Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék - oktatás

Tanszékvezető: Dr. Magyar Zoltán

A tanszék által oktatott tantárgyak

Kötelező törzsanyag

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEGA301
Tárgyfelelős: Dr. Várfalvi János ny. egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


    http://egt.bme.hu/w_oktatás/epuletfizika/
 
Hőtechnika: Vezetési törvények, egy- és többdimenziós hőáram és hőmérsékleteloszlás. Hőtároló képesség, csillapítás, fáziskésés. Az üvegházhatás, a szoláris nyereség hasznosításának alapjai. Szabványos energetikai követelmények.
Páratechnika: A pszichrometria alapjai. Parciális nyomáseloszlás a szerkezetekben. Kondenzációs határok. Felületek állagvédelmi ellenőrzése, méretezése. A kapilláris kondenzáció, a gombásodás feltételei.
Akusztika: A hang fogalma, jellemző mennyiségei, hangterjedés levegőben. Az emberi hallás, és frekvencia függő érzékenysége. A hangnyomásszint, zajhatárérték. Hangszigetelés, léghanggátlási szám, lépéshangnyomásszint. Födémek szabványos lépéshangnyomásszintje kerülőút nélkül és helyszínen.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:50
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEGA501
Tárgyfelelős: Szikra Csaba tudományos s. munkatárs
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


http://www.egt.bme.hu/szikra/w_oktatas/epuletgepeszet1/epgep1.html
A tárgy kötelező tantárgy, amely alapvető épületgépészeti ismeretekkel látja el az építészmérnök hallgatókat az épületek vízellátása, csatornázása, gázellátása, villamos- és világítási berendezései vonatkozásában.
Az oktatás célja: olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása az előzőkben felsorolt szakterületeken, amelyek alapján az építész együtt tud dolgozni az épületgépész szakemberekkel, továbbá amelyek elengedhetlenül szükségesek egy jól mőködő épület megtervezéséhez, ill. kialakításához.
A tárgy programja:
- Vízellátás-csatornázás: Vízhasználat az építészeti tevékenységben. Beszerzési lehetőségek, víztisztítási eljárások. Fürdő és úszó medencék kialakítása, vízforgató berendezések. Épületek teljes vízellátó rendszerei, hidegvíz, használati melegvíz ellátás, készülékek. Berendezési tárgyak szerelvényeikkel. Elhelyezési, beépítési követelmények. Tűzvédelem. szennyvízelvezetés. csapadékvíz elvezetés. Szennyvíztisztítás elvei. Mindezek építészeti hatásai.
- Gázellátás: A gázellátás, gázhasználat szerepe az épületek energiaellátásában. A használt gázok és tulajdonságaik. Épületek gázberendezései, gázkészülékek. Elhelyezésükkel kapcsolatos építészeti vonatkozások. Az égési levegőellátás és az égéstermék elvezetés különféle rendszerei. Gázkémények. Az épületkialakítást alpvetően befolyásoló tényezők, szempontok, megoldások.
- Épületek villamos berendezései: Az épületek csatlakozása a közmű hálózatra. Belső villamos hálózat felépítése. Hálózati egységek el

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:50
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEGA601
Tárgyfelelős: Dr. Kontra Jenő egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Kötelező törzsanyag]


http://www.egt.bme.hu/w_oktatas/epuletgepeszet2/index.html
FŰTÉSTECHNIKA
A fűtés szükségessége, alapfogalmak. Fűtési teljesítmény, energiafogyasztás, hő-veszteség, hőszükséglet és fűtőteljesítmény fogalma. Központi fűtések méretezési feltételei, számítási összefüggések. Központi fűtési rendszerek felépítése, hőtermelők, elosztó hálózatok. Építészeti követelmények. Hőleadók kiválasztása, méretezése. A hőleadás módja, hőhordozó közegek, hőleadó típusok, azok beépítése, összefüggés a belső építészettel. Hőtermelő berendezések, tüzelőanyagok fajtái, a hazai energiahordozók. Tüzelőanyag tárolás, szállítás. Tüzelőszerkezetek, kazánok fajtái, működésük, a kazánházak telepítése, kialakítása. Kémények működése, kialakítása. Biztonsági berendezések Sugárzó fűtések működési elve és szerkezetei. Épületszerkezetekkel összefüggő és attól független sugárzó fűtések. Energiatakarékosság a központi fűtéseknél, a hazai energiaracionalizálási tevékenység szükségessége és lehetősége. Finanszírozási feltételek, pályázatok, az építész és az épületgépész együttes munkájának szükségessége. Megújuló energiaforrások: napenergia passzív és aktív hasznosítása; geotermális energia.
LÉGTECHNIKA
Helyiségek terhelései, komfort paraméterek. Hűtési hőterhelés meghatározása. Hőérzeti jellemzők (PMV, PPD). A levegő állapotjelzői, i-x diagram, jellegzetes levegő állapotváltozások. Légtechnikai rendszerek osztályozásának szempontjai. Szellőztető berendezések (komfort, munkahelyi, általános). Beteg épület szindróma. Szellőztető-légfűtő-léghűtő berendezések. Ködtelenítő berendezések, uszodák méretezése. Klímaberendezések. Helyi elszívó berendezések. Szellőző levegő térfogatáramának meghatározása, légcsere tényező. A légtechnikai kör általános felépítése. Légcsatorna hálózat kialakítása, méretezése. Levegő beszívás és kifúvás szerkezetei. Levegő kezelő központok felépítése, elhelyezése, szellőző gépház kialakítása. Légvezetési rendszerek. Hűtőfolyamat, közvetett és közvetlen hűtés. Folyadékhűtő berendezések kialakítása, elhelyezése, split hűtés.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:51
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEGM1S1
Tárgyfelelős: Dr. Kontra Jenő egyetemi tanár
Kredit: 3
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Kötelező törzsanyag]


A tárgy az épületek és épületszerkezetek tervezéséhez szükséges fizikai alapismereteket és azok gyakorlati alkalmazását taglalja. Három fő tematikai egysége az energiatranszport, a nedvességtranszport és az akusztika, fő szempontjai az állagvédelem, a termikus és akusztikus komfort valamint az energiamérleg.
Állagvédelmi szempontból részletes elemzésre kerülnek a szerkezetekben lejátszódó nedvességtranszport folyamatok, a felületek állagvédelmi ellenőrzése, a szerkezeteken belüli hőmérsékleteloszlás és hőmérsékletingadozás, a csatlakozási csomópontok körüli többdimenziós hőmérsékletmezők, valamint a helyiségek nedvességmérlege.
Az energetika szempontjából tárgyalásra kerül az éves fogyasztás, a fűtési csúcsigény, a határolószerkezetek hőszigetelése, az üvegezések hő- és sugárzás átbocsátása, a hatályos energetikai követelmények.
A termikus komfortot illetően a határolószerkezetek belső felületi hőmérsékletének hatása kerül részletesebb bemutatásra.
A környezeti zaj jellemzőinek tárgyalása (mennyiségek, számértékek) részben a hangterjedés fizikai alapjaiból, részben a zaj emberre gyakorolt hatásából kiindulva történik meg. Az akusztikai komfort értelmezését, és szükségességének megalapozását a helyiségek és épületek funkciójából, az épületeket használó (lakó, dolgozó, stb.) emberek tevékenységéből, igényeiből vezetjük le.
Az épületszerkezetek hangszigetelési és hangelnyelési termékjellemzőinek bemutatása szintén a fizikai alapokból indul ki. A legfontosabb épületszerkezetek hő és hangszigetelési jellemzői és e szerkezetek műszaki sajátosságai közötti kapcsolat részben elméleti megfontolásokra, részben kísérleti eredmények értelmezésére támaszkodik.
 
Kötelező és ajánlott irodalom:
Reis - Várfalvi - Zöld: Az épületfizika alapjai építészmérnök hallgatók számára (egyetemi jegyzet)
Zöld, A.: Energiatudatos építészet. Műszaki Könyvkiadó
Zöld, A.: Épületenergetika (egyetemi jegyzet)
Reis, F.:Az épületakusztika alapjai, épületek akusztikain tervezésének gyakorlata, TERC kiadó, Bp.2003.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. aug. 4. 16:34

Kötelezően választott

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEG0619
Tárgyfelelős: Szikra Csaba tudományos s. munkatárs
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


http://egt.bme.hu/w_oktatas/szolarepszerk/
Alapfogalmak, a szoláris rendszerek osztályozása, ellentmondások és kompromisszumok, benapozás. (3 óra)
Nappályadiagramok, árnyékszerkesztés, PEM Electronic Metahandbook, animált nappályák demo. (3 óra)
A Metod 5000 tervezési segédlet, direkt rendszerek méretezése. (3 óra)
Indirekt rendszerek: energiagyűjtő falak, tömegfal, Trombe fal, transzparens szigetelésű fal),  dia illusztráció. (3 óra)
Indirekt rendszerek: napterek, csatlakozó és integrált üvegházak, hőérzeti kérdések, a bioclimatic chart, dia illusztráció. (3 óra)

Hasznosított nyereség, hibrid rendszerek, kihelyezett hőtárolók, kőágyak, fázisváltó anyagok, videó illusztráció. (3 óra)
Szoláris légfűtés: nyitott és zárt áramkörű rendszerek, hőérzeti és higiénés kérdések, energiagyűjtő tetők, szellőztetett-fűtött épűlethéjak, az OM Solar rendszer. (3 óra)
Szoláris lakóházak, többszintes lakóépületek "szoláris " felújításának előtervezése az LT módszerrel, dia és videó illusztráció. (3 óra)
Középületek, elsősorban iskolák szoláris rendszerei. (3 óra)
Esettanulmányok, video illusztrációk. (3 óra)

 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:36

Szabadon választható

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEG0207
Tárgyfelelős: Viczai János mérnöktanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


http://egt.bme.hu/w_oktatas/entudterv/
Épületek hőmérlege, defenzív és szoláris tervezési stratégiák, "high-tech" és "low-tech" megoldások, egyensúlyi hőmérséklet, "passzív" épületben várható állapotok.  (3 óra)
A pszichrometria alapjai, psychrometric chart, hőérzet, adiabatikus hűtés, vernakuláris példák, a bioklimatikus rotunda, dia illusztráció, zöld tető, videó illusztráció.  (3 óra)
A "passzív hűtés" technikái,  árnyékolás, hőtárolás, természetes szellőzés.PEM Electronic Metahandbook demo, Ossuna lakótelep, dia illusztráció.  (3 óra)
Szuper hőszigetelés, transzparens hőszigetelés, szellőztetett épülethéjak, különleges (fototreóp, termotróp, elektrokromogenikus) üvegezések. (3 óra)
Energiatudatos épületfelújítás,  középületek, irodaházak energetikai előtervezése, az átrium energetikai szerepe, számítógépes demo. Esettanulmányok, megvalósult épületek tapasztalatai 6B program demo, esettanulmány-sorozat a defenzív és szoláris koncepciók bemutatására, önálló méretezés. (6óra)
Aktív szoláris rendszerek, PV rendszerek és high-tech elemek az épületen, szoláris épületfelújítás, dia és videó illusztráció, 0 fűtési energiafogyasztású épület, autonom épület.
  (3 óra)
Esettanulmányok, megvalósult épületek tapasztalatai.  (3 óra)

 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:36
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEG0625
Tárgyfelelős: Dr. Filetóth Levente egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


http://www.egt.bme.hu/filetoth/w_oktatas/belsoterek/
 
A belsőterek vizuális komfortja az épített környezet, a használatra szánt, látható térrel kapcsolatos tudati megelégedettséget jelenti. A tárgy célja a témához kapcsolódó elméleti ismeretek rendszerezésén túl az építész tervezés során alkalmazható gyakorlati tudnivalók összegzése, megvalósított épületek és belsőterek bemutatása, elemzése.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:37
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEG0620
Tárgyfelelős: Dr. Kontra Jenő egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

A geotermális energia fogalma. Meghatározások, geotermális gradiens, földi hőáram. Magyarország geotermális adottságai, európai kitekintés, összehasonlítás más országokkal. A geotermális fluidum tulajdonságai, felszínrehozatala, technológiai helyzet. A hévízkút lemélyítése, működése, mesterséges termeltetés, a kitermelés gazdaságossága. Hévízkutak energetikai értéke. Hévizek fizikai, kémiai összetétele, vízkezelések, hévízmű felépítése, működése. Távvezetékek, víztovábbítás és szétosztás. Geotermális energia felhasználása: mezőgazdasági, lakás-kommunális hasznosítás, távhőellátás. Fürdők, gyógyfürdők hévízellátása. Komplex víz- és hőhasznosítás, az összetett hévízrendszerek biztonsága, üzemel-tetése. Csúcskazánok működése. Hévízvisszasajtolás és felszíni vízelhelyezés, környezetvédelmi előírások. Gazdaságos hévízhasznosítás, a fürdők üzemének gazdaságossá tétele. Hazai hévízművek megtekintése. A megtekintett hévízrendszerek továbbfejlesztésének lehetősége (fürdő-gyógyfürdő).

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:36
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEG0208
Tárgyfelelős: Dr. Braxatoris Ákos c. egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


http://www.egt.bme.hu/w_oktatas/hokomfort/
A  tantárgy célkitűzései között szerepel valamely helyiség mikroklíma paramétereinek megfogalmazása, ezek biztosítása épületgépészeti-, épületszerkezeti-, építészeti eszközökkel.
Az elméleti megfontolásokon, gyakorlati példákon túlmenően üzemelő épületek bemutatása, e tapasztalatok értékelése is segítséget nyújt a tárgy elsajátításában.
 Tárgyalt témák:
Hőkomfort a helyiségben
A tantárgy programja:
A tantárgy keretein belül tárgyalt témák
Ą Mikroklíma fogalma
Ą Emberi szervezet hőmérlege.
Ą Hőérzet mérő számai
Ą Eredő hőmérsékletek
Ą Levegőparaméterek hatása az ember közérzetére
Ą Lokális hőérzeti problémák
Ą Hőtranszport befolyásolása építészeti - épületszerkezeti eszközökkel
Ą Homlokzati üvegezési arány megválasztásának energetikai szempontjai
Ą Hőleadók elhelyezése, hatása a hőérzete
Ą Szellőző-klimarendszerek helyiségben felszerelt befúvó-, elszívó rácsai,
     anemosztátok, elhelyezésük, komfortérzetre gyakorolt hatásuk
Ą Épületgépészeti installáció építészeti követelményei a helyiségben.
Ą Üzemelő épületek látogatása (2-4 helyszín) az épületgépészeti rendszerek, elemek megismerése, elemzése.

 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:36
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEG0624
Tárgyfelelős: Hiányzik a tárgyfelelős neve a Neptunban
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


http://www.egt.bme.hu/w_oktatas/kozeplegtech/
Tantárgyprogram
Légtechnikai rendszerek tervezésének folyamatábrája (kezelt helyiségek kiválasztása, rendszerek kialakítása,levego térfogatáram meghatározása, légkezelok, LVR, járulékos épületgépészet) (2 óra)
Hutési hoterhelés (transzparens szerkezetek, transzmisszió, belso hoterhelés) funkciótól kialakítástól függo nagyságrendi meghatározása (2 óra)
Irodahelyiségek hoterhelése (méretezési példa) (2 óra)
Léghuto és klímaberendezések állapotváltozásai i-x diagramban (2 óra)
Levego kezelo központok (horizontális-vertikális kialakítás, hovisszanyerok, méretek). (2 óra)
Szellozo gépház kialakítása, elhelyezése (pince, tetotér, közbenso szint, statika, automatika) (2 óra)
Légvezetési rendszerek és jellemzo alkalmazásaik (elárasztásos, higításos-mikroklíma, diffúz, érintoleges, légsugár, dugattyú). (2 óra)
Adott tér befúvási és elszívási rendszerének kialakítása (padlóanemosztát, mennyezeti anemosztát, indukciós anemosztás, résbefúvó) (2 óra)
Levego-víz légtechnikai rendszerek kialakítása (indukciós és ventilátoros klímakonvektor, 2-4 vezetékes rendszerek, szabályozás, vezetékhálózatok)
Irodaépületek légtechnikai rendszerei (2 óra)
Színház, mozi légtechnikai rendszerei (2 óra)
Uszodák légtechnikai rendszerei (2 óra)
Hutés ellátás (központi folyadékhutok, osztott kompakt kivitel, vízvisszahuto torony, léghutéses kondenzátor, split hutés, elhelyezés, akusztikai szempontok (2 óra)
Épületlátogatások  (4 óra)
Tantárgyi követelmények:
A kurzus indításának feltétele: min. 5 hallgató jelentkezése.
Az aláírás feltétele: a foglalkozásokon való jelenlét ( min. 60% )
Vizsga: írásbeli, megajánlott jegy, igény esetén szóbeli.
Jegyzet: Légtechnika. Műegyetemi kiadó, 85028
Aláírás 3 évig érvényes.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:37
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEG0623
Tárgyfelelős: Dr. Kontra Jenő egyetemi tanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Rövid tematika:
Környezetkímélő energiatakarékos rendszerek tervezési szempontjai, építészeti követelményei. Hőszivattyús gép és a rendszer elemeinek helyigénye, elhelyezésének lehetőségei. Modern gázkészülékek központi fűtésre, melegvízkészítéssel együtt. Szellőzési rendszer lakóépületek helyiségeiben hővisszanyerő készülékekkel. Gázkészülékek füstgázhasznosítással, központi fűtésre, szellőző levegő melegítésére. A rendszelemek beépíthetősége, helyigénye, elhelyezhetősége, kéményigénye. Monovalens, bivalens és multivalens rendszerek létjogosultsága, építészeti szempontjai. Megvalósult épületekben alkalmazásuk bemutatása.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:37
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEG0622
Tárgyfelelős: Szabó Gergely Dávid mérnöktanár
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


http://www.egt.bme.hu/w_oktatas/speckozepvil/
Rövid tematika:
A mesterséges világítás középületek esetén szóba jövô követelményei. A mesterséges fényforrás alkalmazásának lehetőségei és korlátai. A belsőtér kialakítás és rendeltetés függvényében  alkalmazható világítási módok. A belsőtéri mesterséges világítás méretezésének elvei. Méretezési eljárások, manuális és számítógépes eljárások. A különböző fejlettségű eljárások szolgáltatásai. Iskolák világítása. A látási feladat elemzése. Mennyiségi és minőségi igények. Kis és nagyterű irodák. Megfelelő fényforrás és világításmód. Vizuális komfort biztosítás. Világító rendszer illesztése. Számítógépes munkahelyek világítása. Képernyő, mint láttatni kívánt felület, káprázás és kontraszt aktív felület esetén. Követelmények. Elvárások kielégítésének stratégiái. Múzeumok és kiállítási terek világítása. Kiállítási tárgy, mint látási feladat tárgya, jellemzői. Mennyiségi és minőségi igények. Megfelelő fényforrások. Kiállítási tárgy jellemzők és az adequat és világításmód. Világító rendszerek illesztése. sport létesítmények világítása. Látási feladat a különböző esetekben. Látási feladat szerinti osztályozás. Mennyiségi és minőségi igények, az igényeket befolyásoló, ill. meghatározó körülmények. Megfelelő fényforrások és világításmódok. A világító rendszerek illesztése. Uszodák világítása. A medence, mint "látás tárgya". Mennyiségi és minőségi igények, az igényeket befolyásoló ill. meghatározó körülmények. Megfelelő fényforrások és világításmódok. Víz alatti világítás. A világító rendszerek illesztése. Üzletek világítása. Látási feladat osztályozása. Világítási és üzleti stratégiák. Mennyiségi és minőségi igények. Megfelelő fényforrások és világításmódok. Általános és helyi világítás, megfelelő arányok. Templomok világítása. Funkcióból adódó speciális igények. Belsőtér kialakítás és szóba jöhető világítási megoldások.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:37
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEG0636
Tárgyfelelős: Szikra Csaba tudományos s. munkatárs
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


http://www.egt.bme.hu/w_oktatas/szolarepszerk/
A tanárgy keretén belül a szoláris épületek tervezését segítő programok bemutatására és begyakorlására, valamint a tanultaknak a tervezési feladatokban tőrténő, konzultációkkal segitett alkalmazására krül sor.A tárgy célja a szoláris energiát jól hasznosító épületek tervezésére alakalmas számítógépes programok ismertetése és ezen szoftverek használatának  begyakorlása.
Valamint az engedélyezési tervhez szükséges kémény és hőtechnikai számitások elvégzését segitő programok bemutatása.
Tematika:
A bemutatásra és alkalmazásra kerülő programok elsősorban az építészeti koncepció (tömegformálás, tájolás, épített és természetes környezet, alaprajz) és az alkalmazott szerkezetek (határolószerkezetek, burkolatok, felületképzések, üvegezések, árnyékolók), valamint a napsugárzás enrgetikai és hőérzeti összefüggéseinek értékelésére alkalmasak. Egyes programok a fentieken túlmenően a sajátos szoláris szerkezeti elemek, a benapozás, a természetes szellőzés méretezésére alkamasak.
A félév során a programok kapcsán megtanulható a ma már kötelező érvényű MSZ04-140/2 épületfizikai szabvány szerinti számtások.
Megtanulható az MSZ 04-82-2 szabvány szerinti kéményméretezés.
Foglalkozunk világitástechnikai /mesterséges-természetes/ programcsomagokkal is.
Részeltesebb leirást és az ismertetendő programok leirása a  http://www.egt.bme.hu/!SolarCad/solarcad.htm
                                                              internet cimen található!

 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:37
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPEG0621
Tárgyfelelős: Dr. Filetóth Levente egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


http://www.egt.bme.hu/filetoth/w_oktatas/termvil/index.html
Rövid tematika:
A világítás meteorológiai környezet. A természetes fényforrás és fényforrás komponensek. A fényforrás komponensek jellemzése és szerepe a természetes világítás kialakításában. A bevilágítás formái. A bevilágítók kialakításának hatásai a természetes fény hasznosítására. A belsőtéri természetes világítás jellemzése. A természetes világítással szembeni elvárások. Az igények kielégítésének reális lehetőségei. Bevilágító méretezés lehetőségei. Méretezési módszerek: grafikus, analitikus, számítógépes eljárások. A méretezési eljárások alkalmazásának lehetőségei és korlátai. A természetes világítás modellezése, mesterséges égbolt. Vizuális diszkomfort és természetes világítás. Káprázás és káprázás védelem. Benapozás védelem és árnyékolás elvei és gyakorlata. természetes világítás energetikai értékelése.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:36
A tanszék ekkor vitt fel, vagy módosított adatokat a tantárgyairól a Neptunban:
2015. szep. 4. 14:37

A tantárgyadatok listája (a tanszék által) a Neptunba bevitt adatok alapján készült.

Tanszéki munkatársaknak: Piros megjegyzésekkel ellátott tantárgyak adatait -a hallgatók jobb tájékoztatása érdekében- célszerű a Neptunban javítani. Bővebben...

Ha hallgatóként, vagy a honlap látogatójaként talál hibás adatot a tantárgyaknál, akkor azt a honlaphiba kukac epitesz.bme.hu címen jelezheti. A listában pirossal jelzett, ismert hibákat már ne jelentse be, azokat a tanszék hamarosan javítja.

További információ a Tantárgyadatok pontosítása a Neptunban címen található.