Építészeti Ábrázolás Tanszék - oktatás

Tanszékvezető: Dr. Szoboszlai Mihály

A tanszék által oktatott tantárgyak

Kötelező törzsanyag

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAGA102
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 5
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 3
Gyakorlat (heti óraszám): 2
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


A tantárgy feladata, hogy a hallgatók elsajátítsák az építészeti műszaki ábrázolás geometriai alapjait és a térbeli konstruálás képességét. Megismerjék a műszaki, vizuális kommunikáció klasszikus ábrázolási módjait és szerkesztési módszereit, amelyeket későbbi tervezési feladataiknál, illetve a szakma gyakorlalása során készség szinten alkalmaznak. Kiemelt szerepet kap a térszemlélet fejlesztése, amely nem csak a tervező építészek, hanem a konstruktőrök, kivitelezők, a terveket olvasók számára is fontos.
A hallgatók az egy- és többképes vetítési rendszereken belül a párhuzamos és a centrális vetítés szerkesztési elveit az előadásokon átadott ismeretekre alapozva gyakorlati órákon mélyítik el.
A tantárgy keretein belül a szerkesztési feladatok kiadásának kitűzött célja, hogy a rajzok megfelelő komplexitással és szakmai tartalommal rendelkezzenek, de ne igényeljenek még résztetekbe menő építészi szakismeretet.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAGA202
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 5
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 3
Gyakorlat (heti óraszám): 2
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


A tárgy célkitűzése, hogy az Ábrázoló geometria tárgyban megismert ábrázolási módszereket használva a görbe felületek formai és egzakt geometria világába bevezessük a hallgatókat.
A félév során a különböző görbe felületek formai kompozíciójára is sor kerül. A bemutatott gyakorlati példák építészeti alkalmazások köréből kerülnek ki.
A másodrendű felületek geometriai tulajdonságainak megismerése, kontúrgörbéik, árnyékaik és metszeteik szerkesztése nemcsak a hallgatók térszemléletét és geometriai szerkesztési készségét fejleszti, hanem közelebb visz az építészeti alkotások geometriai struktúrájának megértéséhez is.
A nem másodrendű felületek megismerése és ábrázolása, valamint építészeti alkalmazásuk megismerése fölkészíti a hallgatókat arra, hogy a további tanulmányaik során a geometriai felülteket terveikben szabadon alkalmazni tudják. Ezen ismeretek hozzásegítik őket ahhoz, hogy a számítógépes ábrázolás görbe felületeteit egy-egy CAD rendszerben célszerűen alklamazni tudják.
A térbeli gondolatok rajzi megjelenítése, a vetületekből való rekonstrukció készséggé fejlesztése, valamint a szakmai rajzok készítésének, konvencióinak elsajátítása a felsőbb évfolyamokon kellően megalapozott ábrázoló geometriai ismeretekre épülhet.
A mérőszámos ábrázolás tervezési feladatokhoz való kapcsolódását terepfelületek földmunkáinak gyakorlati példáival mutatjuk be. Ugyancsak a későbbi gyakorlati feladatok végzését hivatott elősegíteni a környezettudatos tervezéshez használható, a napsugárzás geometriáját leíró bevezető.
 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAGA301
Tárgyfelelős: Dr. Strommer László egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 1
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


Szint: középhaladó
Ajánlott előismeret: ECDL vizsga szövegszerkesztés, táblázatkezelés témakörben (Bevezetés az alkalmazott informatikába)
A tárgy célja, hogy a hallgatóknak bevezetést adjon az építészirodák információs technológiai eszközeinek alkalmazásaiba.
A tárgyat kötelező jelleggel felvevő hallgatókról feltételezzük, hogy alapvető számítógép- és Internet használati ismeretekkel rendelkeznek, amelyet a középiskolából ill. az 1. évfolyamon megszerzett tapasztalataikból hoznak magukkal. (Ha valaki mégsem rendelkezik az átlagosan elvárható ismeretekkel, az a tanszék által kínált választható tárgy keretében pótolhatja azokat.)
A képleteket, táblázatokat és egyéb beillesztett objektumokat is tartalmazó szöveges dokumentumok szerkesztése, stílusokkal és sablonokkal való formázása az irodai programoknak olyan haladó szintű alkalmazását jelenti, amely azoknak az átlagosnál lényegesen hatékonyabb használatát teszi lehetővé, és egyben előkészíti a hálózati publikálásukat is.
A weblap készítésénél a fő hangsúlyt a hálózaton való publikálás eszközrendszerének megismertetésére, a forma és mondanivaló összhangjának megteremtésére tesszük. A további két témakör tárgyalásánál is az alkalmazásra kész ismeretek átadása az oktatási cél, amit a megértéshez szükséges elméleti alapok támasztanak alá.
A pixelgrafika esetében a digitális kép előállításának, szerkesztésének, korrigálásának, tárolásának, továbbításának folyamata nem érthető meg alapvető látásra, színekre illetve képfájl-formátumokra, tömörítésekre vonatkozó ismeretek nélkül.
A táblázatkezelővel megoldható adatbázis kezelési feladatok kiemelt fontosságúak az építészirodai alkalmazásokban. Itt az alapszintet meghaladó hatékony táblázatkezelő használatot, valamint néhány alkalmazási feladat megoldásával mérnőki számítási, függvényábrázolási, szélsőérték-keresési ismereteket tanítunk.
Alkalmazott szoftverek: Word, Excel, Gimp, tetszőleges weblapszerkesztő
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAGA401
Tárgyfelelős: Dr. Strommer László egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 2
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


Előkövetelmény: általános IT alapok (Építész informatika 1), geometriai ismeretek (Ábrázoló geometria 2)
A tárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertessük a CAD rendszerek elméletét és gyakorlatát, bevezessük a CAD rendszerek szabatos építészeti használatába, illetve a számítógépes tervdokumentáció-készítéshez szükséges alapismeretekbe.
A szemeszter első felében foglalkozunk az építészeti gyakorlatot előkészítő síkbeli szerkesztésekkel, különös tekintettel a hagyományos és a számítógépes szerkesztések koncepcionális és algoritmikus különbségeire. Ezzel párhuzamosan ismertetjük a CAD programok alap-eszközkészletét, így az abszolút/relatív, derékszögű/polár koordinátarendszerek segítségével történő méret- illetve pontmegadást, a szabatos rajzolást lehetővé tévő tárgyraszterek, mérethálók használatát, valamint a rajz logikai- informatikai strukturálását segítő fóliák és blokkok rendszerelvű használatát.
A rajzok dokumentálása kapcsán bemutatjuk a papírtéri nézetablakok használatát, melyek a méretaránytól és tervtípustól függő megjelenítést tesznek lehetővé. Gyakorlati példákkal illusztrálva ismertetjük az építészeti műszaki rajz szabályrendszerének megfelelő kialakítását segítő egyéb CAD-rendszerbeli megoldásokat.
A szemeszter második felében betekintést adunk a háromdimenziós modellezés világába, bemutatva az építészeti gyakorlatban használatos egyszerűbb formákat, illetve a kreatív építészeti CAD használatot segítő eszközöket és megoldásokat.
Ismertetjük a CAD modellezésben használatos drótváz-, felület-, és testmodellek típusait és azok alkalmazási területeit, a modellek megjelenítési módjait, beleértve a drótváz-, árnyalt, és renderelt megjelenítést, illetve a párhuzamos és centrális vetítési módokat. A konkrét problémamegoldás során – a kreatív eszközhasználatot elősegítendő – hangsúlyosan foglalkozik az egyszerű alapelemekből Boole-műveletekkel létrehozható összetett testmodellekkel.
Végül a térbeli modellek dokumentálása kapcsán az adott irányú léptékhelyes ortografikus, kótázott vetületek létrehozási módjai mellett foglalkozunk a renderelés, képkészítés alapjaival: fényforrások elhelyezésével, anyagtulajdonságok, átlátszóság, textúrák alkalmazásával.
Alkalmazott szoftver: AutoCAD

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAGA501
Tárgyfelelős: Csabay Bálint adjunktus
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 2
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Kötelező törzsanyag]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Kötelező törzsanyag]


Előkövetelmény: Általános célú CAD rendszer ismerete (Építész informatika 2), tervezési alapismeretek
A tárgy célja a számítógéppel segített építészeti tervező (CAAD) rendszerek alapismereteinek elsajátíttatása olyan szintig, hogy egy adott CAAD rendszer használatával a hallgatók egy műszaki tervdokumentációt legyenek képesek a félév végére elkészíteni.
Ezen kívül a tárgy olyan elméleti kérdésekkel foglalkozik, amelyek kapcsolódnak a számítógéppel történő építészeti tervezéshez: a szabadon formált görbék - felületek, CAAD rendszerek adatbázis kezelése, rendering-eljárások alapismeretei ill. azok CAAD rendszereken belüli (vagy azokhoz kapcsolódó) alkalmazása, fraktálok és azok építészeti alkalmazása, CAAD rendszerek felhasználói szintű programozási lehetőségei.
Alkalmazott szoftver: Archicad
 
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. már. 18. 12:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAGM1F1
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 4
Követelmény: vizsga
Előadás (heti óraszám): 2
Gyakorlat (heti óraszám): 2
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Forma-és vizuális környezettervező mérnöki MSc [Kötelező törzsanyag]


A digi­tális kommu­niká­ció alap­jai, expli­cit és para­mé­te­res függ­vény­ábrá­zolás, dina­mikus geomet­riai model­lezés, tér­beli mo­del­lek algo­rit­mikus elő­állí­tása, sík­la­pok­kal, il­let­ve gör­bült felü­letek­kel hatá­rolt for­mák model­lezése.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2014. szep. 24. 17:55

Kötelezően választott

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0241
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: egy általános célú CAD rendszer ismerete
A tárgy célja az ARCHline XP rendszer alapismereteinek elsajátíttatása olyan szintig, hogy annak használatával a hallgatók egy műszaki tervdokumentációt legyenek képesek a félév végére elkészíteni.
A szoftver jellemzői: Az ARCHline.XP építész tervező szoftver, alkalmas: műszaki tervezési dokumentációk, látványtervek készítésére, továbbá támogatja az energetikai és anyagmennyiség számításokat.
2D/3D szinten együttműködik a CAD alapú tervezőszoftverekkel. A projektet egy közös adatbázisban tárolja, amely lehetővé teszi az alaprajzon, modellnézetben vagy metszeteken történő valós egyidejű munkavégzést. A projekt minden része automatikusan frissül, így a terv és a dokumentáció következetes és teljes egységet alkot.
 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0242
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: egy általános célú CAD rendszer ismerete
A tárgy célja A tantárgy a Bentley MicroStation program használatán keresztül bemutatja a 3D-s CAD programok működési elveit és fontosabb alkotóelemeit.
A szoftver jellemzői A Microstation általános CAD rendszer szakági kiegészítésekkel (építészet, térinformatika, etc.)
További témák: b-szplájnok és b-szplájn felületek alkalmazása az építészeti tervezésben,  látványtervezés radiosity és particle trace árnyalással, interaktív Internetes távtervezés, parametrikus modellezés, generatív alkatrészek, épület információs rendszer, 3D-s lézeres távmérés feldolgozása.
Bentley MicroStation V8. akadémiai verzió a BME hallgatói számára ingyenes.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0243
Tárgyfelelős: Dr. Strommer László egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: Építész informatika 2 (AutoCAD 2D szerkesztés és 3D modellezés alapismeretek)
A tárgy célja Haladó 3D modellezés az AutoCAD használatával: modelltípusok, textúra, megvilágítás, renderelés

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0244
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: Autocad 2D szerkesztés (Építész informatika 2)
A tárgy célja Az építészeti CAD programok működésének bemutatása az AutoDesk Architectural Desktop használatán keresztül.  
A szoftver jellemzői: Az Autocad Architecture egy AutoCAD-re épülő építész tervező rendszer. Alkalmas: műszaki tervezési dokumentációk és látványtervek készítésére.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0245
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: egy általános célú CAD rendszer ismerete
A tárgy célja A tárgy célja a Nemetschek ALLPLAN CAAD rendszer alapismereteinek elsajátíttatása olyan szintig, hogy annak használatával a hallgatók egy műszaki tervdokumentációt legyenek képesek a félév végére elkészíteni. Ezenkívül a tárgy olyan elméleti kérdésekkel foglalkozik, amelyek kapcsolódnak a számítógéppel történő építészeti tervezéshez.  
A szoftver jellemzői: A Nemetchek Allplan egy építész tervező szoftver, amely az általános célú Nemetchek CAD szoftverre épül. Alkalmas: műszaki tervezési dokumentációk és látványtervek készítésére.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:35
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0246
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: egy általános célú CAD rendszer ismerete
A tárgy célja Tervezés és dokumentálás a épület-információ modellező Revit alkalmazással  
A szoftver jellemzői: A Revit egy építész tervező szoftver. Alkalmas: épület-információs modellek (BIM), műszaki tervezési dokumentációk és látványtervek készítésére.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:36
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0247
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Tervező-építészmérnök MSc [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


A tárgy célja a különböző tervezési és egyéb tárgyak modellezési feladatainak elkészítéséhez szükséges alapvető CAD ismeretek elsajátítása (szerkesztés, objektumok, fóliák kezelése, textúrázás, dokumentálás).
A szoftver jellemzői: A Sketchup egy könnyen kezelhető, általános célú 3D modellező CAD rendszer, amely különösen alkalmas gyors látványtervek készítésére a koncepciótervezés fázisában. Segíti a tervezett épület környezetbe illesztését, támogatja a koncepció szintű dokumentálást és kapcsolatot biztosít renderelő szoftverek felé.
A szoftverrel sokféle modellezési feladatot lehet megoldani: lakó- és középületek koncepcióterve városépítési beépítési tervek építészettörténeti modellek épületszerkezeti csomópontok homlokzati modellek belsőépítészeti látványtervek

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:36
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0231
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: nincs
A tárgy célja, hogy megismertesse az építész hallgatókat az audiovizuális tartalmak készítésével, számítógépes programok segítségével a tartalomszerkesztéssel.
A vizuális tartalmak (pl. fotó, videó) minőségét nagyban befolyásolja a készítő arányérzéke, kreativitása, jártassága e területen, esztétikai érzéke, illetve technikai felkészültsége. Ez utóbbihoz nyújt gyakorlati segítséget is a tantárgy.
A hallgatók térbeli konstrukciós készségére, informatikai alapismereteire építve bemutatjuk a térláttatás vizuális eszközeit és műveleteit, ismertetjük a korszerű videotechnikai tudnivalókat. Professzionális szoftvereken keresztül bevezetést nyújtunk a fotók és videók utómunkálataiba, a videóvágás rejtelmeibe.
Alkalmazott szoftverek:

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0232
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: nincs
A tárgy célja Mérnöki számítások modellezése számítógép segítségével. Bevezetés a matematikai programok használatába (MathCAD, Maple, Mathematica). Ggeometriai, statikai és egyéb – az építész szakmában előforduló – problémák megoldása az előbbi programok segítségével. Kapcsolat táblázatkezelő és CAD alkalmazásokkal.
Alkalmazott szoftverek: MathCAD, Maple, Mathematica

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0233
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: egy-egy professzionális pixelgrafikus szerkesztő és látványtervező program alapfokú ismerete ajánlott
A tárgy célja, hogy az építészhallgatókat megismertesse a számítógépes grafika technikai eszközeivel, alkalmazásaival, és azok elméleti hátterével.
A számítógéppel segített tervezési folyamat része a modellezett épület látványának rendszeres ellenőrzése és az elkészült tervről látványterv készítése. Az alkalmazások használata olyan széles körű gyakorlati ismereteket igényel, hogy az elsajátításuk az eljárások, technikák lényegének ismerete nélkül már nem lehetséges.
A számítógépes grafika két ága, a 2D-s grafika és a 3D-s látványtervezés közös alapelvekre épül. A ma használatos eszközöket és alkalmazásokat az 1960-90 közötti időszakban fejlesztették ki, a fontosabb eljárások, működési módok, technológiák valamennyi gyártmányban, szoftverben megtalálhatók, s a fejlesztések alapjául szolgáló alaptudományok (látás, fény- és színtan, mintavételezés) felismeréseivel együtt zárt és összefüggő ismerethalmazt alkotnak.
Az előadások az elmélet és a gyakorlat együttes bemutatásával a hallgatókat felkészíti a tanulmányaik során vagy majd a tervezéshez használt programok (PhotoShop, CorelPaint, 3D Studio, Maya stb.) használatára. Minthogy ez a tárgykör minden eredménye a vizualitás törvényszerűségeire épül, az elsajátított ismeretek hozzájárulhatnak a képalkotás tudatos műveléséhez is. 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0234
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: Archicad (Építész Informatika 3)
A tárgy célja A kurzus a GDL nyelv használatával vezeti be a hallgatókat a parametrikus 2D és 3D modellezésbe. A tárgy alapvető programozási készséget is megalapoz.
Alkalmazott szoftver: Graphisoft Archicad

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0235
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: általános CAD modellezési alapismeretek
A tárgy célja: Bevezetés a fotorealisztikus látványtervezésbe. A 3ds Max látványtervezési és benapozás-vizsgálati lehetőségeinek bemutatása
Alkalmazott szoftver: Autodesk 3ds Max

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0236
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Tervező szakirány [Kötelezően választott]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) - Szerkezeti szakirány [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: Archicad (Építész Informatika 3)
A tárgy célja a hallgatók már meglévő építészeti szoftverismeretének bővítése oly módon, hogy egy komplex épületmodell létrehozása és változásainak kezelése készség szintjén működjön.
Ezen felül megismerhetik az épületinformációs modellből (BIM – Building Information Model) származó adatok továbbvitelének lehetőségeit, amely a komplex tervezői gyakorlatban egyre fontosabb. 
Alkalmazott szoftver: Graphisoft Archicad 

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:34

Szabadon választható

Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0203
Tárgyfelelős: Dr. Ledneczki Pál ny. egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Előadás (heti óraszám): 1
Gyakorlat (heti óraszám): 2
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Szint: alapszintű
Ajánlott előismeret: nincs
A tárgy célja: A tárgy felvételét az elsőéves építészmérnök hallgatóknak ajánljuk informatikai ismereteik rendszerezésére, a későbbi informatikai tárgyak elsajátításának megkönnyítésére. A 3. félévtől induló Építészinformatika 1, 2, és 3 tárgyak feltételezik az informatikai alapok ismeretét (kb. ECDL szintű ismeretek az IT alapismeretek, operációs rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, információ és kommunikáció, valamint pixelgrafika témaköréből). Ezért ha úgy érzi, hogy nem biztos a tudása ezen a téren, akkor érdemes most felvennie a Bevezetés az alkalmazott informatikába című választható tárgyat.
Alkalmazott szoftverek: Word, Excel, Powerpoint, Irfanview

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0237
Tárgyfelelős: Dr. Szoboszlai Mihály egyetemi docens
Kredit: 3
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 3
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]


Ajánlott előismeret: Építész-informatika 1
A tárgy célja áttekintentést adni azokról a grafikus informatikai alkalmazásokról, amelyek segítségével az építész bemutathatja a terveit, elkészült munkáit. A főbb témák között szerepelnek az arculattervezés technikai megoldásai, a portfólió website készítése, valamint szó lesz a digitális tipográfia alapjairól, a hagyományos nyomdai termékek előkészítéséről, a digitális tervdokumentáció készítéséről és az online marketing lehetőségeiről.  
Alkalmazott szoftverek: Photoshop (bemutatás szinten), GimpShop, InkScape

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 14:34
Tantárgy Neptun kódja: BMEEPAG0214
Tárgyfelelős: Bárdné Dr. Feind Teréz ny. egyetemi docens
Kredit: 2
Követelmény: félévközi jegy
Gyakorlat (heti óraszám): 2
Tanszéki honlapon:
A tantárgy az alábbi szakok mintatantervében szerepel:
Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc) [Szabadon választható]
Építész nappali képzés (osztatlan öt éves) [Szabadon választható]
Ingatlanfejlesztő-építészmérnök MSc [Szabadon választható]

A tárgy célja, hogy lehetőséget teremtsen a fölsőbb évfolyamok számára is a szakmához kapcsolódó ismeretek bővítésére. A geometriának sok olyan területe van amely az ábrázoló geometria anyagához nem illeszthető, de építészeti jelentőséggel bír. Az egyes geometriai alkalmazások elemzésével és további lehetőségek vizsgálatával a tárgy hozzájárulhat a hallgatók szakmai-geometirai szemléletének formálásához.

A tanszék ekkor módosította utoljára a tantárgy adatait:
2015. szep. 4. 16:47
A tanszék ekkor vitt fel, vagy módosított adatokat a tantárgyairól a Neptunban:
2015. szep. 4. 16:47

A tantárgyadatok listája (a tanszék által) a Neptunba bevitt adatok alapján készült.

Tanszéki munkatársaknak: Piros megjegyzésekkel ellátott tantárgyak adatait -a hallgatók jobb tájékoztatása érdekében- célszerű a Neptunban javítani. Bővebben...

Ha hallgatóként, vagy a honlap látogatójaként talál hibás adatot a tantárgyaknál, akkor azt a honlaphiba kukac epitesz.bme.hu címen jelezheti. A listában pirossal jelzett, ismert hibákat már ne jelentse be, azokat a tanszék hamarosan javítja.

További információ a Tantárgyadatok pontosítása a Neptunban címen található.