettörténetben a térstruktúrák kialakulása már a Kr. előtti 3. évezredben is igazolható – szemben a történetírás és az építészetelmélet eddigi feltevésével, amely a térszerkezetek létrejöttét a római építészethez köti. Egyiptom építészetének hangsúlya a monumentális kőépítészet kialakulására helyeződik, melyben a sír- és a szakrális építészet foglal el kiemelkedő helyet. Lehetséges részletezettséggel tárgyaljuk a lakóház és a palotaépítészet egyedi alkotásait is. A hellén és a római civilizáció alapvetően urbánus jellegéből következik, hogy az építészetében a hangsúly a település, a városi lakóház és Rómában a városban álló szakrális építészet fejlődésének a bemutatására kell koncentrálni. Különösen érdekes térfejlődési folyamat figyelhető meg a hellenisztikus görög, a nyugati görög, az etruszk és az urbánus római templomépítészet elemzésekor. A templomok elhelyezkedéséből (a természetben vagy városokban megépített szentélyek) adódó konstrukciós különbségek elemzése is a téralakítás korai tudatos megoldásaira irányítja rá a figyelmet. Lehetőség van a középület építészet különböző típusainak tárgyalására is. A hellén építészet közösségi épületei, a buleuterionok, az eclesiaszterionok térformálása a színházakkal összevetve, vagy akár a római természetes alépítményű színház és a városi színház építészeti elemzése. Érdekes összehasonlítást kínál az azonos épülettípusok – mint pl. a színház – eltérő téralakításának a tárgyalása a hellén és a római építészetben. A római építészet csúcsteljesítményét vitán felül a nagy császári közfürdők jelentik. A kötött fürdőút által determinált térszerkezet és az ettől független szabadidős programokat nyújtó területek szerkezeti összekapcsolása meghatározó tapasztalatot kínál az építészi gondolkodás megértése szempontjából.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETA301
Tárgyfelelős: Daragó László Attila DLA egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


Az európai építészet történetének három jól elhatárolható periódusával foglalkozik a tárgy: a keresztény kelet (ókeresztény és bizánci), a romanika (népvándorlás kora és romanika), valamint a gótika építészetével. Azokkal a korszakokkal, melyeket a kialakuló keresztény kultúra határoz meg döntően, minden más befolyásoló tényezőnél elsöprőbb jelentőséggel. Ezért –egyfelől- a törzsanyag a szakrális építészet emlékeiből kerül ki elsősorban, másfelől, a korszak belenyúlik az elején az ókor építészetébe (3-5. sz.), a végén az újkor történeti határain túlra (15-16. sz.). Területi szempontból a bemutatás kiterjed kezdetben a Késő-Római Birodalom itáliai és keleti provinciáira, majd a bizánci birodalomra és hatásterületére: a Kaukázus-vidéktől a brit szigetekig. Valamint a nyugati kereszténység feléledése után a figyelem középpontjába a közép és nyugat-európai területek építészete kerül. Az első periódus tárgyalása az egész félév megalapozását jelenti, ahol megszületnek azok az épület-alaptípusok, melyek változását a félév során végigkövethetjük. A tárgy központi célja -az építészeti általános műveltség megszerzésén túl- ezen változások okaira rámutatni, és az építészeti forma valamint az azt meghatározó tényezők közötti összefüggéseket feltárni. Különös jelentőséggel bír ezen belül a térlefedő szerkezetek fejlődése, a boltozatok elemzése, mely a többi építészettörténeti tárgyhoz képest ebben a félévben nagyobb hangsúllyal szerepel. A tárgy tematikájában újra megjelent a világi építészet, mely egyre nagyobb szerepet kap a jövőben.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETA401
Tárgyfelelős: Dr. Krähling János egyetemi tanár
Kredit: 3
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


Az újkori építészettörténet a tanszék kronologikusan egymásra épülő építészettörténet kurzusainak sorában az egyetemes reneszánsz és barokk építészettörténet megismertetését tűzi ki célul. A tárgy a korábbi ókori és középkori építészettörténeti tanulmányokra építve tárgyalja a reneszánsz és barokk építészet Itáliából kiinduló, majd Európában kibontakozó építészeti elvei, térszervezési tendenciáit, legfontosabb épülettípusait és legjelentősebb alkotóit. Tárgyalásmódja – az építészettörténeti kutatások eredményeire alapozva - az építészoktatás speciális igényeinek megfelelően nagy hangsúlyt fektet a téralakítás, térszervezés és térhasználat kérdéseire is. A tárgy szerves részét alkotó gyakorlatokon a problémakör egy speciális részterülete, az épülethomlokzat alakításának kérdése kerül előtérbe. Az antik építészet szellemében megújuló, annak formáit követő, de eltérő épületfunkciókra tervezett újkori épületeknél az oszloprendek alkalmazása új megoldásokat eredményezett, amelyek azt követően is fontos szerepet játszottak az történeti formákat használó építészeti irányzatokban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:36
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETA501
Tárgyfelelős: Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes adjunktus
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja, hogy az építészettörténet témakörén belül a „hosszú” XIX. században kialakuló polgári építészetet (a historizmust), annak átalakulását (a századfordulót), és a klasszikus modern építészetben való beteljesedését, mint folyamatot mutassa be. Tekintettel a történelmi távolság rövidségére, a téma tárgyalása a modern építészet kialakulásának szempontjait tartja tiszteletben. Ennek érdekében, az alkalmazott módszer az ismert funkció–szerkezet–forma összefüggéseinek tanulmányozását követi.
Az előadások az általános építészeti folyamatok leírására törekszenek. Vizsgálódásainak előterébe helyezi az adott kor társadalmilag meghatározott elvárásait, az építőtechnika, a technológia intenzív fejlődését, valamint az építészeti formálás aktuális módszereit. A választott példák rendszere a városi mértékű alkotásoktól a részletmegoldásokig terjed. Területileg főleg Európára koncentrál, de a szükséges kitekintés végett más földrészek eseményeit is tárgyalja.
A rajzi feladatok készítésével a hallgatók megismerik a klasszikus, romantikus és egyéb historizáló építészeti módszereket, a valamikori historizálás megszűnésének, a századforduló mozgalmainak, a modern felfogás megjelenésének sajátosságait. A gyakorlatok további célja az általános építészi képességek elmélyítése, a történeti építészet értékeinek megismerése és felismerésének gyakorlása.
 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:37
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETO601
Tárgyfelelős: Szalai András DLA egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A XVIII.sz. második fele és a XX.sz. első évtizede között lezajló polgári fejlődés addig nem ismert módon alakitotta az épitészetet. A gazdasági és kulturális folyamatok következtében a barokk épitészet formai oldalról változó historizálás mellett új feladatok, funkciók, szerkezetek születnek, melyek hatása máig érzékelhető és történetiségében mutatja be korunk épitészeti problémáit. A századfordulóra, a XX. sz. első évtizedére kialakuló civil architektura először veti fel az iparositás, tömegtermelés, a korszerű funkciószerkezet-forma kölcsönhatásának ma is ismert problémáit.
A tantárgy végig követi az akkor sem egyformán fejlett Európa épitészeinek a válaszát a szinte mindenütt egyidőben felmerülő kérdésekre, de kitekintést ad távolabbi példákra is. Tankönyv, jegyzet hiányában az egyéni adatgyűjtés és továbbképzés szükséges. Felvételéhez szükséges a korábbi korok épitészetének ismerete.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETO699
Tárgyfelelős: Dr. Krähling János egyetemi tanár
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A szigorlat az új képzés hallgatói számára kötelező tárgy. Teljesítéséhez az Építészettörténet 5. - XIX. század (BMEEPETA501) és az azt megelőző építészettörténet tárgyak teljesítése szükséges. A szigorlati témák és minimumkérdések az Építészettörténet 1 - 5. tantárgyak anyagára épülnek, listájuk a tanszéki hirdetőfelületeken érhető el.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:41
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETT611
Tárgyfelelős: Dr. Mezős Tamás egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy feladata az épített örökség védelmével összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. A félév során részletesen tárgyaljuk a műemlékvédelem elmúlt több mint 200 éves egyetemes és hazai történetét, a műemlékvédelmi elvek kialakulásának folyamatát és az építész feladatait történeti, esztétikai és építészeti értékek megóvásával kapcsolatban. A tárgyalás módszere a történeti helyreállítások elemzése, az adott kor elméleti bázisán. Különös figyelmet kell fordítani az elmúlt 200 év elméleti irodalma legfontosabb megállapításainak a megismertetésére, a XX. század második felére kialakuló műemlékvédelem elméleti alapjainak az elsajátítása érdekében. A nemzetközi törekvések bemutatása az egységes műemléki elvek kialakítása érdekében.
A műemlékvédelem gyakorlata keretében tárgyaljuk a helyreállításokat megelőző inventarizáció fontosságát, a műemléki védelem értékfeltáró tevékenységét, a műemléki topográfiai munka jelentőségét. A helyreállításokat megelőző kutatási feladatokat, a kutatási eredmények értékelése a tervezés előkészítése során. Bemutatjuk a műemléki tervezés elvi alapjait és a tervezés folyamatát, különös tekintettel a rom emlékek bemutatásánál felmerülő építészeti feladatok sokoldalú elemzésére.
A település méretű műemlékvédelem kialakulása a II. világháború után Európában és Magyarországon.
 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:44
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETT601
Tárgyfelelős: Dr. Halmos Balázs adjunktus
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatókat hozzásegítse a történeti környezet iránt érzékeny építészeti magatartás kialakításához.
A félév első részében a kijelölt helyszín történeti, építészeti, környezeti, téri értékeinek feltárásával, elemzésével foglalkozunk. A vizsgálatok a hallgatók csoportmunkában végzik, eredményét szerkesztett tablón prezentálják. Ennek alapján a tervezési fázisban a műemléki környezet közösség számára hasznos továbbélésének lehetőségét keressük, a helyszín téri-történeti összefüggéseinek kibontakoztatásán alapuló igényes környezetalakításra törekedve. A tervezési terület átfogó rendezésének tervét a hallgatók kétfős csoportokban készítik el. A harmadik feladatrészben ezt egyénileg tovább dolgozva, egy kis léptékű objektum design szintű megtervezésén keresztül az átfogó koncepció és a részlet kapcsolatával foglalkoznak.
A tervek folyamatos közös konzultációjával, illetve a feladatrészek bemutatásával, közös értékelésével az építészetről, a tervről való kommunikáció képességének fejlesztésére is hangsúlyt fektetünk.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:43
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETS711
Tárgyfelelős: Daragó László Attila DLA egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]

A komplex tervezés tárgycsoport a Kar által egységesen megfogalmazott kiíráshoz alkalmazkodóan, de sajátosan tanszéki profilhoz illeszkedő szemlélettel folyik. A Tanszék építészettörténeti háttérismeretre alapozva, az adott épület és környezetének történeti értékeit feltárva, a történeti kutatás és épületdiagnosztika széles tárgykörét felhasználva tartja megalapozhatónak egy történeti épülettel kapcsolatos tervezési feladatot. Az egy féléves kurzus egy adott történeti épület kapcsán vizsgálja a tudományos dokumentáció létrehozásának elemeit, a helyszíni épületvizsgálat megállapításainak hatását a tervezési lehetőségekre. Az épületszerkezet és tartószerkezet rehabilitációjától a teljes funkcionális újragondolásig lehetőségeket vizsgálunk – mindig az épület adottságainak és karakterének kibontakoztatásával. Az alapkiindulás az épület maga.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. feb. 1. 10:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETB711
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:39
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETB701
Tárgyfelelős: Dr. Mezős Tamás egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja a Kárpát-medence korai, majd a népvándorlás korát követően magyar építészettörténetének a megismertetése. A honfoglalást követően döntően az uralkodói szándékhoz köthetőek az építkezések, ezért a IX. századtól a XV. sz. végéig terjedő időszakot királyok uralkodásának idejéhez kötve tárgyaljuk. Az első korszak Géza fejedelem uralkodásának kezdetétől az Árpád-ház időszakát követően az Anjuok, Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodásának a végéig, tehát 1382-ig tart, amely magában foglalja a hazai romanika teljes időszakát és az első gótikus próbálkozások megjelenését is. A második korszak Zsigmond és Mátyás uralkodását, illetve a Jagellók rövid uralmát követően a mohácsi csatavesztéssel zárul. Az időszakra esik a magyarországi gótikus építészet virágkora és a Mátyáshoz köthető királyi, valamint a klérus néhány tagjához (Vitéz János, Bakócz Tamás, Lázói János, stb.) köthető humanista reneszánsz építészet megjelenése a Kárpát-medencében. A Mohács utáni időszak kettéválik az építészettörténetben. Egyrészt a királyi Magyarország és Erdély építészetének reneszánsz törekvéseivel ismerkedünk meg, illetve a hódoltsági területen Buda elfoglalását követően a karlócai békekötésig terjedő bő 150 esztendő fontosabb oszmán emlékeit ismerhetjük meg. A nagyszombati egyetemi (jezsuita) templom építése (1635) vagy korábban, Rudolf trónra lépésével (1576) megindult ellenreformáció új stílus megjelenését, a barokk kezdetét jelenti a három részre szakadt országnak a Habsburgok fennhatósága alá tartozó területein.
A felvilágosult abszolutizmus, II. József uralkodása, majd a reformkor Magyarországon is megnyitja az utat az új stílus, a klasszicizmus, illetve csaknem párhuzamosan a romantika térhódításának. A ’48-as forradalmat követő elnyomás időszaka (Bach-korszak) után a Deák Ferenc és Andrássy Gyula nevével fémjelzett kiegyezést (1867) követően páratlan fejlődés építészeti konzekvenciáit tárgyaljuk a trianoni békekötésig, 1920-ig.
A konzervatív építészettel párhuzamosan izgalmas kísérletek színhely Magyarország. A nemzeti útkeresés egy keleti orientációt jelentő kísérlet, melyet Lechner Ödön építészete fémjelez, illetve a szociálisan elkötelezett, a hazai vernakuláris építészet fontosságát hangsúlyozó, Kós Károly által vezetett irányzat mellett megjelenik a neobarokk irányzat, legfontosabb képviselőjének tartott Wälder Gyula művein keresztül ismerhető meg. Végül a korai modern magyarországi megjelenése és a Bauhausban tanultak működése teszi izgalmassá a két háború közötti időszakot.
A II. világháborút követően folytatódik elsősorban a CIAM magyar csoportjához kötődő progresszív építészet térnyerése, alapvetően Budapesthez kötődően, illetve a háború alatt Skandináviában tanult fiatalok hazatérésük után a modern skandináv törekvések integrálásával új színt hoztak a hazai építészetbe. A föloszlatott CIAM szellemiségét őrzők, a "dániások" és a szocialista realizmus fontosságát hangsúlyozók közötti nagy építész vita 1951-ben a modern építészetért kiállók látszólagos vereségével zárul. Rejtetten, részben az új iparvárosok terveinek elkészítésénél, illetve az ipari építészetben él tovább a modern építészet szellemisége. Az International Style-ként jelölt háború utáni korszak hatása még nem tapintható ki pregnánsan a hazai törekvéseket figyelve. Viszont a konszolidáció (1963 után), az olvadás (a '70-es évek) majd a pangás évtizedében egyre aktívabban jelentek meg a hazai építészetben a világ építészetének új irányzatai. A japán hatásra globálissá váló metabolizmus, vagy részben Goldfinger Ernő angliai működésével is kapcsolatba hozható brutalizmus, majd a high-tech építészet, a posztmodern, a dekonstruktivizmus, a neomodern irányzatok vagy a minimalizmus gondolatvilága a magyarországi építészetre is hatottak.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:39
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETT721
Tárgyfelelős: Szalai András DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy a képzőművészetek – elsősorban a festészet, a szobrászat, és alkalmanként a „kisművészetek” (artes minores), vagyis az iparművészet – történetét mutatja be. Az időrendben haladó tárgyalás során fontos hangsúly kerül az adott kor determinált és preformált vizuális, plasztikai gondolkodásmódjának, illetve ezek szemléleti alapjainak érzékeltetésére, lehetőleg úgy, hogy annak jellegzetességei a kor architektonikus gondolkodásával is összefüggésbe hozhatók legyenek.
A  korra jellemző fontosabb művek interpretációján keresztül ugyanakkor egyéb művészettörténeti és művészetelméleti kérdések, alapfogalmak is előkerülnek, többek között a műalkotás történeti modelljeitől kezdve, a műalkotás heteronóm és autonóm funkciójának értelmezésén keresztül, az esztétikai intencionáltság problémájáig, melyeknek a kor expresszív kultúrájához kötődő értelmezése elmélyíti, elmélyítheti egy adott korszak, stílus műveken keresztül feltáruló képét.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:45
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETT701
Tárgyfelelős: Dr. Krähling János egyetemi tanár
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:44
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETT811
Tárgyfelelős: Daragó László Attila DLA egyetemi docens
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A komplex tervezés tárgycsoport a Kar által egységesen megfogalmazott kiíráshoz alkalmazkodóan, de sajátosan tanszéki profilhoz illeszkedő szemlélettel folyik. A Tanszék építészettörténeti háttérismeretre alapozva, az adott épület és környezetének történeti értékeit feltárva, a történeti kutatás és épületdiagnosztika széles tárgykörét felhasználva tartja megalapozhatónak egy történeti épülettel kapcsolatos tervezési feladatot. A tárgy keretén belül készítendő tervezési feladat témája szabadon választható (a konzulenssel egyeztetve) – alapvető elvárás azonban a Tanszék profiljához illeszkedő tervfeladat: történeti épület átalakítása és egyben bővítése, romterület bemutatása, műemléki vagy történeti épített környezetbe tervezett új épület, karakteres kistelepülési környezethez alkalmazkodó új beépítés, védett táji környezetben történő építés. Tanszéki téma: kicsi fenntartható műemlék.
A szerkezeti tárgycsoport-rész (S811-911) keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik ezen felül a történeti szerkezetekkel alaposabban megismerkedni, azok felújításával-megerősítésével, vagy a szerkezeti rendszer megértésére alapozó továbbgondolásával egyedi értéket teremteni terveikkel.
A tervezői tárgycsoport-rész (T811-T911) keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik ezen felül a történeti és kortárs építészet egymás mellett élésének belsőépítészeti vonatkozásait is kibontani.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. feb. 1. 10:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETS811
Tárgyfelelős: Daragó László Attila DLA egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A komplex tervezés tárgycsoport a Kar által egységesen megfogalmazott kiíráshoz alkalmazkodóan, de sajátosan tanszéki profilhoz illeszkedő szemlélettel folyik. A Tanszék építészettörténeti háttérismeretre alapozva, az adott épület és környezetének történeti értékeit feltárva, a történeti kutatás és épületdiagnosztika széles tárgykörét felhasználva tartja megalapozhatónak egy történeti épülettel kapcsolatos tervezési feladatot. A tárgy keretén belül készítendő tervezési feladat témája szabadon választható (a konzulenssel egyeztetve) – alapvető elvárás azonban a Tanszék profiljához illeszkedő tervfeladat: történeti épület átalakítása és egyben bővítése, romterület bemutatása, műemléki vagy történeti épített környezetbe tervezett új épület, karakteres kistelepülési környezethez alkalmazkodó új beépítés, védett táji környezetben történő építés. Tanszéki téma: kicsi fenntartható műemlék.
A szerkezeti tárgycsoport-rész (S811-911) keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik ezen felül a történeti szerkezetekkel alaposabban megismerkedni, azok felújításával-megerősítésével, vagy a szerkezeti rendszer megértésére alapozó továbbgondolásával egyedi értéket teremteni terveikkel.
A tervezői tárgycsoport-rész (T811-T911) keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik ezen felül a történeti és kortárs építészet egymás mellett élésének belsőépítészeti vonatkozásait is kibontani.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. feb. 1. 10:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETO801
Tárgyfelelős: Dr. Krähling János egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célja a Kárpát-medence építészettörténetének a megismertetése a korai, pannoniai, majd a népvándorlás korát követő időszakától a 18. század végéig, az alábbi főbb tematika szerint: Pannónia római kori építészetének vázlata. A magyar építészet kialakulása, első emlékei és műhelyei, a magyar romanika hazai és nemzetközi műhelykapcsolatai. A tatárjárás utáni fejlődésben uralkodóvá váló gótika időrendileg, funkcionálisan, műhelyek szerint csoportosítása. A magyar középkor-kutatás és műemlékvédelem történet vonatkozó fejezetei. A XV. század első fele, Mátyás kora a hazai reneszánsz építészet kezdetei, a Jagelló-kor a világi és egyházi építkezések keretében, a reneszánsz kiteljesedése, területi központjainak kialakulása. A fejlődés sajátosságai a királyi Magyarországon és Erdélyben. A reneszánsz várkastélyok típusai. Az erdélyi virágos reneszánsz. A reneszánsz és barokk párhuzamosan fejlődése a 17. sz.-ban Magyarországon. A magyar kora barokk egyházi tértípusa. A barokk fénykorának egyházi építészete. A magyar barokk jellegzetes kastélytípusai. A klasszicizáló késő barokk tendenciái a 18. század végén.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:41
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETT999
Tárgyfelelős: Dr. Krähling János egyetemi tanár
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


Az építészettörténet zárószigorlat (BMEEPETT999) teljesítéséhez a végleges követelményben szereplő kortárs építészet (Éptört.6.) és Magyar építészettörténet 1. tantárgyak ismeretén kívül feltétlenül szükséges a Magyar építészettörténet 2. (BMEEPETO901) ismeretanyagának eredményes jeggyel lezárt teljesítése is. A vizsgára bocsátás feltétele mindhárom tárgy eredményes teljesítése.
A szigorlati témák és minimumkérdések a Magyar építészettörténet I. és II. (BMEEPETO801 és BMEEPETO901) tárgyak anyagára épülnek, listájuk a tanszéki hirdetőfelületeken érhető el.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:45
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETT911
Tárgyfelelős: Daragó László Attila DLA egyetemi docens
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A komplex tervezés tárgycsoport a Kar által egységesen megfogalmazott kiíráshoz alkalmazkodóan, de sajátosan tanszéki profilhoz illeszkedő szemlélettel folyik. A Tanszék építészettörténeti háttérismeretre alapozva, az adott épület és környezetének történeti értékeit feltárva, a történeti kutatás és épületdiagnosztika széles tárgykörét felhasználva tartja megalapozhatónak egy történeti épülettel kapcsolatos tervezési feladatot. A tárgy keretén belül készítendő tervezési feladat témája szabadon választható (a konzulenssel egyeztetve) – alapvető elvárás azonban a Tanszék profiljához illeszkedő tervfeladat: történeti épület átalakítása és egyben bővítése, romterület bemutatása, műemléki vagy történeti épített környezetbe tervezett új épület, karakteres kistelepülési környezethez alkalmazkodó új beépítés, védett táji környezetben történő építés. Tanszéki téma: kicsi fenntartható műemlék.
A szerkezeti tárgycsoport-rész (S811-911) keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik ezen felül a történeti szerkezetekkel alaposabban megismerkedni, azok felújításával-megerősítésével, vagy a szerkezeti rendszer megértésére alapozó továbbgondolásával egyedi értéket teremteni terveikkel.
A tervezői tárgycsoport-rész (T811-T911) keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik ezen felül a történeti és kortárs építészet egymás mellett élésének belsőépítészeti vonatkozásait is kibontani.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. feb. 1. 10:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETS911
Tárgyfelelős: Daragó László Attila DLA egyetemi docens
Kredit: 6
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 6
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


A komplex tervezés tárgycsoport a Kar által egységesen megfogalmazott kiíráshoz alkalmazkodóan, de sajátosan tanszéki profilhoz illeszkedő szemlélettel folyik. A Tanszék építészettörténeti háttérismeretre alapozva, az adott épület és környezetének történeti értékeit feltárva, a történeti kutatás és épületdiagnosztika széles tárgykörét felhasználva tartja megalapozhatónak egy történeti épülettel kapcsolatos tervezési feladatot. A tárgy keretén belül készítendő tervezési feladat témája szabadon választható (a konzulenssel egyeztetve) – alapvető elvárás azonban a Tanszék profiljához illeszkedő tervfeladat: történeti épület átalakítása és egyben bővítése, romterület bemutatása, műemléki vagy történeti épített környezetbe tervezett új épület, karakteres kistelepülési környezethez alkalmazkodó új beépítés, védett táji környezetben történő építés. Tanszéki téma: kicsi fenntartható műemlék.
A szerkezeti tárgycsoport-rész (S811-911) keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik ezen felül a történeti szerkezetekkel alaposabban megismerkedni, azok felújításával-megerősítésével, vagy a szerkezeti rendszer megértésére alapozó továbbgondolásával egyedi értéket teremteni terveikkel.
A tervezői tárgycsoport-rész (T811-T911) keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik ezen felül a történeti és kortárs építészet egymás mellett élésének belsőépítészeti vonatkozásait is kibontani.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. feb. 1. 10:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETO901
Tárgyfelelős: Dr. Vukoszávlyev Zorán egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A kurzus a magyar építészet történetét tekinti át a XVIII. század végétől máig. A kronologikus tárgyalás mellett az adott időszakok legfontosabb kérdéseire koncentrál: historizálás és a XIX. századi stílusok, nemzeti és nemzetközi hatások a két világháború között, modernizmus, szocreál építészet, technológia és forma, tömeges építkezések. Az előadások körüljárják az identitás – nemzeti, nemzetközi, regionális - témáját is a különböző időszakokban.
 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:42
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETM1T1
Tárgyfelelős: Dr. Mezős Tamás egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]


A XVIII.sz. második fele és a XX.sz. első évtizede között lezajló polgári fejlődés addig nem ismert módon alakitotta az épitészetet. A gazdasági és kulturális folyamatok következtében a barokk épitészet formai oldalról változó historizálás mellett új feladatok, funkciók, szerkezetek születnek, melyek hatása máig érzékelhető és történetiségében mutatja be korunk épitészeti problémáit. A századfordulóra, a XX. sz. első évtizedére kialakuló civil architektura először veti fel az iparositás, tömegtermelés, a korszerű funkciószerkezet-forma kölcsönhatásának ma is ismert problémáit.
A tantárgy végig követi az akkor sem egyformán fejlett Európa épitészeinek a válaszát a szinte mindenütt egyidőben felmerülő kérdésekre, de kitekintést ad távolabbi példákra is. Tankönyv, jegyzet hiányában az egyéni adatgyűjtés és továbbképzés szükséges. Felvételéhez szükséges a korábbi korok épitészetének ismerete.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. jan. 28. 13:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETM2T1
Tárgyfelelős: Dr. Mezős Tamás egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]


 
A tárgy feladata az épített örökség védelmével összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. A félév során részletesen tárgyaljuk a műemlékvédelem elmúlt több mint 200 éves egyetemes és hazai történetét, a műemlékvédelmi elvek kialakulásának folyamatát és az építész feladatait történeti, esztétikai és építészeti értékek megóvásával kapcsolatban. Az örökségvédelem története során a településnek mint értékhordozónak a jelentőségét csak a 20. század ’10-es éveiben ismerték fel a műemlékvédelem elméletének tanúsága szerint. Fritz Schumacher Hamburg építési igazgatója 1912-ben alkotta meg az első olyan szabályozást, amelyben a településszerkezetet mint megvédendő, önálló értéket definiálta. Max Dvořak bécsi művészettörténész a Katechismus der Denkmalpflege c. munkájában (1916) a telekszerkezet, a beépítés módjának jelentőségét felismerve mutatta be elsősorban csehországi példákon az új beépítések következtében a városokat ért veszteségeket. Hazánkban Rados Jenő és Kotsis Iván professzorok vezettek be Győrben és Székesfehérvárott alapvetően új módszereket a település értékeinek feltárása és megőrzése területén.
A tárgy feladata, hogy a települési értékek megmentésének folyamatát megismertesse a hallgatókkal és ezen keresztül bemutassa azt a mára kialakult gyakorlatot, amely a szabályozási tervek részeként kidolgozandó műemlékvédelmi munkarészek elkészítésének a szabályait és módszereit jelenti. Felhívja a figyelmet az értékfeltárás és az értékmegőrzés lehetőségeire és jelentőségére a történeti települések fenntartható fejlesztésének a folyamatában.
Példákon mutatjuk be azokat a szabályozási eszközöket, amelyek hozzásegítik, vagy meggátolják a települési értékek megőrzését és érvényre juttatását.
A tárgyalás módszere a történeti helyreállítások elemzése, az adott kor elméleti bázisán. Különös figyelmet kell fordítani az elmúlt 200 év elméleti irodalma legfontosabb megállapításainak a megismertetésére, és különösen szükséges ez a XX. század második felére kialakuló műemlékvédelem elmélet megértése érdekében. Ez részben a korai angol elmélet, Morris, Ruskin és Pugin munkásságának a megismerését jelenti. A francia irodalomból mindenek előtt Viollet-le-Duc purista szemléletű helyreállítás koncepciójának a tárgyalását mutatjuk be. Német nyelvterületen Goethe, Riegel, Dvořak és Georg Dehion elméleti munkásságát értékeljük. Hugo von Ritgen működése Wartburgban a vár helyreállításánál radikális szakítást jelent a Rajna vidéki romantikus vár restaurálások szemléletével. Ritgen visszafogott helyreállítása hozzájárult annak a mítosznak a felerősödéséhez, amely övezte Wartburgot a XX. század első felében. Magyarországon a párhuzamos példa az Arányi Lajos által megkezdett, majd többek között Friedrich Schmidt, Schultz Ferenc, Steindl Imre és végül Möller István által restaurált vajdahunyadi vár helyreállításának története.
Itáliában Camillo Boito, Gustavo Giovannoni és Cesare Brandi publikációi. A nemzetközi törekvések bemutatása az egységes műemléki elvek kialakítása érdekében, az ICOMOS és az UNESCO működésének jelentősége a műemlékvédelemben. Az európai műemlékfelfogáson kívüli megfontolások.
A műemlékvédelem gyakorlata keretében tárgyaljuk a helyreállításokat megelőző inventarizáció fontosságát, a műemléki védelem értékfeltáró tevékenységét, a műemléki topográfiai munka jelentőségét. A helyreállításokat megelőző kutatási feladatokat, a kutatási eredmények értékelése, az építési periódusok értelmezése a tervezés előkészítése során. Bemutatjuk a műemléki tervezés elvi alapjait és a tervezés folyamatát, különös tekintettel a rom emlékek bemutatásánál felmerülő építészeti feladatok sokoldalú elemzésére.
A település méretű műemlékvédelem kialakulása a II. világháború utáni Európában és Magyarországon téma zárja a félév előadásait.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2016. jan. 28. 13:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETTD01
Tárgyfelelős: Daragó László Attila DLA egyetemi docens
Kredit: 30
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 30
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]

 
A tervfeladat, melyet a hallgató önállóan megold a félév során összetett, és bővebb, mint a szakmában szokásos építészeti tervek kimérete. A tervezési tárgy lezárja a hallgató tanulmányait, ezért tervfeladatának képviselnie kell eddig megszerzett építésztervezői és szakági ismereteit legalább elégséges szinten.  A tartalmi és formai követelményeket a Kari Diplomaszabályzat tartalmazza, melyet a hallgatók a félév elején kézhez kapnak. Ezen felül a tanszékre jellemző témaválasztás és tervezői szemlélet képviseletére bizonyos szempontok kiemelt jelentőséggel bírnak, melyeket érvényesítünk a félévközi számonkérések során. Így nálunk a tervezést megelőző előtanulmány nagyobb hangsúlyt fektet a történeti beágyazottság vizsgálatára, a természeti és épített környezet történeti morfológiájára. A tervezési helyszín történetnek a jövőbe vetítése a jelen rendezési és szabályozási tervek előírása, melyek kritikai értékelése elvárt. E kutatás eredményeit tablón és tanulmányban rögzíti a hallgató. Az így kapott eredmények értékelése a következő tervezői lépés: ez a hely szellemi és tárgyi örökségének és a tervezési feladat előképeinek az elemzése és értékelése, vagyis az alapadatok kritikai feldolgozása a cél. Ez az elemző munka is tabló formájában kerül a tanszék elé bírálatra. Követelmény a munka eredményeinek megjelenítése a terv koncepciójának kialakításában, és az építészeti döntésekben. A tanszéki értékelések elsődleges bírálati szempontja az előtanulmány eredményeinek megjelenése a tervben.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:43
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETT711
Tárgyfelelős: Szalai András DLA egyetemi docens
Kredit: 8
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 8
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]


A tárgy tanszéki keretek között, a komplex tervezéshez hasonló alapállással és szemlélettel kínál kis hallgatói létszámnak (max. 12 fő) egy félévre egy-egy tervezési feladatot, vagy alkalmanként tervezési feladatokat. A tanszék profiljának megfelelően a tantárgy programjában nagy hangsúlyt kap a történetiség, és az értékvédelmi szemlélet: a tervezési helyszínnel összefüggésben például annak tágabb és szűkebb környezete, a hely történetiségében is feltáruló kontextuális karaktere, a tervezési feladat vonatkozásában például a meglévő épületek megtarthatóságának szempontjai, esetenként – mondjuk Riegl kategóriáit konkrétan értelmezve – a régiség-érték viszonya az újdonság-értékhez stb.
A féléves feladat nem csak új épület tervezése lehet, hanem meglévő épület helyreállítása, felújítása, rekonstrukciója is. De előfordulhat feladatként „stílusban tervezés” is. És a feladatok kapcsán az építészettörténeti és műemléki kutatás, értékelés, vizsgálat módszertana, vagy egy adott épület építési periódusainak kérdése is fontos szerepet kap.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:44
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETO921
Tárgyfelelős: Szalai András DLA egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]
Urbanista-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]

A tervezés előre gondolkodás, előre látás, döntéseit az építők valósítják meg, és e döntések hosszú időre, sok-sok ember életére lesznek jó, vagy rossz hatással. A folyamat a kognitív gondolkodás és a tér látó érzékelés és emlékezet, gondolkodás eszközeivel nem követhető alkotó mozzanatainak párbeszéde. A tervezés elmélet a teória szó eredeti értelme szerint szabad és érdek nélküli elmélkedés erről a kétoldalú gyakorlati tevékenységről, ennek állandó kritikus és önkritikus szemlélete, vizsgálata, „lelkiismerete”. Ebben különbözik az építészet jelenségeit magyarázó hipotézisektől, ideológiáktól, doktrínáktól, stratégiáktól és apológiáktól. A tervezés elméletben a technika, az építészet történet és elmélet nem, mint a tudomány, változó szabályrendszerei szerint gyűjtött és kezelt ismeretanyag jelenik meg, hanem mint a tervezési folyamat forrása, hajtóereje. A tantárgy célja, hogy a hallgatók történeti, elméleti és gyakorlati példák elemzése során ismerjenek rá az alkotó és reflektív folyamatok működésére, azok kölcsönhatására, és ezzel megtegyék az első lépéseket az önálló, alkotó látás, emlékezés, valamint a kritikus és önkritikus gondolkodás készségének elsajátítására.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 4. 17:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETA980
Tárgyfelelős: Dr. Krähling János egyetemi tanár
Kredit: 0
Követelmény: Nincs adat
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]

 
A BME Építészmérnöki Karán a diploma megszerzésének feltétele a kötelező tervezési szakmai gyakorlat teljesítése. A BsC szakirányon 4 hét, az osztatlan képzésen és MsC képzésen 8 hét tervező irodai gyakorlatot kell elvégezni a Kar által akkreditált hazai és külföldi irodák valamelyikénél. A cégek adatait tartalmazó folyamatosan frissülő és bővülő lista, valamint a teljesítéssel kapcsolatos tudnivalókról szóló részletes tájékoztató a www.eptort.bme.hu honlapon az Oktatás/Tantárgyak fül alatt a tárgy nevére kattintva érhető el és tölthető le. A tantárgyat a cégtől kapott igazolással lehet teljesíteni.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:38

Kötelezően választott

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETSD01
Tárgyfelelős: Daragó László Attila DLA egyetemi docens
Kredit: 30
Követelmény: Nincs adat
Gyakorlat (heti óraszám): 30
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelezően választott]

 
A tervfeladat, melyet a hallgató önállóan megold a félév során összetett, és bővebb, mint a szakmában szokásos építészeti tervek kimérete. A tervezési tárgy lezárja a hallgató tanulmányait, ezért tervfeladatának képviselnie kell eddig megszerzett építésztervezői és szakági ismereteit legalább elégséges szinten.  A tartalmi és formai követelményeket a Kari Diplomaszabályzat tartalmazza, melyet a hallgatók a félév elején kézhez kapnak. Ezen felül a tanszékre jellemző témaválasztás és tervezői szemlélet képviseletére bizonyos szempontok kiemelt jelentőséggel bírnak, melyeket érvényesítünk a félévközi számonkérések során. Így nálunk a tervezést megelőző előtanulmány nagyobb hangsúlyt fektet a történeti beágyazottság vizsgálatára, a természeti és épített környezet történeti morfológiájára. A tervezési helyszín történetnek a jövőbe vetítése a jelen rendezési és szabályozási tervek előírása, melyek kritikai értékelése elvárt. E kutatás eredményeit tablón és tanulmányban rögzíti a hallgató. Az így kapott eredmények értékelése a következő tervezői lépés: ez a hely szellemi és tárgyi örökségének és a tervezési feladat előképeinek az elemzése és értékelése, vagyis az alapadatok kritikai feldolgozása a cél. Ez az elemző munka is tabló formájában kerül a tanszék elé bírálatra. Követelmény a munka eredményeinek megjelenítése a terv koncepciójának kialakításában, és az építészeti döntésekben. A tanszéki értékelések elsődleges bírálati szempontja az előtanulmány eredményeinek megjelenése a tervben.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:42
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETM1TX
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:39
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPETM2TX
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 10
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 10
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0408
Tárgyfelelős: Dr. Krähling János egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A 20. század építészetében változó szerepet játszott az elmélet: az ív a gyakorlatnak biztos irányt mutató (modern) normatívák rögzítésétől a számos (posztmodern) irányzat közötti eligazodást segítő rendszerezésen át az építészirodák tevékenységét alátámasztó marketing tevékenységig húzódik. Mindeközben az építészetelméletnek létezik egy kritikai vonulata is, amely a közvetlen beavatkozás igénye nélkül, egyfajta megértő távolságtartással vizsgálja az építészet jelenségeit. A kurzus célja e kritikai építészetelmélet szemléletébe való bevezetés. A 20. és a 21. század meghatározó teóriáit ezért nem kronológiai sorrendben tárgyaljuk, hanem az építészet kulcsfogalmai köré rendezve. Az építészet feladatának változó felfogása szerint kerülnek hol előtérbe, hol háttérbe, illetve értelmeződnek át az egyes fogalmak. A vissza-visszatérő kérdések tudatosítását szolgálja az időrend megbontása, és néhány meghatározó szerző kiemelése, írásaik alapos elemzése.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. dec. 14. 11:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0446
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy az elmúlt bő ötven év hazai építészetét egy sajátos szempontból, mint a kulturális identitás megteremtésének és megőrzésének egyik eszközét vizsgálja. Az építészetben a modernizmus egységesítő tendenciái mellett – ha változó súllyal és formában is – mindig jelen volt a nemzeti, helyi hagyományokhoz való kötődés igénye, amit a kilencvenes évek globalizációs tendenciái nemzetközileg is újra aktuálissá tettek. A magyar építészet válaszait az általános kulturális kontextusba helyezve elemezzük, visszatekintünk a máig meghatározó múltra, s különös figyelmet szentelünk a rendszerváltás utáni időszak kihívásainak.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:43
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0443
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

A 20. század második felétől a modern építészet egyik központi témája a kötődés: az építészet viszonya a helyhez, a környezethez, a kontextushoz. A múlttól, a helytől, a természettől való elszakadás egyszerre jelentette/jelenti a szabad választás örömét és a támpontok nélküli létezés bizonytalanságát. Vissza lehet-e nyerni az elvesztett helyet, természetet és identitást az épített környezetben és hogyan - vagy mindez szentimentális illúzió? A tárgy átekinti a témában meghatározó, építészetelméleti gondolatokat és fogalmakat (a regionális szemlélet / a kontextus és a kontextualizmus / a kritikai regionalizmus / a hely szelleme / az érzékelés elsődlegessége / a nem-hely), összekapcsolva mindezt néhány gyakorlati példa elemzésével (igazodási pontok a svájci és a holland építészetben / a múzeumok, mint az emlékezet őrzői). Tantárgyi követelmények: Az előadások legalább kétharmadán való részvétel kötelező és ajánlott, mivel a tárgyhoz nem tartozik jegyzet, viszont minden előadás végén kiosztásra kerül egy óravázlat (handout) .A félévben három alkalommal kerül sor rövid írásos beszámolóra, a félév végi jegy az egyes beszámolókra kapott jegyek átlagából képződik. A három beszámolóból egy - illetve a háromból elért leggyengébb eredmény - kiváltható az órákon a megadott témákból tartott szóbeli ismertetéssel. Bp. 2005. augusztus 18. Simon Mariann simon@et.bme.hu

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:42
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0449
Tárgyfelelős: Dr. Vukoszávlyev Zorán egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Kortárs építészetünk személyes értelmezése az építészet és hely kapcsolatának vizsgálatára koncentrál. A hely, a kultúra és az építészet közötti kapcsolatrendszert fejtjük fel. Az ezredforduló kulturális sokszínűségében egységes kortárs építészeti magatartást mutató területeket határolunk le, azok alkotóin keresztül értelmezzük a hagyomány és korszerűség mai viszonylatait. A történeti eseményrajzában, népszokásaiban, kultúrájában és társadalmi rétegződésében különböző területek egységes kezelése a regionalizmus értelmezésében ad számunkra lehetőséget, hogy hagyományosan létező földrajzi régiók építészeti magatartását kulturális egységként mutathassuk be. A történeti építészet megoldásai a kortárs absztrakció átirataiban jelennek meg - nemzetközi színtéren is magas elismerést kiváltva. Az előadás első részében értelmezzük a történeti építészet megértésének és kutatásának fontosságát és fokozatait, melyek eredményei fundamentálisan meghatározták a II. világháború utáni, nemzeti hagyományokból megújuló modern és kortárs építészetet. Ismertetjük az „iskolateremtő” személyiségek meghatározó munkáit, vizsgáljuk a felnövő építészgenerációnak a megújult modern építészet hagyományait követő alkotásait és a legfiatalabb generáció kitörési kísérleteit. A kortárs példákra koncentráló bemutatások által jellegrajzát adjuk az ezredforduló legfontosabb regionális építészeti kultúráinak. Míg korábban többek között Hollandia, Japán, Portugália, Spanyolország, Svájc nemzeti építészetére koncentráltunk, addig az új kurzus Közép-Kelet-Európa nemzeteinek kortárs építészetét vizsgálja.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:43
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0444
Tárgyfelelős: Dr. Vukoszávlyev Zorán egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Az ezredfordulón a szakrális építészeti térfelfogás identifikációjának szükségét éljük meg. Az önmeghatározás az építészet ezen szegmensén is lényegessé vált. A „szakrális” beépült a profán tér értelmezési körébe is. A személyes, az individuális érzékelés átalakítja a fogalmak jelentését. Az értékelés és szubjektív értelmezés közös pontjait keressük. Tematikus előadásokon értelmezzük az ezredfordulós szakrális építészetet, szeminárium-jelleggel személyes olvasatát adjuk a szakralitásnak, műhelymunka folyamatában létrejött építészeti terekkel modellezzük az egyéni és közösségi teret.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:42
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0414
Tárgyfelelős: Dr. Vukoszávlyev Zorán egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A történeti építészet legjelentősebb alkotásai minden korban a szakrális épületek, a templomok voltak. A közel 2000 éves keresztény kultúra mind Európában, mind a többi földrészen a templomépítészet változatos gazdagságát teremtette meg: egy-egy stíluskorszakra a legjellemzőbb alkotás az „Isten háza”. Az idő és földrajzi hely függvényében igen különfélék ezek az épületek, nemcsak stílusukban, megjelenésükben, de elrendezésükben, térkapcsolataikban is. Egy épület alaposabb megértésének a kulcsa az épület funkciójának ismerete. A szakrális épületeknél a meghatározó funkció a liturgia, azaz az épületben végzett szertartások összessége. A „liturgia” a szószerinti értelmezésben annyit jelent, mint „közjóra irányuló munka”: a papság és a hívek istentiszteleti cselekménye. Ennek építészeti kerete a templom. Így a különböző keresztény liturgiák kialakulása, története vonja maga után a különböző templom-típusok, liturgikus terek létrejöttét. Az előadássorozat alapot kíván biztosítani a liturgikus funkcióban való tájékozódásra – a kereszténység kezdeteitől indulva, a keleti és nyugati liturgiák aranykorán át, a középkor liturgikus egységesedése és differenciálódása, majd a reformmozgalmak értelmezésével, a XX. század liturgikus megújulási folyamatainak értelmezéséig.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:40

Szabadon választható

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0451
Tárgyfelelős: Dr. Kalmár Miklós ny. egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


 
Az európai szinten kibontakozó általános építészettörténet Magyarországon különleges sajátosságokat mutat. A tantárgy célja ezeknek az egyedi jellegű különbözőségeknek a megállapítása, vizsgálata. Az ókor pannóniai épületeinek sajátos példáin kezdve a hivatkozások sora kiterjed a középkor építészetének helyi műhelyeinek bemutatásán keresztül az újkor, csak hazai helyszínein tapasztalható építészeti tulajdonságaira. Tárgyalandó a reformkor és a XIX. század további egyedi példái. Szükségszerűen kifejtésre kerül a nemzeti stíluskeresés problémája is. További cél a helyi – sajátos- építészeti értékek megállapítása is. Az előadás tanulmánykészítéssel és beszámolóval zárul. Az előadásokon vendég előadók is részt vesznek.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:43
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0407
Tárgyfelelős: Dr. Krähling János egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy a korábbi építészettörténeti stúdiumok felépítését követve az
építészetet meghatározó elméletek bemutatását, kritikai elemzését és
eszmetörténeti helyének keresését célozza. Az anyag tárgyalása a
korábbi építészettörténet tanulmányokra épül, felépítése lényegében
kronologikus, ezen belül az építészet alakulása, fejlődése
szempontjából kiemelkedő elméletekre összpontosít. Mindezek keretében
az építészetelmélet alapvető fogalmainak kritikai elemzése is
hangsúlyt kap, a következő témákon keresztül: Az építészetelmélet
tárgya és határterületei. Az ókor építészetelmélete. Vitruvius Tíz
Könyve A kora-középkor és a romanika építészetelmélete. A gótika
építészetelmélete. Humanista műveltség és építészet Itáliában, az
építészetelmélet újkori írott forrásai. Vitruvius-kommentárok és
utópiák; az erődépítészet és az ideális város elmélete; manierizmus és
későreneszánsz teória. Az akadémizmus Franciaországban. Az
ellenreformáció és a barokk határainak kitágulása; a klasszicizmus
teóriájának előzményei Itáliában. A XVIII. század építészetelmélete
Franciaországban. Az akadémia válsága. Felvilágosodás és forradalmi
építészet. A 19. század építészetelméleti koncepciói Angliában,
Franciaországban és Németországban. A klasszikus és a középkori
hagyomány interpretálása. A historizálás dilemmái. A Modern előfutárai
és ezek építészeti manifesztumai. Az építészeti tér értelmezésének
sokoldalúsága. 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0448
Tárgyfelelős: Dr. Rabb Péter adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

 
A választható tárgy az iszlám világ építészetének történeti áttekintésére vállalkozik. Az iszlám kultúra évszázadokon át meg átszőtte Európa kultúráját, hatása térben és időben is szétterjedve jelentkezett. Ennek ellenére az építészképzés mai struktúrájából ez a terület és témakör teljességgel hiányzik. Ezt a hiányt  kívánja ezen tárgy pótolni. A tárgy földrajzi és időbeli lehatárolása (időben: a XVII. századig, térben: az Európával kapcsolatban álló területek) elsősorban az európai kultúrával fennálló kölcsönhatást igyekszik hangsúlyozni. 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:43
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0419
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

   A tárgy célja, hogy – az előző építészeti tanulmányokra is támaszkodva – bevezesse a hallgatót az építészetelmélet problémakörébe, ösztönözze, segítse a szemléletalakulás folyamatát, az építészet alapkérdéseire adott válasz személyes megfogalmazását.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:41
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0415
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Rövid tematika: Az ökológia fogalma, eredete, épitészeti értelmezése. A globális környezeti probléma, a növekedés határai. Az ellenkultúrától az ökofilozófiáig, az objektiv megismerés mitoszától a holisztikáig vezető utak. Ökotechnikák és reklám: környezetbarát épitőanyagok és környezetbarát közösségek. Az ökologikus épitészet útjai a realitástól az utópiáig. Természeti analógiák közvetlen hasznositással: természeti formák, természeti folyamatok. Az antropozófia, mint a bio-ökologikus és az organikus épitészet alapja. Participációs modellek, befejezetlen esztétika. A múlt mélységes mély kótja: a tradicionális és vernakuláris épitészet tanulságai. Az épités időtlen útja és a Tao. Az ökologikus gondolkodás és a századvég épitészetelmélete. Az ökologikus épitészet esélyei és valósága itthon. A tárgy felvételének feltétele: a 4. szemeszter teljesitése Előadásra kerül: őszi félévekben Keresztfélévben csak a korrábbi teljesités elfogadása lehetséges. A tárgy vizsgával zárul. A vizsgajegy megszerezhető akár a vizsgaidőszakban letett szóbeli vizsgával, akár egy 4-5 gépelt oldal (5000-6250 leütés) terjedelmű tanulmánnyal. A vizsga, illetve a tanulmány tárgya az előadássorozat keretében elhangzott, az előadóval előzetesen egyeztetett résztéma. Tantárgyi követelményrendszer: Az előadások legalább kétharmadán való részvétel kötelező és ajánlott, mivel a tárgyhoz nem tartozik jegyzet, viszont minden előadás végén kiosztásra kerül egy handout. A tárgy teljesítése két módon lehetséges: 1. Október 25-ig meghírdetésre kerülnek azok a témakörök, melyekből tanulmányt lehet írni. A témakörön belüli pontos témaválasztás megadásának határideje november 22. A tanulmány terjedelme - képek és ábrák nélkül - 5-6 gépelt oldal. leadásai határidő: 2005. január 10. 2. Szóbeli vizsga a tárgy teljes leadott ismeretanyagából a vizsgaidőszakban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0453
Tárgyfelelős: Dr. Rabb Péter adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A választható tárgy Európa kultúrtörténetének rendkívül gazdag és a későbbi folyamatok tekintetében meghatározó, de az általános építészet- és kultúrtörténet tárgyalásából rendre kimaradó első kétezer évét, a Vaskortól az első ezredfordulóig terjedő időszakának vázlatos bemutatását tűzi ki célul.
A bronzkori halomsíros- és urnamezős kultúrák talaján és területén alakul ki a – részben máig is az ismeretlenség homályába burkolózó – kelta kultúra, mely Európa első kontinentális kiterjedésű műveltsége. Bár a helyi hatások által sokszínűvé változtatott, de alapjában mégis egységes alapú kelta kultúra nagymértékben átformálódik a Római birodalom expanziós törekvéseinek hatására, mégis a római hódításokat követő konszolidáció biztosítja a kelta kultúra részleges továbbélését.
A felbomló Római birodalom területén jelentékeny népmozgások indulnak, elsősorban a dél-skandináviai eredetű germán törzsek által. Bevándorolják és benépesítik Európa szinte teljes területét, alaposan átformálva annak képét. A középkori Európa közvetlen megalapozóit láthatjuk bennük: a vizigótokat Spanyolországban, a frankokat Franciaországban, az angolokat, jütöket és szászokat Angliában.
Ezt a világot a szintén skandináv eredetű vikingek portyái és vándorlása zavarja meg, jórészt visszafordíthatatlanul.
A szintén skandináv gyökerekkel rendelkező normannok észak-francia bázisukról kiindulva előbb pusztítják, majd meglepő fogékonysággal magukéba olvasztják, illetve átformálják a környezetükben virágzó kultúrákat, egy különös kulturális mozaikot teremtve ezzel.
Az északról jövő, sajátos kultúrát képviselő népek áradatát a Bizánci birodalomnak kell feltartóztatnia, de legalább terelnie – a birodalom későbbi sorsát ismerve sikertelenül. Mégis részben ez az a terület, ahol Európa új, agilis népei a valódi kultúrával megismerkednek.
Ugyanez a folyamat játszódik le Európa és az iszlám találkozásakor is: a meglehetősen kulturálatlan és barbár Európa az iszlám által közvetítve számos értéket vesz át – s ebben elsősorban az egykori germán törzsek leszármazottai járnak élen.
A visszafordíthatatlan változás a XI-XII. században játszódik le, amikor is véglegesen szétszakad Európa és tágabb környezete. Az Európát a később keletként aposztrofált területtől, illetve a nyugati kereszténységet az ortodoxoktól elszakító több évszázados folyamatban – aminek a keresztes hadjáratok látványos megnyilvánulásai voltak – szintén jelentékeny szerepet játszottak germán gyökerű elemek – talán mégsem tanultak eleget.
Ezt a folyamatot igyekszik a tárgy vázlatosan, a kultúrtörténetbe ágyazottan bemutatni, természetesen a legfontosabb építészeti alkotások ismertetésével.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:44
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0442
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

A falu környezeti és építészeti arculata az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben megváltozott, általában a hagyományos falukép kárára. A tárgy részben előadások keretében a falumegújítás építészeti kérdéseit tárgyalja és egy rövid faluvizsgálat formájában egy konkrét magyar falu értékvizsgálatát kell elkészíteni.
A tárgy a tavaszi szemeszterben a VII. félévtől ajánlott. Heti óraszám kettő, a tárgy vizsgával zárul.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:42
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0418
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Rövid tematika: Jelen korunk problémáiról, a világkép, a közérzet változásai és tükröződése általában a művészetben. Az épitészet speciális feladatai és megoldásai a posztindusztriális kor küszöbén. A posztmodern épitészet az USA-ban. R.Venturi elméleti és gyakorlati tevékenysége. R. Venturi társai és követői a Pop-Art művészetben és épitészetben. A posztmodern klasszicizmus. A participation mozgalma. A véletlen és esetleges, mint esztétikai kategoria. Az új konstruktivizmus, a high-tech épitészet. A posztmodern Magyarországon - átttekintés. A tárgy felvételének feltétele: 4. szemeszter teljesitése. Előadásra kerül: őszi félévben A tárgy elfogadásának feltétele: Az előadások látogatása és egy 2 oldalas beszámoló készitése - irásban és rajzban - ay előadásokon elhangzott valamelyik épületről.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:41
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0409
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Rövid tematika: A tárgy az 1945 utáni hazai épitészet belső fejlődési folyamatait, korszakait, főműveit és alkotóit, jelenkori épitészetünk sajátosságait, szellemi törekvéseit és kiemelkedő személyiségeit tekinti át. Foglalkozik az értékrend alakulásával, fejlődésével, változásaival. Az előadások kiemelt témái a bevezetés után: a mai magyar épitészet élő hagyományai a századfordulótól 1945-ig, épitészetünk a második világháborút követően, az állami tervezés megjelenése, az új épitészet időszaka és az Új Épitészet Köre, a dogmatizmus időszaka, a szocreál kialakulása és fő művei, ideológiai követelménzek és a tervezés, egy korszak tanulságai, a hatvanas évek épitészete (1957-1968), a hetvenes évek fordulója, a Mesteriskolák és a vidák szerepe az épitészetben, technikai tájékozódás és új szemlélet, új irányzatok a nyolcvanas évek épitészetében, az organikus épitészet, merre tart ma épitészetünk? A tárgy felvételének feltétele: 1. szemeszter teljesitése Előadásra kerül: tavaszi félévben A tágy elfogadásának feltétele: Zárótanulmány készitendő, amit szóbeli értékelés egészit ki. Vizsgajegy.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0420
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:41
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0416
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy az Építészmérnöki Kar nappali tagozatának választható tárgya, építészettörténeti és elméleti tárgy. A hallgatóval megismerteti a XIX. századi és a XX. század első felének magyar építészeti fejlődésének törvényszerűségeit.
A választható tárgy a nappali tagozat kötelező építészettörténeti oktatásához illeszkedik, azt egészíti ki a magyarországi építészettörténettel.
 
Tantárgyi követelmények:
Részvétel: az előadások legalább 66,6%-án részt kell venni.
A részvétel alkalmanként ellenőrizhető.
A lebonyolitásra kerülő két évközi beszámolót eredményesen meg kell irni. Hiányzás, vagy eredménytelenség esetén egy pótlási lehetőség ven. Két hiányzás, ill. két beszámoló eredménytelensége esetén tehát a félév nem ismerhető el.
Az órák időpontja: szerda, 17,00-19,00, helye: K.II.53. vagy a Tanszéken.
Az időpontok órarendi egyeztetés során módosulhatnak.
                                                         Dr.Kalmár Miklós, tárgyelőadó
Rövid tematika: A XIX. századi európai épitészeti irányzatok kissé késve, de meghatározó jelleggel hatottak az akkori Habsburg-birodalom, majd a későbbi Monarchia magyarországi részén is. A historizálás formái mögötti korszerűség  a hazai alkotásokban is nyomon követhető. A városléptékű gondolatoktól kezdve a felhasznált korszerű szerkezeteken keresztül a műemlékvédelem korai eredményeiig terjed a témakör. A XIX-XX. század fordulója után az egyetemesség és a területi, nemzeti sajátosság ellentmondásai további épitészettörténeti érdekességeket jelentenek. Mai épitészetünk modernizmussal szembeni kritikájához feltétlenül szükséges annak hazai kialakulását és fejlődését nyomon követni.
A tárgy felvételének feltétele: 4. szemeszter teljesitése.
Előadásra kerül: őszi félév

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0417
Tárgyfelelős: Dr. Rabb Péter adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A kredittárgy a középkori és kora-újkori Magyarország építészet- és kultúrtörténetéből mutat be szemelvényeket. (A teljes – tematikus – áttekintést a Magyar építészettörténet 1. BMEEPETO801 tárgy adja.) A válogatás célja, hogy a hallgatók a középkori és kora-újkori magyar emlékanyag néhány elemének részletesebb, illetve a megszokott eltérő kontextusba ágyazottan (pl. önálló tárgyelemzés, tematikus csoportosítás, épület komplex bemutatása a keletkezéstől a pusztuláson át a helyreállításig) történő bemutatása során elmélyültebb tudásra tehetnek szert.
Rövid tematika: Az egyetemes épitészettörténet különböző korszakainak tárgyalásával párhuzamosan kivánunk lehetőséget biztositani arra, hogy a jelentkezők az illető kor hazai épitészetével alaposabban is megismerkedhessenek. A középkort tárgyaló félévben foglalkozunk a magyar épitészet kilalakulásával, első emlékeivel és műhelyeivel, a magyar romanika hazai és nemzetközi műhelykapcsolataival, A tatárjárás utáni fejlődésben uralkodóvá váló gótika időrendileg, funkcionálisan, műhelyek szerint csoportositható. A bemutatott fejlődés és példák kapcsán szó esik a magyar középkor-kutatás és műemlékvédelem történetéről is.
A tárgy felvételének feltétele: 2. szemeszter eredményes lezárása
Előadásra kerül: őszi félévben
A teljesités föltétele: - 2 évközi zh eredményes megirása, szóbeli beszámoló
Keresztfélévben csak korábbi teljesités elfogadása lehetséges.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:41
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0412
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Rövid tematika: A tárgy célja, hogy az egyetemes épitészettörténet előadásainak kiegészitésére bemutassa Magyarország szomszédos népeinek épitészeti kultúráját. Ilyenképpen az európai és hazai alkotótevékenység kapcsolatát részleteiben is megvilágitja, mintegy "kinagyitva" e történeti folyamat során érvényesülő környezeti hatásokat. Behatóan foglalkozik Bizánc, Itália, Bulgária, Szerbia, Moldova-Havasalföld, az orosz fejedelemségek, az osztrák, a német, cseh, lengyel stb. terüeltek épitészetének elemzésével, karakterének alakulásával és európai, illetve magyar szempontból figyelembeveendő jelentőségével. A tárgy felvételének feltétele: 2. szemeszter teljesitése. Előadásra kerül: őszi félévekben. A tárgy elfogadásának feltétele: ay előadásokon való részvétel, tanulmány készitése, majd vizsga

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0413
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0431
Tárgyfelelős: Dr. Krähling János egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]


A “Műemlékkutatási gyakorlat.” c. tárgy a “Műemlékfelmérési és kutatási gyakorlat BMEEPET0434” választható tárgy folytatása, elmélyültebb ismereteket adó és a tanszék profiljába, illetve tágabb értelemben a műemléki kutatás irányába ható kiterjesztése. A tárgy keretében a megelőző nyár folyamán, egy hét alatt elvégzett, egy konkrét épületkutatáshoz kapcsolódó műemlékfelmérés rajzi feldolgozására és kutatási dokumentációjának elkészítésére kerül sor. A tárgy a korábbi, egymásra épülő kötelező építészettörténeti gyakorlatok, alaktani és szerkezeti ismeretek, valamint az alapfokú műemlékfelmérés elsajátítása után az építészeti előképzettségre építve az integrált szemléletű épületkutatás szempontjai szerint bővíti a hallgatók épületfelmérő és dokumentáló ismereteit. A felmérést és a feldolgozást a különböző gyakorlati helyszíneken jelen lévő oktatók irányítják. A tárgy felvétele a tanszék által szervezett nyári műemlékfelmérési gyakorlat ("Műemlékfelmérési és kutatási gyakorlat"; alapfokú műemlékfelmérés) teljesítése után, az 5. szemesztertől javasolt.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:53
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0434
Tárgyfelelős: Dr. Krähling János egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A Műemlékfelmérési és kutatási gyakorlat tárgy keretében a tárgyat megelőzően a nyár folyamán egy hét alatt elvégzett műemlékfelmérés rajzi feldolgozására és dokumentálására kerül sor. A tárgy a korábbi, egymásra épülő kötelező építészettörténeti gyakorlatok, alaktani és szerkezeti ismeretek elmélyült, gyakorlatban elsajátított szintézise. A feldolgozást a különböző gyakorlati helyszíneken jelen lévő oktatók irányítják.
A tárgy felvételének feltétele: A tanszék által szervezett nyári műemlékfelmérés helyszíni munkáinak elvégzése után, egyébként az ötödik szemesztertől javasolt.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:42
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0426
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:41
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0410
Tárgyfelelős: Dr. Krähling János egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

Nincs tantárgyleírás megadva a Neptunban.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0411
Tárgyfelelős: Dr. Mezős Tamás egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy célja a műemléki helyreállítás tervezését megelőző tudományos és kutatási dokumentáció készítése folyamatának megismerése. A tudományos vizsgálatokból és az épület anyagai és szerkezetei fizikai tulajdonságai alapján az építési periódusok szétválasztása. A tudományos jelentőségű információk megszerzésén és dokumentálásán túl szükséges, hogy elvi rekonstrukció készítésének szabályai és módszerei.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:40
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0452
Tárgyfelelős: Dr. Kalmár Miklós ny. egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A kialakult és széles körben alkalmazott kronologikus építészettörténet keveset foglalkozik a profán építészetben jól megfigyelhető változatos téralakítással és funkcionális jellegzetességekkel. A történeti épületek elemzése a korszerű, profán tárgyú építészettörténet az épületek tér- és funkcionális fejlődését írja le.
Külön kerül részletezésre a történelem során kialakuló valamennyi világi jellegű épülettípus, és azok területi sajátosságai.
Az elemzés kiterjed az egykori szerkezeti rendszerek, részletek építészetét, a stílusokat befolyásoló hatására is. Az előadássorozat egy önálló tanulmánnyal zárul.
Az előadásokon vendég előadók is részt vesznek.
 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:44
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0445
Tárgyfelelős: Dr. Mezős Tamás egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy célja a műemlékvédelmi kutatásokhoz szükséges fontos eszköznek, az elvi rekonstrukció módszerének a bemutatása, és alkalmazásának lehetőségei elsősorban a történeti tervezési-szerkesztési módszerek megismertetésével. Az elvi ismeretek bemutatása és kipróbálása konkrét példákon annak érdekében, hogy a hallgatók számára egyértelmű legyen a szerkezeti részletek jelentősége az elvi rekonstrukció készítésénél. 
A félév során a hallgatók négy elemi feladat elkészítését otthoni feladatként végzik el, melyeket nyilvánosan bemutatnak és közösen értékelünk.
Az órák utolsó harmadában az elméleti előadáshoz kapcsolódóan gyakorlati példákon mutatjuk be a szerkesztés menetének egy lehetséges módszerét egy CAD szoftver segítségével.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:42
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0447
Tárgyfelelős: Dr. Rabb Péter adjunktus
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Szabadon választható]


 A tárgy az Építészmérnöki Kar nappali tagozatán a magyar építészettörténet tárgycsoporton belül választható tárgy. Fölvehető a 3. szemesztertől, ajánlott a 3. szemeszterben. A tárgy a legjelentősebb, illetve legsajátosabb magyar városok történetét, ki- és átalakulásuk folyamatát mutatja be önállóan is értelmezhető előadások segítségével. 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. máj. 6. 14:57
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPET0406
Tárgyfelelős: Dr. Krähling János egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy az Újkori építészettörténet és a Magyar építészettörténet I. c. kötelező tárgyakhoz kapcsolódóan – választható tárgyként – a magyarországi reneszánsz és barokk építészet történetének fölvázolását tűzi ki célul speciális témák, aktuális kutatások illetve épülettípusok részletes tárgyalásával. Az előadások egymásra épülését ez a kettős szemlélet határozza meg a következő témák szerint: a magyar reneszánsz és a barokk kutatástörténete; a reneszánsz kialakulásának előtörténete a XV. sz. első felében - Az esztergomi Vitéz-palota; Mátyás korának világi és egyházi építkezései, a reneszánsz terjedése – a nyéki villaegyüttes; a Reneszánsz a Jagelló-korban - Az esztergomi Bakócz-kápolna és a gyulafehérvári Lázói-kápolna; a fejlődés sajátosságai Dunántúlon, a Felvidéken és Erdélyben - a reneszánsz erődített várkastély Magyarországon; Erdélyi virágos reneszánsz; a reneszánsz és barokk párhuzamos fejlődése a XVII. sz.-ban; a magyar kora barokk egyházi tértipusa; a barokk fénykorának egyházi építészete; a magyar barokk jellegzetes kastélytípusai - a fertődi Esterházy-kastély épületegyüttese; a klasszicizáló késő barokk - a falu barokk plébániatemploma; magyar újkori színházépítészet.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:40
A tanszék ekkor vitt fel, vagy módosított adatokat a tantárgyairól a Neptunban:
2016. feb. 1. 10:34

A tantárgyadatok listája (a tanszék által) a Neptunba bevitt adatok alapján készült.

Tanszéki munkatársaknak: Piros megjegyzésekkel ellátott tantárgyak adatait -a hallgatók jobb tájékoztatása érdekében- célszerű a Neptunban javítani. Bővebben...

Ha hallgatóként, vagy a honlap látogatójaként talál hibás adatot a tantárgyaknál, akkor azt a honlaphiba kukac epitesz.bme.hu címen jelezheti. A listában pirossal jelzett, ismert hibákat már ne jelentse be, azokat a tanszék hamarosan javítja.

További információ a Tantárgyadatok pontosítása a Neptunban címen található.